09.11.2017.

U Skupštinskoj sali Opštine Vlasenica, 8.novembra 2017.godine održan je Multisektorski sastanak za predstavnike iz opština Han Pijesak, Milići i Vlasenica, u organizaciji Udruženja „Proslavi Oporavak“ iz Sarajeva.

Cilj sastanka je bio predstavljanje trogodišnjeg regionalnog projekta „Biram Oporavak“, koji će do kraja 2019.godine biti realizovan u BiH, Srbiji i Crnoj Gori, a u partnerstvu sa Svjetskom Federacijom Protiv Droge ( WFAD ).

Projekat se realizuje s ciljem da se unaprijede servisi za osobe s problematikom zavisnosti. Uspostavljena je besplatna i anonimna telefonska linija 0800 – 28000, te besplatno savjetovalište za problematiku zloupotrebe droga.

proslavioporavak

03.11.2017.

 

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA MILIĆI

Komisija za dodjelu retroaktivnih sredstava za podršku privrednim subjektima

za stvaranje novih radnih mjesta u prerađivačkoj industriji i poljoprivredi

 

Broj: 02-020-135/17

Milići, 03.11.2017. godine

                                     

Spisak privrednih subjekata, odnosno korisnika koji su ispunili uslove utvrđene Javnim pozivom:

1.         Kompanija „BOKSIT“ a. d. Milići

2.         DOO „WOOD-IMPEX“ Milići

3.         Uslužna radnja „AGRO-DŽS“ Slađana Pavlović, s.p., Milići

4.         Farma za uzgoj pilića „PILCE“ Murat Avdić, s.p., Milići

5.         Farma za uzgoj pilića  „EMRE“ Halid Dedić, s.p., Milići

6.         „SAMATINI“ d.o.o., Milići

 

Spisak privrednih subjekata, odnosno korisnika koji nisu ispunili uslove utvrđene Javnim pozivom iz razloga što se bave djelatnošću izvan okvira propisanih uslovima Javnog poziva:

1.         Ugostiteljska radnja: Internet cafe „JADAR“ Mehmed Čizmić s.p., Milići

2.         Uslužna radnja: Kozmetički salon „DARIJA“ Biljana Avramović, s.p., Milići

 

Visina iznosa podsticajnih sredstava za privredne subjekte koji ispunjavaju uslove predviđene Javnim pozivom, nakandno će biti utvrđena Odlukom.

Privredni subjekt, odnosno korisnik kojem se dodjeljuju finansijska sredstva kao nakanda za zapošljavanje osoba, odnosno stvaranje novih radnih mjesta dužan je prije isplate istih dostaviti i potvrdu Poreske uprave za svakog zaposlenog kojom se potvrđuje da isti nema prethodnog radnog iskustva, o čemu će biti naknadno obaviješteni.

 

Predsjednik komisije

      Marina Mišić s.r.

  

31.10.2017.

U toku je postupak izrade Urbanističkog plana Milića i s tim u vezi Opština Milići je već uputila pozive svim najznačajnijim privrednim subjektima i javnim ustanovama na području opštine Milići, a ovim putem pozivaju se i sva ostala zainteresovana lica da najkasnije do 20.novembra 2017.godine dostave svoje prijedloge i sugestije za određena planska rješenja na zemljištu ili objektima, odnosno objektu u njihovom vlasništvu.

Prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti putem pošte, na adresu Jovana Dučića broj 2 ili lično na šalter salu opštine Milići.

Karta sa granicama obuhvata Urbanističkog plana je istaknuta u holu zgrade Opštine Milići.

 

NAČELNIK ODJELJENJA

Slađana Todorović s.r.

20.10.2017.

 

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-020-42/17
Datum, 19.10.2017. godine

Na osnovu člana 59. Stav (1) tačka 18). Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), i člana 68. stav (1) alineja 29), Statuta Opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“broj 5/17), i člana 18. Pravilnika o uslovima i načinu ostvrivanja subvencija za razvoj zanatstva i male privrede - zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima („Službeni glasnik Opštine Milići“broj 4/17) Načelnik opštine Milići d o n o s i


O D L U K U
o rezultatima ponovnog Javnog poziva za dodjelu subvencija za razvoj zanatstva i male privrede -zapošljavanje novih radnika
i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim
djelatnostima u 2017. godini

