PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

PRIJAVA NA INTERNI KONKURS

 

27.09.2023.

На основу члана 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 7. став 2. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) и члана 68. Статута општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 5/17, 10/17 и 2/19), Начелник општине Милићи   р а с п и с у ј е


Ј А В Н И   К О Н К У Р С              

за попуњавање упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Милићи


 I - У Општинску управу општине Милићи прима се у радни однос на неодређено вријеме:

1.    Самостални стручни сарадник за послове цивилне заштите
       Радно мјесто пете категорије, трећег звања  
                                
 II - Опис посла

 1. Опис посла за радно мјесто самостални стручни сарадник зa послове цивилне заштите, утврђен је у члану 12. став 1.1. тачка 1.1.2. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 4/17, 7/17, 8/17, 3/18, 3/19, 10/19 и 4/23).

III -  Општи услови  

 1.  да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;
 2.  да је старији од 18 година;
 3.  да има општу здравствену способност;
 4.  да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред  Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,
 5.  да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци  или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи;
 6. да није отпуштен из органа управе, као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и
 7.  да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност  која је неспојива са дужношћу
  службеника у општинској управи, у складу са чл. од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

IV -  Посебни услови

 • четворогодишњи студиј  или први циклус студија са остварених најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент, техничких наука, положен стручни испит за рад у управи, најмање једна година радног искуства у траженом степену образовања.

V -  Потребна докумената

Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу Пријава на јавни конкурс, који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, као и на интернет страници Општине Милићи, а може се преузети и у Шалтер сали Општинске управе општине Милићи.
Уз пријаву кандидати прилажу доказе о испуњавању општих и посебних услова.
Као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, а изјаве да кандидат:

1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,

2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и

4) да не постоји неспојивост у складу са чл. од 43. до 47. Закона саставни су дио пријаве на јавни конкурс.

Доказ о општој здравственој способности доставља само изабрани кандидат.

Као доказ о испуњавању посебних услова, кандидат прилаже фото-копије:

 1. дипломе о завршеној стручној спреми;
 2. исправе којoм се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство);
 3. увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит, уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи, у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 68/11, 85/11 и 7/15). 

VI - Поступак избора            

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, конкурсна Комисија ће обавити интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити обавијештени путем поште  и путем интернет странице Општине Милићи.
Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерену изјаву о испуњености услова из поглавља III, тачкe 4, 5. и 6. и 7. Конкурса, као и доказ о општој здравственој способности.

VII -  Рок за подношење пријава и објављивање Конкурса

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.
Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, у дневном листу „Глас Српске“ и на интернет страници Општине Милићи.
У случају да Конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од дана последњег објављивања.  
Документација приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.
Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је Марина Мишић, начелник Одјељења за општу управу, контакт телефон бр. 056/745-211.  
Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично у Шалтер сали Општинске управе општине Милићи или путем поште, на адресу: Општинска управа општине Милићи, Јована Дучића бр. 2, 75 446 Милићи, са назнаком: Пријава на Јавни конкурс за попуњавање упражњеног радног мјеста у Општинској управи општине Милићи (самостални стручни сарадник за послове цивилне заштите).

Број: 02-120-3/23                                                                                                      
Милићи, 22.09.2023. године

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Марко Савић с.р.