PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

PRIJAVA NA INTERNI KONKURS

 

15.01.2019.

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“,број: 97/16),члана 8 Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ ,број:41/03),члана 18. став (2) Закона о систему јавних служби ( „Службени гласник Републике Српске“, број: 68/07, 109/12 и 44/16),члана 103.став (2) и члана 106. Закона о спорту („Службени гласник Републике Српске“ број:4/02,66/03,73/08 и 102/08), члана 38. став (2) тачка 35) Статута општине Милићи („Службени гласник Општине Милићи“, број : 5/17 и 10/17), Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање органа управљања и руковођења у јавним установама чији је оснивач Скупштина општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број: 10/17) Одлуке Скупштине општине о расписивању јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе „ Спортски центар Милићи“ Милићи („Службени гласник општине Милићи “, број : 8/18 ), Скупштина општине Милићи р а с п и с у ј е

 

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за избор и именовање директора Јавне установе „Спортски центар Милићи “ Милићи

 

I – Скупштина општине Милићи расписује Јавни конкурс за избор и именовање
директора ЈУ „Спортски центар Милићи“ Милићи.

II- Опис послова : Директор обавља послове у складу са законом и општим актима установе.

III – Мандат: директор из тачке I Конкурса именује се на период од четири (4) године.

IV- Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове:

а) Општи услови:

1.да су држављани Републике Српске или БиХ,
2.да су старији од 18 година,
3.да имају општу здравствену способност,
4.да нису отпуштени из службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини или ентитетима у периоду од три године прије објављивања Конкурса,
5.да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање дужности и да се на њега не односи члан IX, став 1.Устава БиХ.

б) Посебни услови:

1.висока стручна спрема са завршеним првим циклусом студија са најмање 240 ЕЦТС бодова;факултета друштвених наука или факултета спорта и физичке културе,
2.најмање три године радног искуства у стеченом звању,
3.положен стручни испит за рад у органима управе, кандидат који нема положен наведени испит обавезан је исти положити у року од шест мјесеци од дана именовања
4.познавање проблематике у у области спорта и културе,
5.организаторске способности
6.програм рада установе за наредни период

V-Сукоб интереса

Кандидат не може обављати дужности и активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), и Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, број : 73/08 и 52/14).

VI-Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- биографију са кретањем у служби,
- увјерење о држављанству, не старије од шест мјесеци,
- извод из матичне књиге рођених,
- овјерену копију дипломе,
- увјерење о радном стажу или овјерену фотокопију радне књижице,
- увјерење о невођењу кривичног поступка, не старије од шест мјесеци,
- увјерење да нису осуђивани на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање функције,
- овјерена изјава да нису отпуштени из службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини или ентитетима у периоду од три године прије дана од дана објављивања јавног конкурса,
- овјерену изјаву да се не налазе у сукобу интереса,
- овјерену изјаву да се на кандидата не односе одредбе члана члан IX, став 1.Устава Босне и Херцеговине, односно да не служе казну затвора изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да нису под оптужбом тог суда.
- програм рада Установе за коју се бира на мандатни период

Увјерење о здравственој способности доставиће примљени кандидат по завршетку изборне процедуре.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор и именовање ће обавити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Коначно именовање ће вршити Скупштина општине Милићи.

VII- Рок за подношење пријава.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Глас Српске“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и на wеb страници Општине Милићи.

У случају да конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од дана последњег објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање у даљем процесу избора и именовања.

Пријаве на Конкурс се могу доставити лично или путем поште на адресу: Општина Милићи, ул. Јована Дучића бр. 2. Милићи, са назнаком:

Комисија за избор и именовање директора Јавне установе „Спортски центар Милићи“ Милићи.


О резултатима Конкурса кандидати ће бити обавјештени у року од осам дана од дана избора.


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
МИЛИЋИ 

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Бранислав Новаковић с.р.

Број: 02-022-113-1/18 
Датум: 15.01.2019.године

 

 

17.12.2018.

