PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ( ZA ORGANE JLS )

PRIJAVA NA INTERNI KONKURS ( ZA ORGANE JLS )

PRIJAVA NA JAVNI KONKURS - NAMJEŠTENICI

 

18.05.2017.


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
М И Л И Ћ И

Број: 01-022-65/17
Милићи, 17.05.2017. године

На основну члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 2.12. став 5. Изборног закона Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), члана 7. Упутства о утврђивању квалификација, броја и именовању чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 9/10, 48/10и 74/11), члана 38. став (1). тачка 2) Статута општине Милићи („Службени гласник Општине Милићи“, број 4/14) и Одлуке Скупштине општине Милићи о поновном расписивању јавног огласа за именовање члана Општинске изборне комисије Милићи, број 01-022-65/17 од 16. маја 2017. године, Скупштина општине Милићи, р а с п и с у ј е


ПОНОВНИ ЈАВНИ ОГЛАС
за именовање члана Општинске изборне комисије Милићи


I – Скупштина општине Милићи поново расписује јавни оглас за именовање једног члана Општинске изборне комисије Милићи.

II – С а с т а в

Састав Општинске изборне комисије Милићи у смислу члана 2.14. Изборног закона Босне и Херцеговине, треба бити мултиетичан, тако да одражава заступљеност конститутивних народа, укључујући и Остале, у изборној јединици за коју се орган надлежан за спровођење избора оснива, водећи рачуна о посљедњем попису становништва спроведеном на државном нивоу.
У саставу Општинске изборне комисије настојаће се обезбједити да број чланова мање заступљеног пола буде најмање 1/3 од укупног броја чланова Комисије.

III – О п и с п о с л о в а

Надлежност Општинске изборне комисије утврђена је одредбама члана 2.13 Изборног закона Босне и Херцеговине и одговарајућим подзаконским прописима.

IV – С у к о б и н т е р е с а

Кандидат не може бити лице:
- које се не може кандидовати у смислу одредби члана 1.6., 1.7., и 1.7.а. Изборног закона Босне
и Херцеговине,
- које је члан највишег извршно-политичког органа, политичке странке или коалиције, (предсједник, потпредсједник, генерални секретар или члан извршног одбора или главног одбора),
- које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима
предвиђеним чланом 2.12 став 4. Изборног закона Босне и Херцеговине,
- које је кандидат за изборе за било који ниво власти,
- коме је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа
за коју је лично одговоран, у последње четири године, рачунајући од дана правоснажности
одлуке и
- које је заступник, односно пуномоћник политичког субјекта који учествује на изборима, нити
лице које је правоснажном судском пресудом осуђено на казну затвора у трајању од шест
мјесеци или дуже.

V– Кандидати морају да испуњавају опште и посебне услове.

Општи услови:
- да је држављанин Републике Српске – БиХ,
- да има право гласа – старији од 18 година,
- да има општу здравствену способност,
- да није осуђиван на безусловну казну затвора у трајању дужем од 6 мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање дужности.


Посебни услови:
- да има пребивалиште у општини Милићи
-да има завршен факултет, односно VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет Бoлоњског система студирања са најмање 180 ЕCTS или завршену вишу школу VI/1 степен стручне спреме друштвеног смјера,
- да посједује искуство у спровођењу избора.

Под искуством у спровођењу избора подразумијева се:
- чланство у изборној комисији,
- чланство у бирачком одбору,
- рад у стручним органима који су пружали помоћ у спровођењу избора и
- објављивање стручних и научних радова из области избора.
У састав Општинске изборне комисије настојаће се осигурати да број чланова мање заступљеног пола буде минимално 1/3 од укупног броја чланова.
Изузетно у односу на посебне услове у погледу стручне спреме и усмјерења образовања, кандидат за члана изборне комисије може бити лице које има завршену средњу школу, односно IV и V степен стручне спреме и потребно изборно искуство, ако је потребно испоштовати одредбе члана 2.14 (став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине, које се односе на мултиетнички састав комисије.
Изузетно од услова из тачке В, одјељка – Посебни услови, алинеја 1. овог огласа, кандидат за члана Општинске изборне комисије може бити лице из друге општине, уколико је потребноиспоштовати одредбе члана 2.14. став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.
Изузетно од одредбе из тачке В, одјељак – Посебни услови, алинеја 3., овог огласа, кандидат за члана Општинске изборне комисије може бити лице са завршеним правним факултетом VII/1 стручне спреме, или завршен правни факултет Болоњског система са најмање 180 ЕCTS.

VI – М а н д а т

Члану Општинске изборне комисије мандат траје седам година и тече од дана давања сагласности Централне изборне комисије на одлуку Скупштине општине Милићи о именовању члана Општинске изборне комисије.

VII – С т а т у с

Члан Општинске изборне комисије не заснива радни однос.
Члан Општинске изборне комисије има право на накнаду у складу са одредбама Изборног закона Босне и Херцеговине и Одлуке Скупштине општине Милићи.


