РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МИЛИЋИ

-ПРЕДСЈЕДНИК

Број 01-022-18-4/18
Милићи, 05.11.2018.године
На основу члана 82.Пословника о раду Скпштине општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 5/17), с а з и в а м Четрнаесту редовну сједницу Скупштине општине Милићи за дан 13.НОВЕМБАР 2018.године (уторак).

Сједница ће се одржати у Сали за састанке у згради општине Милићи са почетком рада у 10,00 часова.

Предсједник Скупштине за Четрнаесту редовну сједницу Скупштине општине Милићи предлаже следећи

Дневни ред

1.Усвајање Записника са Тринаесте редовне сједнице Скупштине општине Милићи одржане 06.септембра 2018.године.

2.Информација о активностима Начелника општине Милићи између двије сједнице Скупштине општине Милићи.

3.Приједлог Одлуке о усвајању Плана инвестиција за 2019.годину.

4.Приједлог Закључка о прихватању Нацрта Програма рада Скупштине општине Милићи за 2019.годину.

5.Приједлог Закључка о прихватању Нацрта ребаланса Буџета општине Милићи за 2018.годину.

6.Приједлог Одлуке о утврђивању стопе пореза на непокретности за 2019.годину.

7.Приједлог Одлуке о усвајању Програма заједничке комуналне потрошње за 2019.годину.

8.Приједлог Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава од накнада за експлоатацију минералних сировина за 2019.годину.

9. Приједлог Закључка о прихватању Нацрта Буџета општине Милићи за 2019.годину.

10.Приједлог Одлуке о условима и начину стицања права посједа на непокретности означеној као к.ч. број 51/5 КО Врсиње.

11.Приједлог Одлуке о укидању статуса некатегорисани пут.

12.Приједлог Одлуке о разрјешењу члана Општинске изборне комисије Милићи.

13.Приједлог Одлуке о именовању члана Општинске изборне комисије Милићи.

14.Приједлог Одлуке о разрјешењу члана Комисије за буџет и финансије.

15.Приједлог Одлуке о именовању члана Комисије за буџет и финансије.

16.Приједлог Одлуке о поновном расписивању јавног конкурса за избор члана и предсједника Одбора за жалбе Општине Милићи.

17.Приједлог Одлуке о именовању вршиоца дужности предсједника Одбора за жалбе Општине Милићи.

18.Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Милићи.

19.Приједлог Рјешења о именовању Комисије за избор и именовање чланова Управног одбора ЈУ Центар за социјални рад Милићи.

20.Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора ЈУ “Спортски центар Милићи” Милићи.

21.Приједлог Рјешења о именовању Комисије за избор и именовање чланова Управног одбора ЈУ “Спортски центар МИлићи” Милићи.

22.Одборничка питања.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Бранислав Новаковић

 

 

 

MATERIJAL ZA SJEDNICU SO-e MILIĆI