На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 155. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03), члана 38. став (2) тачка 23) и члана 61. Статута општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 5/17 и 10/17), Одлуке Скупштине општине Милићи о утврђивању критеријума за именовање предсједника и чланова Одбора за жалбе општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 1/14) и Одлуке Скупштине општине Милићи о поновном расписивању Јавног конкурса за именовање члана Одбора за жалбе општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 7/18), Скупштина општине Милићи, о б ј а в љ у ј е


П О Н О В Н И
Ј А В Н И   К О Н К У Р С

ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНА ОДБОРА ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ МИЛИЋИ

I - Упражњене позиције:
ОДБОР ЗА ЖАЛБЕ ОПШТИНЕ МИЛИЋИ - 1 члан Одбора.
Члана Одбора именује Скупштина општине Милићи.


II - Опис послова:
Одбор за жалбе одлучује у другом степену о жалбама учесника јавног конкурса у поступку запошљавања у општинску управу, о жалбама које се односе на статусна питања службеника, као и о другим жалбама утврђеним законом.


III - Мандат:
Чланови Одбора за жалбе именују се на период од четири године, са могућношћу поновног избора.


IV - Статус:
Чланови Одбора за жалбе немају статус службеника и намјештеника у општинској управи.
Чланови Одбора имају право на накнаду за рад чија се висина утврђује одлуком Скупштине општине Милићи.


V - Општи услови за именовање:
1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
2. да је старији од 18 година,
3. да има општу здравствену способност,
4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
5. да се против њега не води кривични поступак,
6. да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем ниову власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,
7. да се на њега не односе одредбе члана IX став 1. Устава БиХ,
8. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској, односно градској управи.


VI - Посебни услови за именовање:
1. да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија - дипломирани правник са најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,
2. да има најмање пет година радног искуства у траженом степену образовања,
3. да има положен стручни испит за рад у органима управе или положен правосудни испит,
4. доказани резултати рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности,
5. да није запослен у општинској управи.


VII - Сукоб интереса:
Кандидат не може обављати дужност, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 41/03), Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске", број 73/08 и 52/14) и другим законима.


VIII - Потребна документа:
Кандидати достављају пријаву на јавни конкурс.
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни приложити доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној копији:
1. увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци),
2. извод из матичне књиге рођених,
3. љекарско увјерење о општој здравственој способности (не старије од шест мјесеци, доставиће изабрани кандидат по окончању именовања),
4. увјерење да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи (не старије од три мјесеца),
5. увјерење о невођењу кривичног поступка (не старије од три мјесеца),
6. својеручно потписану и овјерену изјаву да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса,
7. својеручно потписану и овјерену изјаву да се на њега не односе одредбе члана IX став 1. Устава БиХ,
8. својеручно потписану и овјерену изјаву о непостојању сметњи из тачке V - 8. и VI - 5. конкурса,
9. диплому о завршеном четворогодишњем студију са звањем дипломирани правник или завршеним првим циклусом студија - дипломирани правник са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
10. доказ о радном искуству у траженом степену образовања,
11. увјерење о положеном стручном испиту за рад у органима управе или положеном правосудном испиту,
12. биографију о кретању у служби,
13. ако посједује, друге доказе којима доказује резултате рада на ранијим пословима и посједовање организационих способности.


IX - Поступак за избор:
Контрола испуњености услова и улазни интервјуи са кандидатима који уђу у ужи избор спровешће се у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање кандидата.
Са сваким кандидатом који уђе у ужи избор, Комисија за избор ће обавити улазни интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени, на адресу коју су означили у пријави.
Поступак именовања члана Одбора за жалбе окончаће се у року од 30 дана од дана достављања приједлога Комисије за избор.
Лични подаци подносиоца пријаве су тајни и могу се прикупљати и обрађивати само у складу са Законом о заштити личних података („Службени гласник Босне и Херцеговине", број 49/06 и 76/11). Све остале информације су јавне и доступне.


X - Рок и мјесто за подношење пријава:
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана задњег објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
У пријави обавезно навести контакт телефон.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: ОПШТИНА МИЛИЋИ, ул. Јована Дучића бр. 2, 75 446 Милићи, са назнаком „Комисија за избор члана Одбора за жалбе - не отварати".
Додатне информације заинтересовани кандидати могу добити позивом на број телефона 056/745-230, код општинског службеника за послове Скупштине Драгише Ристановића.

XI - Објављивање Конкурса:
Јавни конкурс ће се објавити у „Службеном гласнику Републике Српске", дневним новинама „Глас Српске", као и на веб страници општине Милићи.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МИЛИЋИ

Број: 01-022-67/18
Mилићи, 30.11.2018.године


ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Бранислав Новаковић, с.р.