09.01.2017.

Četvrti Memorijalni turnir „Slobodan Radovanović“, koji se održavao u sportskoj dvorani u Milićima, završen je 5.januara 2017.godine.
Učešće je uzelo 18 ekipa iz Republike Srpske, BiH i Srbije. Pokrovitelj turnira bila je Opština Milići a generalni sponzori Kompanija „Boksit“ a.d. Milići i Drina osiguranje.
Prvo mjesto pripalo je ekipi Bilić Erić security Sarajevo, drugo mjesto osvojila je ekipa PP Zekerić Tuzla, a treće mjesto Sloga La Vita Gornje Crnjelovo.
Direktor Sportskog centra Predrag Sušić, istakao je da veliku zahvalnost za organizaciju ovog tradicionalnog turnira u fudbalu duguje generalnim sponzorima i predsjedniku Kompanije „Boksit“ mr Rajku Dukići, kao i Načelniku opštine Milići Momiru Lazareviću.

mturnir1

mturnir2

05.01.2017.

Obavještavaju se građani opštine Milići da u vrijeme snježnih padavina, ispune svoju građansku dužnost i od snijega očiste prilaze stambenim i poslovnim objektima.
U slučaju da padne veća količina snijega, isti treba skidati na vrijeme sa stambenih i pomoćnih objekata kako ne bi došlo do urušavanja i oštećenja krovova. Takođe treba pratiti formiranje ledenica i tamo gdje je moguće dok su manje, skidati ih.
Obavezu čišćenja snijega, ispoštovati iz bezbjednosnih i estetskih razloga.

Kontrolu čišćenja snijega vršiće Komunalna policija prema svojoj nadležnosti.

v.d. NAČELNIK ODJELJENJA
Gordana Sarić

04.01.2017.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број:02-020-112/16
Датум: 30.12.2016.године

На основу члана 72. Став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 59.став (1) тачка 21) Статута општине Милићи („Сл. гл. Општине Милићи“, бр.4/14), Начелник општине д о н о с и


О Д Л У К У
о резултатима Конкурса за додјелу стипендија за школску 2016/17. годину

 

I


У складу са Одлуком о стипендирању у 2017 години и Конкурсом за додјелу стипендија за школску 2016/17. годину, а на основу предлога Комисије за додјелу стипендија за школску 2016/17. gодину утврђена је ранг листа студената којима се додјељује стипендија.


Студенти Архитектонског факултета
1.Кандић (Небојше) Горана, студент IV године Факултета Техничких наука - област архитектура и урбанизам

Студенти Електротехничког и ФОН-модул Информациони системи и технологије
1.Митровић (Драге) Драгиша,студент II године Електротехничког факултета-рачунарство и информатика

II


Кандидатима који су прва година није одобрена стипендија, што је регулисано Правилником о додјели стипендија.


III


Са студентима којима је одобрена стипендија Начелник општине ће закључити Уговоре о додјели стипендија, којима се регулишу права и обавезе стипендитора и корисника студентске стипендије.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Момир Лазаревић с.р.

 

27.12.2016.

Predškolska ustanova „Poletarac“ u okviru svojih tematskih aktivnosti, danas je obilježila novogodišnje praznike, uz posjetu Deda Mraza.
Za ovu priliku mališani su pisali pisma sa željama, uz pjesmice i igru družili se sa Deda Mrazom, a kao nagradu dobili su paketiće koje je za njih obezbijedila ova predškolska ustanova.

poletarac2016 1

poletarac2016 2

poletarac2016 3

27.12.2016.

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 43/07), člana 59. stav (1) tačka 21) Zakona o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 97/16) i člana 59. stav (1),tačka 21) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj: 4/14),Načelnik opštine Milići, d o n o s i

N A R E D B U
o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade u dane praznika Republike Srpske u mjesecu januaru 2017.godine

U skladu sa Zakonom o praznicima RS, republički praznici u januaru mjesecu 2017.godine su :

- Nova godina- 1 i 2 januar i Dan Republike 9 januar.Član 1.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni su da rade:

1. Dom zdravlja u vremenu 00,00 do 24,00 časa sa organizovanom hitnom službom.

2. ZU apoteka „ Galen“ Milići: 02.01.2017. od 07-15 časova
                                         09.01.2017. od 07-15 časova