VIII – Потребна документација

Уз пријаву на јавни оглас кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању услова из огласа:
- биографију са кретањем у служби,
- увјерење о држављанству,
- извод из матичне књиге рођених,
- потврду о мјесту пребивалишта,
- увјерење да нису осуђивани за кривично дјело – не старије од 3 мјесеца,
- овјерену копију дипломе о школској спреми,
- овјерену фотокопију личне карте,
- доказ о искуству у спровођењу избора (у оригиналу или овјереној фотокопији),
- љекарско увјерење о општој здравственој способности (не старије од шест мјесеци),
- потписану и од надлежног општинског органа овјерену изјаву о националној припадности,
- потписану и од надлежног општинског органа овјерену изјаву о некажњавању у смислу члана
1.6., 1.7. и 1.7.а. Изборног закона Босне и Херцеговине,
- потписану и од надлежног општинског органа овјерену изјаву да није у сукобу интереса сходно
тачки ИВ став 1. алинеја 2., 3. и 4. овог јавног огласа.

IX –Документација се предаје у оригиналу или овјереним фотокопијама

За кандидате који уђу у ужи избор Комисија за спровођење поступка по јавном огласу прибавиће службеним путем доказ да је кандидат уписан у Централни бирачки списак.
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за спровођење поступка по јавном огласу обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

X – Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава на јавни оглас је осам дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.
О резултатима јавног огласа сви кандидати биће обавјештени у писаној форми.
Документација кандидата који не буду изабрани неће бити враћена.

Пријаве се могу предати лично у затвореној коверти у шалтер сали Општине Милићи или доставити путем поште на адресу: Скупштина општине Милићи, са назнаком: „Комисија за спровођење поступка за избор члана Општинске изборне комисије Милићи, н/р предсједника, ул. Јована Дучића број 2 Милићи 75446.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Бранислав Новаковић,с.р.

 

08.05.2017.

На основу члана 59. став (1) тачка 21. Закона о локалној самоуправи, а у вези са чланом 54., 55, 78. и 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 59. Статута општине Милићи („Службени гласник Општине Милићи“, број 4/14), и Одлуке о условима и расписивању конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста начелника одјељења у Општинској управи („Службени гласник општине
Милићи“, број 4/17) а у вези са Одлуком о поништењу Јавног конкурса („Службени гласник општине Милићи“, број 4/17), Начелник општине Милићи расписује


ПОНОВНИ ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање начелника одјељења у Општинској управи Општине Милићи

I – Расписује се поновни јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења и попуњавање
руководећих радних мјеста у Општинској управи Општине Милићи:
1. начелник Одјељења за општу управу,
2. начелник Одјељења за финансије, привреду и друштвене дјелатности,
3. начелник Одјељења за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију.

II – Опис послова
Начелник одјељења руководи одјељењем и обавља друге послове у складу са Законом о
службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе и Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе Општине Милићи.

III – Мандат
Начелници одјељења из тачке I бирају се и именују на вријеме трајања мандата Скупштине.

IV – Статус
Начелници одјељења из тачке I имају статус службеника у Општинској управи и права из
радног односа остварују у складу са законом.

V - Општи услови за кандидате:
1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или
за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи,
5. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу
власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса и
6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност, која је неспојива са дужношћу
службеника у Општинској управи.

VI - Посебни услови за кандидате

За радно мјесто под редним бројем 1:
да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или дипломирани
економиста, или први циклус студија са звањем дипломирани правник или дипломирани
економиста са најмање остварених 240 ЕCTS бодова или еквивалент, најмање три године
радног искуства у траженом степену образовања, односно звања, положен стручни испит за
рад у управи.

За радно мјесто под редним бројем 2:
да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани економиста, или први циклус
студија са звањем дипломирани економиста са најмање остварених 240 ЕCTS бодова или
еквивалент, најмање три године радног искуства у траженом степену образовања, односно
звања, положен стручни испит за рад у управи.За радно мјесто под редним бројем 3:
да има зваршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани инжењер архитектуре,
дипломирани инжењер грађевинарства или дипломирани правник , или први циклус студија са
остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, најмање три године радног искуства у
траженом степену образовања, односно звања, положен стручни испит за рад у управи.


VII – Сукоб интереса:
Кандидати не могу обављати дужности, активности и бити на положају који доводи до сукоба
интереса у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима локалне самоуправе.
Кандидати не могу бити лица која су на функцији у политичкој странци.


VIII – Потребна документа:
Уз пријаву на Конкурс, кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:
1. фотокопију личне карте или пасоша,
2. увјерење о држављанству,
3. извод из матичне књиге рођених,
4. увјерење о здравствеој способности,
5. увјерење о неосуђивању које није старије од шест мјесеци,
6. овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било
којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса,
7. овјерену изјаву да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са
дужношћу службеника у Општинској управи,
8. оригинал или овјерену фото-копију дипломе о стручној спреми,
9. увјерење о радном искуству,
10. увјерење о положеном стручном испиту или овјерену изјаву да ће положити стручни испит у
року од шест мјесеци од дана заснивања радног односа.

Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, Конкурсна комисија ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.


IX - Рок за подношење пријава и објављивање Конкурса.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику
Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“ и wеб страници Општине Милићи.
У случају да Конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од
дана последњег објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Документација приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.
Пријаве са потребном документацијом могу се доставити лично у Шалтер сали Општинске управе oпштине Милићи, или путем поште, на адресу: Општина Милићи, ул. Јована Дучића бр. 2, са назнаком „Пријава на Јавни конкурс за избор и именовање начелника одјељења, уз назнаку редног броја радног мјеста на које се кандидат пријављује“

Број: 02-020-2/17                                                                                                                                                            
Датум: 04.05.2017. године

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Момир Лазаревић, с.р.