I

U skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja subvencija za razvoj zanatstva i male privrede- zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima i ponovnim Javnim pozivom za dodjelu subvencija za razvoj zanatstva i male privrede -zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima u 2017. godini a na osnovu prijedloga Komisije za dodjelu subvencija za razvoj zanatsva i male privrede utvrđena je rang lista preduzetnika kojima se dodjeljuje subvencija:

1. Krojačka radnja „MODA“ Slađana Bijić, s.p. Milići -

    (samozapošljavanje)

  2.700,00 KM

2. Vulkanizer i autopraonica „R-1“ Rajko Milić, s.p. Milići –

    (samozapošljavanje)

  2.700,00 KM

3. Uslužna radnja „LKW SERVICE“ Predrag Lalović, s.p. Milići –

    (samozapošljavanje)

  2.700,00 KM

4. STUDIO „VASKE“, Milan Vasić, s.p. Milići –

    (novo zapošljavanje)

  2.700.00 KM

5. AUTOMEHANIČAR „PIŽON“ Aleksandar Petrović, s.p. Milići – 

    (novo zapošljavanje)

  2.700,00 KM

II

Sa preduzetnicima kojima je dodjeljena subvencija, Načelnik opštine će zaključiti ugovore o dodjeli subvencija kojima se regulišu prava i obaveze davaoca i korisnika subvencije.

III

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u Službenom glasniku Opštine Milići i na internet stranici Opštine Milići


NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.

17.10.2017.

Opština Milići u saradnji sa kancelarijom UNDP-a 17.oktobra 2017.god. raspisala je Javni poziv za dodjelu retroaktivnih naknada za podršku privrednim subjektima za stvaranje novih radnih mjesta u prerađivačkoj industriji ili poljoprivredi.

Ukupan budžet za podsticajna sredstva je 150.000,00 KM, a jedna firma može dobiti sredstva maksimalno u iznosu od 25.000,00 KM.

Rok za podnošenje prijava je 27.10.2017.godine do 12 časova.

Prijave se predaju u šalter Sali Opštine Milići, Jovana Dučića br.2.

Kontakt osoba: Marina Mišić, tel: 056-745-211.

 

Tekst Javnog poziva kao i obrazac za prijavu možete preuzeti putem sledećih linkova:


JAVNI POZIV

OBRAZAC ZA PRIJAVU

12.10.2017.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-020-127/17
Datum: 12.10.2017 godine

Na osnovu člana 59.stav (1).Tačka 18) Zakona o lokalnoj samoupravi Službeni glasnik Republike Srpske „broj 97/16), člana 68 stav (1), tačka 29) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj 5/17 ), člana 7. Pravilnika o stipendiranju studenata, broj 02-020-67/14 od 16.09.2014.godine, i na osnovu Odluke o stipendiranju studenata broj 02-020-127/17 od 03.10 2017 godine , Načelnik opštine r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu 15 opštinskih stipendija
za školsku 2017/2018 godinu

Član 1.

U skladu sa Odlukom o stipendiranju studenata u 2018 godini, dodjeljuju se :

- 3 stipendije Elektrotehnički fakultet-modul računarska tehnika i informatika (državni)
- 2 stipendije Mašinski fakultet (državni)
- 2 stipendije Mašinski ili Šumarski fakultet – smjer drvoprerada (državni)
- 1 stipendija Rudarski fakultet –smjer podzemna eksploatacija (državni)
- 1 stipendija Arhitektonski fakultet (državni)
- 1 stipendija Građevinski fakultet – smjer hidraš (državni)
- 1 stipendija Građevinski fakultet II godina (državni)
- 1 stipendija Elektrotehnički fakultet – smjer jake struje (državni
- 1 stipendija Filološki fakultet –kineski jezik IV godina (državni)
- 1 stipendija Medicinski fakultet –opšti smjer V godina (državni)
- 1 stipendija Poljoprivredni fakultet-odsjek šumarstvo IV godina (državni)

11.10.2017.

U srijedu, 11.oktobra 2017.godine u kabinetu načelnika opštine, ugovor o izradi Urbanističkog plana Opštine Milići potpisali su Načelnik opštine Momir Lazarević i predstavnici firme „URBIS“ iz Banja Luke.

Izradu Urbanističkog plana, čija je vrijednost oko 33.000 KM, finansiraće UNDP.

Rok za izradu Urbanističkog plana je maj 2018.godine.

urbanisticki

10.10.2017.

Radna grupa za praćenje javne rasprave o Nacrtu Strategije razvoja poljoprivrede na području opštine Milići za period 2017-2022. godine, izdaje :

J A V N O   S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 28.09.2017. godine prihvatila je Nacrt Strategije razvoja poljoprivrede na području opštine Milići za period 2017-2022 godina i isti uputila na javnu raspravu .

