joomla backup

16.11.2018.

Na osnovu člana 5. stav (3) Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:43/07), člana 82. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i člana 70. stav (1) tačka 33) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj: 5/17 i 10/17), načelnik opštine Milići, d o n o s i

N A R E D B U
o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade u dane praznika Republike Srpske u mjesecu novembru 2018.godine

Član 1.

U skladu sa Zakonom o praznicima RS, republički praznik 21.11.2018. godine je :

- Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini


Član 2.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni su da rade:

  1. Dom zdravlja u vremenu 00,00 do 24,00 časa sa organizovanom hitnom službom;
  2. ZU apoteka „ Galen“ Milići: 21.11.2018. od 08-15 časova;
  3. ZU apoteka“Moja apoteka“:  21.11.2018. od 08-14 časova;
  4. Vatrogasna jedinica u vremenu od 00,00 do 24,00 časa (dežurstva);
  5. Komunalno preduzeće - kontinuirana isporuka vode i odvoz smeća-dežurstvo;
  6. Autobuska stanica i javni prevoz putnika u skladu sa redovnom vožnjom;
  7. Veterinarska stanica“ Zanum“ Milići ( dežurstvo ili pripravnost) ,gdje raspored pripravnosti mora biti vidljivo istaknut na veterinarskoj stanici;
  8. Ugostiteljski objekti, trgovinski objekti i zanatsko preduzetničke radnje dužne su da rade u skladu sa Odlukom skupštine opštine Milići o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Milići.

Trgovinski objekti, zanatsko preduzetničke radnje i ostali privredni subjekti za obavljanje svoje djelatnosti u dane republičkog praznika određenog članom 1. ove naredbe, dužni su podnijeti Zahtjev za izdavanje rješenja za rad i radno vrijeme, Odjeljenju za finansije, privredu i društvene djelatnosti Opštine Milići- Odsjek za privredu i društvene djelatnosti .


Član 3.

Odredbe o nadzoru, propisivanju prekršaja i sankcija za učinjeni prekršaj iz Zakona o praznicima RS (“Službeni glasnik RS“, broj 43/07), Odluka o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i Odluka o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Milići, primjenjivaće se u slučaju postupanja suprotno odredbama ove Naredbe.


Član 4.

Ova Naredba biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Milići“, a primjenjivaće se 21.11.2018. godine.


Broj :02-225/18 
Datum:16.11.2018. godine

NAČELNIK OPŠTINE

Momir Lazarević s.r.

14.11.2018.


Na osnovu člana 39. stav (2) tačka 2) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 97/16), člana 38. stav (2) tačka 2) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 5/17 i 10/17), člana 125. i člana 126. Poslovnika o radu Skupštine opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 5/17), a nakon razmatranja nacrta Programa rada Skupštine opštine Milići za 2019.godinu, Skupština opštine Milići na Četrnaestoj redovnoj sjednici održanoj 13.novembra 2018.godine, d o n i j e l a   j e

Z A K Lj U Č A K

1.Skupština opštine Milići prihvata nacrt Programa rada Skupštine opštine Milići za 2019.godinu.

2.Nacrt Programa rada Skupštine opštine Milići ostaje otvoren za prijedloge, mišljenja i primjedbe na osnovu kojih će predsjednik Skupštine opštine Milići utvrditi prijedlog Programa rada.

3.Prijedloge, mišljenja i primjedbe mogu dostaviti odbornici SO-e Milići, radna tijela SO-e Milići, Načelnik opštine, načelnici odjeljenja Opštinske uprave i rukovodni radnici, Javna preduzeća i ustanove, privredna društva, Savjeti MZ-a, NVO-e i svi zainteresovani subjekti.

4.Prijedloge, mišljenja i primjedbe zainteresovana pravna i fizička lica navedena u tački 3.ovog Zaključka mogu dostaviti Stručnoj službi Skupštine opštine Milići od 14. novembra 2018.godine do 05.decembra 2018.godine.

5.Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Milići“.


REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE 
MILIĆI 

Broj:01-022-103/18
Milići, 13.novembra 2018.godine

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE OPŠTINE

Branislav Novaković

 

NACRT PROGRAMA RADA SKUPŠTINE OPŠTINE MILIĆI ZA 2019.GODINU

 

14.11.2018.


Odbornici skupštine opštine Milići sastali su se na 14. redovnom zasjedanju. Na dnevnom redu našle su se 23. tačke.

Opštinski parlament usvojio je Plan investicija za 2019. godinu, Program zajedničke komunalne potrošnje za narednu godinu, stopu poreza na nepokretnosti u 2019. godini i Program utroška sredstava od naknada za eksploataciju mineralnih sirovina.

Odbornici su, između ostalog, usvojili i nacrtne forme Rebalansa budžeta za 2018. godinu, Budžeta opštine za 2019. godinu, te Programa rada Skupštine opštine.

Sve Odluke, Zaključke i Rješenja sa 14. redovnog zasjedanja skupštine opštine Milići biće objavljene u „Službenom glasniku br.7/18“ opštine Milići.


STRUČNA SLUŽBA
SKUPŠTINE OPŠTINE