PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

PRIJAVA NA INTERNI KONKURS

 

 10.08.2017.

На основу члана 39. став (2) тачка 9) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 73. став (3) Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“, број 106/09 и 44/15), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 38. став (2) тачка 9) Статута општине Милићи („Службени гласник Општине Милићи“, број 5/17), Одлуке Скупштине општине Милићи о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора ЈЗУ Дом здравља „Свети Никола“ Милићи, број 01-022-91/17 од 05.јула 2017.године, („Службени гласник Општине Милићи “, број 6/17 ), Скупштина општине Милићи, р а с п и с у ј е


Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за избор и именовање директора Јавне здравствене
установе Дом здравља „Свети Никола“ Милићи


I – Скупштина општине Милићи расписује јавни конкурс за избор и именовање:

1. Директор Јавне здравствене установе Дом здравља „Свети Никола“ Милићи,

II- Опис послова

1. Директор обавља послове у складу са законом и општим актима установе.

III – Мандат

- Мандат директора ЈЗУ Дом здравља „Свети Никола“ Милићи траје четири (4) године,

IV- Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове:

а) Општи услови су:

1.да су држављани Републике Српске или БиХ,
2.да су старији од 18 година,
3.да имају општу здравствену способност,
4.да нису отпуштени из службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини или ентитетима у периоду од три године прије дана од дана објављивања јавног конкурса,
5.да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање дужности,
6.да се против њих не води кривични поступак и
7.да се на њега не односи члан ИX став 1. Устава БиХ.

б) Посебни услови су:

1.висока стручна спрема медицинског, економског или правног смјера,
2.најмање три године искуства у струци,
3.познавање проблематике у области здравствене заштите,
4.показани резултати и успјеси у обављању ранијих послова,
5.програм рада установе за наредни период,
6.да не постоји сукоб интереса.

V-Сукоб интереса

Кандидат не може бити биран уколико постоји сукоб интереса како је прописано Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број 73/08).

VI-Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:
- увјерење о држављанству, не старије од шест мјесеци,
- извод из матичне књиге рођених,
- диплому или овјерену копију дипломе,
- увјерење о радном стажу или овјерену фотокопију радне књижице,
- биографију са кретањем у служби,
- увјерење да се не води кривични поступак, не старије од шест мјесеци,
- увјерење о некажњавању не старије од шест мјесеци,
- програм рада установе за наредни период
- потписану и од општинског органа овјерену изјаву о испуњавању услова из тачке IV став 1. 0подтачка 4. и 6. и став 2. подтачка 6. овог конкурса .
- доказ о општој здравственој способности – не старије од 6 мјесеци, доставиће само изабрани кандидат по завршетку изборне процедуре.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.
Коначно именовање ће вршити Скупштина општине Милићи.

VII- Рок за подношење пријава.

Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Глас Српске“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и на wеб страници Општине Милићи.
У случају да конкурс не буде објављен истовремено рок за подношење пријава рачунаће се од дана последњег објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Пријаве на конкурс, у затвореној коверти,се могу доставити лично или путем поште на адресу: Општина Милићи, ул. Јована Дучића бр. 2. Милићи, са назнаком „Комисија за избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом здравља „Свети Никола“ Милићи“.

О резултатима конкурса кандидати ће бити обавјештени у року од осам дана од дана избора.


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МИЛИЋИ

Број: 01-022-91/17
Милићи, 02.августа 2017.годинеПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранислав Новаковић,с.р.