16.11.2018.

Na osnovu člana 5. stav (3) Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:43/07), člana 82. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i člana 70. stav (1) tačka 33) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj: 5/17 i 10/17), načelnik opštine Milići, d o n o s i

N A R E D B U
o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade u dane praznika Republike Srpske u mjesecu novembru 2018.godine

Član 1.

U skladu sa Zakonom o praznicima RS, republički praznik 21.11.2018. godine je :

- Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini


Član 2.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni su da rade:

  1. Dom zdravlja u vremenu 00,00 do 24,00 časa sa organizovanom hitnom službom;
  2. ZU apoteka „ Galen“ Milići: 21.11.2018. od 08-15 časova;
  3. ZU apoteka“Moja apoteka“:  21.11.2018. od 08-14 časova;
  4. Vatrogasna jedinica u vremenu od 00,00 do 24,00 časa (dežurstva);
  5. Komunalno preduzeće - kontinuirana isporuka vode i odvoz smeća-dežurstvo;
  6. Autobuska stanica i javni prevoz putnika u skladu sa redovnom vožnjom;
  7. Veterinarska stanica“ Zanum“ Milići ( dežurstvo ili pripravnost) ,gdje raspored pripravnosti mora biti vidljivo istaknut na veterinarskoj stanici;
  8. Ugostiteljski objekti, trgovinski objekti i zanatsko preduzetničke radnje dužne su da rade u skladu sa Odlukom skupštine opštine Milići o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Milići.

Trgovinski objekti, zanatsko preduzetničke radnje i ostali privredni subjekti za obavljanje svoje djelatnosti u dane republičkog praznika određenog članom 1. ove naredbe, dužni su podnijeti Zahtjev za izdavanje rješenja za rad i radno vrijeme, Odjeljenju za finansije, privredu i društvene djelatnosti Opštine Milići- Odsjek za privredu i društvene djelatnosti .


Član 3.

Odredbe o nadzoru, propisivanju prekršaja i sankcija za učinjeni prekršaj iz Zakona o praznicima RS (“Službeni glasnik RS“, broj 43/07), Odluka o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i Odluka o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Milići, primjenjivaće se u slučaju postupanja suprotno odredbama ove Naredbe.


Član 4.

Ova Naredba biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Milići“, a primjenjivaće se 21.11.2018. godine.


Broj :02-225/18 
Datum:16.11.2018. godine

NAČELNIK OPŠTINE

Momir Lazarević s.r.

14.11.2018.


Na osnovu člana 39. stav (2) tačka 2) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 97/16), člana 38. stav (2) tačka 2) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 5/17 i 10/17), člana 125. i člana 126. Poslovnika o radu Skupštine opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 5/17), a nakon razmatranja nacrta Programa rada Skupštine opštine Milići za 2019.godinu, Skupština opštine Milići na Četrnaestoj redovnoj sjednici održanoj 13.novembra 2018.godine, d o n i j e l a   j e

Z A K Lj U Č A K

1.Skupština opštine Milići prihvata nacrt Programa rada Skupštine opštine Milići za 2019.godinu.

2.Nacrt Programa rada Skupštine opštine Milići ostaje otvoren za prijedloge, mišljenja i primjedbe na osnovu kojih će predsjednik Skupštine opštine Milići utvrditi prijedlog Programa rada.

3.Prijedloge, mišljenja i primjedbe mogu dostaviti odbornici SO-e Milići, radna tijela SO-e Milići, Načelnik opštine, načelnici odjeljenja Opštinske uprave i rukovodni radnici, Javna preduzeća i ustanove, privredna društva, Savjeti MZ-a, NVO-e i svi zainteresovani subjekti.

4.Prijedloge, mišljenja i primjedbe zainteresovana pravna i fizička lica navedena u tački 3.ovog Zaključka mogu dostaviti Stručnoj službi Skupštine opštine Milići od 14. novembra 2018.godine do 05.decembra 2018.godine.

5.Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Milići“.


REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE 
MILIĆI 

Broj:01-022-103/18
Milići, 13.novembra 2018.godine

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE OPŠTINE

Branislav Novaković

 

NACRT PROGRAMA RADA SKUPŠTINE OPŠTINE MILIĆI ZA 2019.GODINU

 

14.11.2018.


Odbornici skupštine opštine Milići sastali su se na 14. redovnom zasjedanju. Na dnevnom redu našle su se 23. tačke.

Opštinski parlament usvojio je Plan investicija za 2019. godinu, Program zajedničke komunalne potrošnje za narednu godinu, stopu poreza na nepokretnosti u 2019. godini i Program utroška sredstava od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina.

Odbornici su, između ostalog, usvojili i nacrtne forme Rebalansa budžeta za 2018. godinu, Budžeta opštine za 2019. godinu, te Programa rada Skupštine opštine.

Sve Odluke, Zaključke i Rješenja sa 14. redovnog zasjedanja skupštine opštine Milići biće objavljene u „Službenom glasniku br.7/18“ opštine Milići.


STRUČNA SLUŽBA
SKUPŠTINE OPŠTINE

14.11.2018.

J A V N O   S A O P Š T E Nj E

Skupština opštine Milići dana 13.11.2018. godine usvojila je nacrt Budžeta opštine Milići za 2019. godinu i nacrt Rebalansa budžeta za 2018. godinu.

Zaključcima Skupštine opštine Milići, broj: 01-400-63/18 i 01-400-69/18 od 13.11.2018. godine, otvorena je javna rasprava o nacrtu Budžeta opštine Milići za 2019. godinu i nacrtu Rebalansa budžeta za 2018. godinu, koja će trajati od 14.11.2018.g. do 30.11.2018. godine.

Javnu raspravu pratiće Radna grupa imenovana od strane Načelnika opštine u sastavu:

1. Ljiljana Lalović, predsjednik Radne grupe
2. Slađana Todorović, član
3. Ranka Radić, član
4. Zajim Mahmutović, član
5. Marko Savić, član
6. Marina Mišić, član.

Radna grupa je usvojila Plan provođenja i praćenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog Saopštenja.

Ovom prilikom Načelnik opštine poziva sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica, udruženja i ostale asocijacije da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu Budžeta opštine Milići za 2019. godinu i nacrtu Rebalansa budžeta za 2018. godinu.

Radna grupa će tokom javne rasprave dati građanima odgovore na njihova pitanja, prikupiće date prijedloge, mišljenja i sugestije, a iste će dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga Budžeta opštine Milići za 2019. godinu i prijedloga Rebalansa budžeta za 2018. godinu.

Konačnu odluku o prijedlogu navedenih akata donijeće Skupština opštine Milići na Petnaestoj redovnoj sjednici.

Na saradnji, građanima opštine Milići i ostalim subjektima, Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje.

RADNA GRUPA

PLAN PROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE

NACRT BUDŽETA ZA 2019.GOD

NACRT REBALANSA BUDŽETA ZA 2018.GOD.

06.11.2018.

Predsjednik SO-e Milići, Branislav Novaković, zakazao je 14. redovnu sjednicu za utorak, 13. novembar 2018. godine, a za sjednicu je, na osnovu Programa rada SO-e, predloženo ukupno 22. tačke dnevnog reda.

Pred opštinskim parlamentom naći će se Plan investicija za 2019. godinu, te nacrti Programa rada Skupštine za narednu godinu, kao i nacrt rebalansa Budžeta za 2018. godinu .

Odjeljenje za finansije, privredu i društvene djelatnosti pripremilo je za odbornike nacrt Budžeta opštine Milići za 2019. godinu.

Iz oblasti urbanizma, stambeno-komunalnih poslova i ekologije na dnevnom redu 14. sjednice SO-e Milići, naći će se prijedlozi Programa zajedničke komunalne potrošnje i Program utroška sredstava od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina.

Stručna služba SO-e pripremila je dnevni red i materijal za 14. sjednicu Skupštine, koje možete pogledati i preuzeti na zvaničnom sajtu opštine Milići, u sekciji Skupština, pod kategorijom Materijal za sjednicu SO.


STRUČNA SLUŽBA
SKUPŠTINE OPŠTINE