3. ZU apoteka“Moja apoteka“: 02.01.2017. od 08-14 časova
                                         09.01.2017. od 08-14 časova

4. Vatrogasna jedinica u vremenu od 00,00 do 24,00 časa (dežurstva);
5. Komunalno preduzeće - kontinuirana isporuka vode i odvoz smeća-dežurstvo;
6. Autobuska stanica i javni prevoz putnika u skladu sa redovnom vožnjom;
7. Veterinarska stanica“ Zanum“ Milići ( dežurstvo ili pripravnost) ,gdje raspored pripravnosti mora biti vidljivo istaknut na veterinarskoj stanici.
8.Ugostiteljski objekti, trgovinski objekti i zanatsko preduzetničke radnje dužne su da rade u skladu sa Odlukom skupštine opštine Milići o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Milići.

Trgovinski objekti,zanatsko preduzetničke radnje i ostali privredni subjekti za obavljanje svoje djelatnosti u dane republičkog praznika određenog članom 1. ove naredbe, dužni su podnijeti Zahtjev za izdavanje rješenja za rad i radno vrijeme , Odjeljenju za finansije,privredu i društvene djelatnosti Opštine Milići- Odsjek za privredu i društvene djelatnosti .Član 2.

Odredbe o nadzoru, propisivanju prekršaja i sankcija za učinjeni prekršaj iz Zakona o praznicima RS(“Službeni glasnik RS“, broj 43/07), Odluka o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i Odluka o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Milići, primjenjivaće se u slučaju postupanja suprotno odredbama ove Naredbe.


Član 3.

Ova Naredba biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Milići“, a primjenjivaće se od 01.01.2017. godine.

NAČELNIK OPŠTINE

Momir Lazarević s.r.

23.12.2016.

Druga redovna sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 29.decembra 2016.godine ( četvrtak ) u sali za sastanke u zgradi Opštine Milići, sa početkom rada u 10:00 časova.

21.12.2016.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
Комисија за додјелу стипендија
за школску 2016/17 годину

Број: 02-020-112/16
Датум: 21.12.2016.године

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА


Cacтанак Комисије одржан је дана 05.12.2016 године са почетком у 10,00 часова.Комисија је приступила бодовању пријављнеих кандидата, у складу са Правилником о додјели студентских стипендија.

Састанку присуствују чланови Комисије:

1. Љиљана Лаловић-предсједник
2. Мирко Савић-члан
3. Биљана Дукић-члан

Комисија предлаже прелиминарну ранг листу студената Архитектонског факултета:

1.Кандић (Небојше) Горана 65 бодова

-Конкурсом се додјељује стипендије за 1 кандидата, кандидат испуњава услове.

Комисија предлаже прелиминарну ранг листу студената Електротехничког и ФОН модул-информациони системи и технологије:

1. Митровић (Драге) Драгиша 40 бодова

-Конкурсом се додјељују стипендије за 3 кандидата, пријављен један кандидат- испуњава услове.

Комисија је завршила са радом у 12,45 часова.

Остали кандидати не испуњавају услове прописане Конкурсом.

Напомена:У року од 8 дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе, подносиоци пријава имају право приговора на исту Начелнику општине.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ :

1. Љиљана Лаловић
2. Мирко Савић
3. Биљана Дукић

15.12.2016.

Na osnovu člana 39. stav (1) tačka 33) Zakona o lokalnoj samoupravi(“Službeni glasnik Republike Srpske “broj 97/16),člana 8.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), člana 38. stav (1) tačka 30) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 4/14), član 82. stav (6) Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 79/15), Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“Poletarac“ Milići broj 01-022-135/16), Skupština opštine Milići r a s p i s u j e

J A V N I   K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Poletarac“ Milići

I – Skupština opštine Milići raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje:

1.Direktor Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“Poletarac“
Milići.

II- Opis poslova
1. Direktor obavlja poslove u skladu sa zakonom i opštim aktima ustanove.

