REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI

-PREDSJEDNIK

Broj 01-022-18-5/18
Milići, 18.12.2018.godine.

 

Na osnovu člana 82.Poslovnika o radu Skupštine opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj 5/17), s a z i v a m Petnaestu redovnu sjednicu Skupštine opštine Milići za 26.decembar 2018.godine. (srijeda).
Sjednica će se održati u Sali za sastanke u zgradi Opštine Milići sa početkom rada u 10,00 časova.

Predsjednik Skupštine za Petnaestu redovnu sjednicu Skupštine opštine Milići predlaže sledeći

Dnevni red

1.Usvajanje Zapisnika sa Četrnaeste redovne sjednice Skupštine opštine Milići održane 13.novembra 2018.godine.

2.Informacija o aktivnostima Načelnika opštine Milići između dvije sjednice Skupštine opštine Milići.

3.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Skupštine opštine Milići za 2019.godinu.

4.Prijedlog Odluke o usvajanju Rebalansa budžeta opštine Milići za 2018.godinu.

5.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju Budžeta opštine Milići za 2018.godinu.

6. Prijedlog Odluke o visini vrijednosti nepokretnosti po zonama na području opštine Milići na dan 31.12.2018.godine.

7.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava od naknada za šume za 2019.godinu.

8.Prijedlog Odluke o usvajanju Programa korišćenja sredstava posebnih namjena od vodnih naknada za 2019.godinu.

9.Prijedlog Odluke o saglasnosti na Program rada JU Centar za socijalni rad Milići za 2019.godinu.

10.Prijedlog Odluke o saglasnosti na Program rada JU “Sportski centar Milići” Milići za 2019.godinu.

11.Prijedlog Odluke o usvajanju Budžeta opštine Milići za 2019.godinu.

12.Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta opštine Milići za 2019.godinu.

13.Prijedlog Odluke o prenosu prava svojine na pokretnoj imovini.

14.Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JU „Sportski centar Milići“ Milići.

15.Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje direktora JU „Sportski centar Milići“ Milići.

16.Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Milići

17.Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Milići.

18.Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Upravnog odbora JU “Sportski centar Milići” Milići.

19.Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog osbora JU “Sportski centar Milići” Milići.

20.Odbornička pitanja.

PREDSJEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE

Branislav Novaković

 

MATERIJAL ZA SJEDNICU SO-e MILIĆI