РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МИЛИЋИ

-ПРЕДСЈЕДНИК

Број 01-022-130-4/16
Млићи, 03.05.2017.године
                                   
    На основу члана 78. Послoвника Скупштине општине Милићи („Службени гласник Општине Милићи“, број 7/04, 5/05, 6/05, 1/06, 7/06, 10/11 и 1/15), с а з и в а м Пету редовну сједницу Скупштине општине Милићи за дан 16.МАЈ 2017.године. (уторак)
    Сједница ће се одржати у сали за састанке у згради Општине Милићи са почетком рада у 10,00 часова.
     За  Пету редовну сједницу  предложем следећи

ДНЕВНИ РЕД


1.Усвајање Записника са Четврте редовне сједнице Скупштине општине Милићи одржане 23.марта  2017.године.
2.Информација о активностима Начелника општине Милићи између двије сједнице Скупштине општине Милићи.
3.Приједлог Статута општине Милићи.
4.Приједлог Пословника Скупштине општине Милићи.
5.Приједлог Одлуке о усвајању Консолидованог извјештаја о извршењу Буџета општине Милићи за период 01.01.-31.12.2016.године.
6.Приједлог Одлуке о кредитном задужењу општине Милићи.,
7.Приједлог Одлуке о субвенцији трошкова превоза ученика за школску 2017-2018.годину.
8.Приједлог Одлуке о бесплатном превозу социјално угрожених ученика и дјеце са сметњама у развоју.
9.Извјештај о раду јавних установа, предузећа и организација за 2016.годину:
    9.1 ЈУ Центар за социјални рад Милићи
9.2.ЈЗУ Дом здравља „Свети Никола“ Милићи
    9.3.СД „Милићи“ Милићи
    9.4.Народна библипотека Милићи
    9.5.ЈУ „Спортски центар „Милићи“ Милићи
    9.6.ЈУ „Полетарац“ Милићи.
10.Информација о раду ШГ „Милићи“ Милићи.
11.Информација о стању у области културе на подручју општине Милићи.
12.Информација о стању у области спорта и физичке културе на подручју општине Милићи.
13.Приједлог Одлуке о усвајању Програма обиљежавања манифестације „Августовски дани културе и спорта Милићи 2017“.
14.Извјештај о извршењу Програма коришћења средстава од накнада за експлоатацију минералних сировина за 2016.годину.
15.Извјештај о извршењу Програма коришћења средстава посебних намјена од водних накнада за 2016.годину.
16.Извјештај о извршењу Програма утрошка средстава од накнада за шуме за 2016.годину.
17.Приједлог Одлуке о усвајању Извјештја о извршењу Плана одржавања и заштите локалних, некатегорисаних путева и улица у насељима за 2016.годину.
18.Извјештај о стању безбједности саобраћаја на подручју општине Милићи за 2016.годину.
19.Приједлог Одлуке о разрјешењу члана Општинске изборне комисије Милићи.
20.Приједлог Одлуке о избору члана Општинске изборне комисије Милићи.
21.Приједлог Одлуке о избору члана Комисије за вјерска питања.
22.Одборничка питања.                                                                        

ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                           Бранислав Новаковић

 

 

MATERIJAL ZA SJEDNICU SO-e MILIĆI