Javna rasprava o Nacrtu Strategije razvoja za period 2017-2022. godina provešće se u periodu od 29.09.2017 do 20.10.2017. godine.

Za praćenje postupka javne rasprave Načelnik opštine je imenovao rješenjem broj 02-022-115/17 od 29.09.2017. godine radnu grupu u sledećem sastavu :

1. Milijana Vasiljević, predsjednik Radne grupe
2. Dejan Golić, član
3. Rada Đokanović, član

Radna grupa je usvojila Plan provođenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog saopštenja .

Načelnik opštine poziva sve zainteresovana pravna i fizička lica sa područja opštine Milići i šire, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dostave svoje prijedloge i sugestije na Nacrt Strategije razvoja poljoprivrede na području opštine Milići za period 2017.-2022 godina . Radna grupa tokom javne rasprave davaće svim zainteresovanim odgovore i pojašnjenja na njihova pitanja, prikupljaće dostavljene prijedloge, mišljenja i sugestije, obraditi ih i dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga Strategije razvoja opštine Milići za period 2017.-2022 godina .

Konačnu odluku o prijedlogu plana investicija donijeće Skupština opštine Milići .

Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje na saradnji .Radna grupa će održati sastanak sa predstavnicima MZ i privrednim subjektima dana 19.10.2017. godine u sali za sastanke u zgradi opštine Milići sa početkom u 12:00 časova

Radna grupa će održati sastanak sa predstavnicima udruženja poljoprivrednika, NVO i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima dana 20.10.2017. godine u sali za sastanke opštine Milići sa početkom u 11:00 časova .

Prijedloge, primjedbe i sugestije dostaviti radnoj grupi u pisanoj formi do 25.10.2017. gdoine . Prijedlog obavezno treba da sadrži osnovne informacije o predloženoj mjeri, sugestiji ili projektu. Prijedlozi koji ne sadrže minimum informacija za uvrštavanje, neće se uzeti u razmatranje .

 

PLAN PROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE O NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU NACRTA STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE NA PODRUČJU OPŠTINE MILIĆI 2017-2022.GOD.

Predsjednik radne grupe

Milijana Vasiljević

05.10.2017.

U okviru manifestacije Dječija nedjelja, učenici petog razreda Osnovne škole „Aleksa Jakšić“ danas su posjetili Opštinu Milići. U Sali za sastanke učenicima se obratio predsjednik Skupštine opštine Branislav Novaković, a prijemu su prisustvovali i potpredsjednik SO Zajim Mahmutović, sekretar SO Mirko Savić i službenik u Odjeljenju za finansije, privredu i društvene djelatnosti Biljana Dukić.

U svom obraćanju, predsjednik Skupštine opštine Branislav Novaković istakao je da posjeta učenika predstavlja veliko zadovoljstvo i da je cilj posjete da se učenici upoznaju sa funkcionisanjem lokalne vlasti. Učenicima je poručio da rade na sebi, da stiču nova znanja kako bi u budućnosti i sami mogli biti dio lokalne vlasti.

Učenicima je prikazana projekcija monografije „Naših 25 godina“, koja je izrađena povodom 25 godina postojanja Opštine Milići. Ovom prilikom, biblioteka osnovne škole na poklon je dobila štampano izdanje pomenute monografije.

osnovci1

osnovci2

 

03.10.2017.

U okviru manifestacije Dječija nedjelja, mališani iz Predškolske ustanove „Poletarac“ danas su bili u posjeti Dnevnom centru za djecu sa smetnjama u razvoju, koji radi u sklopu Centra za socijalni rad u Milićima.

Direktor PU „Poletarac“ Ljubinka Savić istakla je da su ovogodišnje aktivnosti usmjerene na unapređenje društvenog položaja lica i djece sa invaliditetom. Planirano je da tokom sedmice mališani posjete i Dom zdravlja „Sveti Nikola“, kao i Narodnu biblioteku Milići.

Psiholog u Centru za socijalni rad Marijana Gligorović smatra da je današnje druženje korisno kako za djecu iz obdaništa, tako i za djecu korisnike Dnevnog centra, koji već u četvrtak planiraju da uzvrate posjetu.

Dječija nedjelja obilježava se od 2. do 8. oktobra pod sloganom „Dječiji svijet – moj svijet.“

djecijanedjelja2017

djecijanedjelja2017a