Ljiljana Lalović

Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti

telefon: 056/ 745-281
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
_____________________________________________________________________________

Nadležnosti Odjeljenja:

 • Stanje u privredi,praćenje,analiza i predlaganje mjera za poboljšanja,planiranje i praćenje lokalnog ekonomskog razvoja,
 • izrada i predlaganje strateških dokumenata vezanih za lokalni ekonomski razvoj u svim segmentima:privrede,malih i srednjih preduzeća,poljoprivrede,sporta i drugih djelatnosti iz nadležnosti odjeljenja,
 • priprema i daje projektne ideje za izgradnju,rekonstrukciju i održavanje objekata namjenjenih djelatnostima obrazovanja,kulrure i sporta,socijalne i zdravstvene zaštite,
 • u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja obavlja nadležnosti propisane zakonom,
 • u oblasti kulture zaštita kulturnih dobara,zaštita i održavanje spomenika i spomen obilježja,
 • organizovanje manifestacija i obilježavanje jubileja u oblasti kulture od značaja za opštinu i razvoj kulturno-umjetničikog amaterizma u opštini,
 • obezbeđuje uslove za rad biblioteka čiji je osnivač opština,uslove za prikupljanje,obradu i davanje na korištenje knjiga,
 • brine se o održavanju,rekonstrukciji objekata kulture u kojima se ostvaruju potrebe kulture u opštini,
 • u oblasti zdravstvene zaštite nadležnosti propisane zakonom,
 • u oblasti socijalne zaštite a u saradnji sa Centrom za socijalni rad prati socijalne potrebe građana,porodica i pojedinih ugroženih grupa i saglasno njima definiše politiku proširene socijalne zaštite na području opštine,
 • predlaže opštinski program razvoja socijalne zaštite i podstiče razvoj socijalno zaštitnih programa u opštini,
 • brine se o uslovima za kvalitetno pružanje socijalnih usluga građanima opštine,
 • prati i pomaže rad socijalno humanitarnih organizacija u obavljanju humanirtarne djelatnosti,
 • u oblasti društvene brige o djeci obezbjeđuje uslove za boravak djece u predškolskoj ustanovi, predškolsko vaspitanje i obarazovanje, preventivnu zdravstvenu zaštitu djece predškolskog uzrasta,
 • obezbjeđuje uslove za održavanje ,izgradnju,dogradnju i opremanje objekata ustanova društvene brige o djeci i omladini čiji je osnivač,
 • u oblasti sporta obezbjeđuje uslove za izgradnju,održavanje i korištenje sportskih i rekraativnih objekata,
 • obezbjeđuje i usmjerava realizaciju školskih sportskih takmičenja opštinskog i međuopštinskog nivoa,
 • uslove za povećanje kvantiteta i kvaliteta rada sa mladim sporstkim talentima,
 • uslove za razvoj i unapređenje amaterskog sporta,
 • obezbjeđuje uslove za organizaciju i održavanje sportskih takmičenja i manifestacija od značaja za opštinu.