PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

PRIJAVA NA INTERNI KONKURS

 

 06.11.2018.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
OПШТИНА МИЛИЋИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-67-4/18
Датум: 05.11.2018 године

На основу члана 59.став (1) тачка 18) Закона о локалној самоуправи Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), члана 68. став (1), тачка 29) Статута општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број: 5/17 и 10/17 ), члана 12.став (1) Правилника о стипендирању ученика средње школе и студената првог циклуса на високошколским установама (Службени гласник општине Милићи“ број 6/18) и Одлуке о стипендирању студената број : 02-67-4-2/18 од 05.11 2018 године , Начелник општине р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
за додјелу 10 општинских стипендија
за школску 2018/2019 годину

Члан1.

У складу са Одлуком о стипендирању студената у школској 2018-2019 години, додјељује се 10 стипендија студентима првог циклуса на државним високошколским установама.

- 1 стипендија Медицински факултет - V или VI година
- 1 стипендија Грађевински факултет- III година
- 1 стипендија Рударски или Рударско-геолошки факултет; смјер рударско инжењерство или опште рударство
- 1 стипендија Електротехнички факултет-смјер јаке струје ; електроенергетика или аутоматика
- 3 стипендије Електротехнички факултет-смјер информациони системи и технологије
- 1 стипендија Машински факултет
- 2 стипендије Факултет организационих наука-смјер информациони системи и технологије

Члан 2.

За додјелу општинских стипендија могу конкурисати студенти који испуњавају следеће услове:
- да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине;
- да имају пребивалиште на подручју општине Милићи;
- да су редовни студенти првог циклуса студирања,односно основних студија на државним високошколским установама;
- да су први пут редовно уписани на годину студија;
- да не примају стипендију из других јавних извора финансиранја.

За стипендију не могу конкурисати:

- студенти прве године студија,
- студенти мастер студија
- студенти који обнављају годину у школској години за коју се објављује конкурс,
- студенти корисници других стипендија.

Члан 3.

У критеријуме који ће бити предмет разматрања пријаве на Конкурс убрајају се:

- Успјех у претходном школовању –просјек оцјена,
- Година факултета,
- Просјек примања по члану домаћинства,
- Студенти, дјеца погинулих бораца, без једног или оба родитеља, ратних војних инвалида,студенти са хендикепом,
- Студенти породица са четверо или више дјеце,
- Корисници социјалне помоћи.


Члан 4.

Уз пријаву, кандидати као доказ о испуњавању услова из Конкурса, прилажу следећу документацију:

1. увјерење о пребивалишту-ЦИПС (сви студенти)
2. увјерење да је студент први пут редовно уписан на годину студија (сви студенти);
3. овјерена изјава да студент не прима стипендију из других извора (сви студенти)
4. увјерење о положеним испитима са свих година студија,са просјечном оцјеном (сви
студенти);
5. овјерену фотокопију личне карте (сви студенти)
6. овјерену кућну листу (сви студенти);
7. платна листа запослених чланова домаћинства за последња три мјесеца, последњи
чек од пензије или доказ о другим примањима;
8. потврда да се незапослени чланови домаћинства налазе на евиденцији незапослених
лица надлежног Завода за запошљавање;
9. потврда надлежног органа о признатом статусу дјетета ратног војног инвалида од 1-6
категорије са висином примања;
10. потврда надлежног органа о инвалидности студента;
11. потврда надлежног органа о статусу корисника социјалне помоћи;
12. извод из МКУ за студенте без једног или оба родитеља;
13. увјерење да је студент из породице погинулог борца.

Члан 5.

Пријава са документацијом се доставља путем поште, на адресу Општине Милићи, Јована Дучичћа број 2. 75446 Милићи са назнаком за Комисију за додјелу стипендија, или лично предајом у Шалтер сали општине Милићи.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објаве Конкурса.
Конкурс ће бити објављен на Web страници општине Милићи www.opstinamilici.org и на огласној табли општинске Административне службе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.


НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Момир Лазаревић с.р.