III – Mandat

-Direktora JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“Poletarac“Milići traje četiri (4) godine,

IV- Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove:

a) Opšti uslovi za kandidate pod tačkom 1., 2., i 3. su:

1.da su državljani Republike Srpske ili BiH,
2.da su stariji od 18 godina,
3.da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da nisu otpušteni iz službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima u periodu od tri godine prije dana od dana objavljivanja javnog konkursa,
5.da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje dužnosti,
6.da se protiv njih ne vodi krivični postupak i da se na njega ne odnosi član IX, stav 1.Ustava BiH.

b) Posebni uslovi:

1.završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent potreban za rad u predškolskim ustanovama na poslovima vaspitača ili stručnog saradnika, ili lice koje ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent potreban za rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama na poslovima nastavnika ili stručnog saradnika ,te diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista.
2.najmanje pet godina radnog iskustva u svojoj struci nakon sticanja visoke stručne spreme.
3.poznavanje problematike u oblasti vaspitanja i obrazovanja.
4.pokazani rezultati i uspjesi u obavljanju ranijih poslova.
5.program rada ustanove za naredni period.

V-Sukob interesa

Kandidat ne može biti biran ukoliko postoji sukob interesa kako je propisano Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/08).

VI-Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- diplomu ili ovjerenu kopiju diplome,
- uvjerenje o radnom stažu ili ovjerenu fotokopiju radne knjižice,
- biografiju sa kretanjem u službi,
- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od šest mjeseci,
- program rada ustanove za naredni period,
-potpisanu i od opštinskog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke IV , podtačka 4. i 6. i tačke V ovog konkursa ( sukob interesa) .
-uvjerenje o nekažnjavanju,
- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ne stariji od 6 mjeseci, dostaviće samo izabrani kandidat po završetku izborne procedure.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor će obaviti intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Konačno imenovanje će vršiti Skupština opštine Milići.

VII- Rok za podnošenje prijava.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“, „Službenom glasniku Republike Srpske“ i na web stranici Opštine Milići.
U slučaju da konkurs ne bude objavljen istovremeno rok za podnošenje prijava računaće se od dana poslednjeg objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Prijave na konkurs se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opština Milići, ul. Jovana Dučića br. 2. Milići, sa naznakom Komisija za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“Poletarac“ Milići .

O rezultatima konkursa kandidati će biti obavješteni u roku od osam dana od dana izbora.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE                                                                                                      PREDSJEDNIK
MILIĆI                                                                                                                    SKUPŠTINE OPŠTINE
Broj: 01-022-135/16
Datum: 15.12. 2016.godine                                                                                     Branislav Novaković s.r.


12.12.2016.


На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 97/16), члана 38. став (1) тачка 2) Статута општине Милићи („Службени гласник Општине Милићи“, број 4/14), члана 75. став 1. Пословника Скупштине општине Милићи („Службени гласник Општине Милићи“, број 7/04, 5/05, 6/05, 1/06, 7/06, 10/11 и 1/15), а након разматрања нацрта Програма рада Скупштине општине Милићи за 2016.годину, Скупштина општине Милићи на Првој редовној сједници одржаној 06,децембра 2016.године, д о н и ј е л а    ј е

З А К Љ У Ч А К

1.Скупштина општине Милићи прихвата нацрт Програма рада Скупштине општине Милићи за 2017.годину.


2.Нацрт Програма рада Скупштине општине Милићи остаје отворен за приједлоге, мишљења и примједбе на основу којих ће предсједник Скупштине општине Милићи утврдити приједлог Програма рада.


3.Приједлоге, мишљења и примједбе могу доставити одборници СО-е Милићи, радна тијела СО-е Милићи, Начелник општине, начелници одјељења Општинске управе и руководни радници, Јавна предузећа и установе, привредна друштва, Савјети МЗ-а, НВО-е и сви заинтересовани субјекти.

4.Приједлоге, мишљења и примједбе заинтересована правна и физичка лица наведена у тачки 3.овог Закључка могу доставити Стручној служби Скупштине општине Милићи од 07.12.2016.године до 21.12.2016.године.

5.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине Милићи“.


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК
МИЛИЋИ                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Број:01-022-88/16
Милићи, 06.децембра 2016.године                                                                    Бранислав Новаковић,с.р.

 

НАЦРТ ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МИЛИЋИ ЗА 2017.ГОДИНУ