PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

PRIJAVA NA INTERNI KONKURS

15.05.2024.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Комисија за спровођење јавног конкурса
за попуњавање упражњеног радног мјеста
у Општинској управи општине Милићи


Број: 02-120-2-1-16/24
Датум, 15.05.2024. године

П О З И В


           Комисија за спровођење јавног конкурса за попуњавање упражњеног радног мјеста стручни сарадник за послове обрачуна и стручни сарадник за помоћну књигу трезора у Општинској управи општине Милићи  одржала је сједницу дана 26.04.2024. године и том приликом утврдила листу кандидата који улазе у ужи избор.

          Са кандидатима који су ушли у ужи избор Комисија ће обавити интервју дана 20.05.2024. године, у згради општине Милићи, по сљедећем распореду:

              10:30 часова
              Рада Јурошевић

            
              10:45 часова
              Весна Калдесић

           
              11.00 часова
              Милена Шаргић

           
              11:15 часова
              Мерка Хаџић


              11.30 часова
              Невена Петковић

         
              11.45 часова
              Весна Петровић


                                                                                                                   Предсједник Комисије


                                                                                                                        Младен Видовић

15.05.2024.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Комисија за спровођење Jавног конкурса
 за попуњавање упражњених радних мјеста
у Општинској управи општине Милићи,
радно мјесто – виши стручни сарадник за
послове цивилне заштите

Број: 02-120-1-1/24
Датум: 15.05.2024. године

П О З И В


    Комисија за спровођење Jавног конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Милићи, радно мјесто – виши стручни сарадник за послове цивилне заштите, одржала је сједницу дана 26.04.2024. године и том приликом утврдила листу кандидата који испуњавају опште и посебне услове Конкурса.
    Са кандидатима који су ушли у ужи избор Комисија ће обавити интервју дана  20.05.2024. године, у 08.00 часова,  у просторијaма Општинске управе Милићи.

    Кандидати који су ушли у ужи избор и који се позивају да наведеног дана и у назначено вријеме приступе у просторије Општинске управе Милићи, ради обављања интервјуа, су:

                                                    
1. Милош Бачић

 

Предсједавајући  Комисији


                                                                                                                           Марина Мишић           

26.04.2024.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-120-1-15/24
Датум: 23.04.2024. године

На основу члана 59. став (1) тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 68. став (1) тачка 33) Статута општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 5/17, 10/17 и 2/19) и члана 20. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) , Начелник општине д о н о с и

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Милићи,
радна мјеста - стручни сарадник за послове обрачуна и стручни сарадник за помоћну књигу трезора

I

У Комисију за спровођење Јавног конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Милићи, радна мјеста - стручни сарадник за послове обрачуна и стручни сарадник за помоћну књигу трезора, именују се:
    
1. Младен Видовић, предсједавајући Комисији

2. Мира Николић,  члан

3. Марина Мишић, члан

4. Миленко Лаловић, члан

5. Драженко Ерделић, члан

II

Задатак Комисије из члана 1. овог Рјешења је да, у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и Правилником о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17), спроведе Јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Милићи број 02-120-1/24 од 19.03.2024. године, радна мјеста - стручни сарадник за послове обрачуна и стручни сарадник за помоћну књигу трезора.

III

Састав Комисије биће доступан јавности путем интернет странице Општине Милићи.

IV

Рјешење ступа на снагу даном доношења.


НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Марко Савић с.р.

 


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-120-1-16/24
Датум: 23.04.2024. године

На основу члана 59. став (1) тачка 21) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 68. став (1) тачка 33) Статута општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 5/17, 10/17 и 2/19) и члана 20. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) , Начелник општине д о н о с и

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ  Е
о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Милићи,
раднo мјестo – виши стручни сарадник за послове цивилне заштите

I

У Комисију за спровођење Јавног конкурса за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Милићи, радно мјесто – виши стручни сарадник за послове цивилне заштите, именују се:
    
1. Марина Мишић, предсједавајући Комисији

2. Миодраг Пантић,  члан

3. Рада Ђокановић, члан

4. Бранислав Новаковић, члан

5. Медин Шабановић, члан

II

Задатак Комисије из члана 1. овог Рјешења је да, у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и Правилником о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17), спроведе Јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Милићи број 02-120-1/24 од 19.03.2024. године, радно мјесто – виши стручни сарадник за послове цивилне заштите.

III

Састав Комисије биће доступан јавности путем интернет странице Општине Милићи.

IV

Рјешење ступа на снагу даном доношења.


                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                               Марко Савић с.р.

 

 

28.03.2024.

На основу члана 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 7. став 2. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17), члана 68. Статута општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 5/17, 10/17 и 2/19) Начелник општине Милићи   р а с п и с у ј е

         Ј А В Н И   К О Н К У Р С
               
         за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Милићи

 I - У Општинску управу општине Милићи прима се у радни однос на неодређено вријеме:

1.    Виши стручни сарадник за послове цивилне заштите ........................................... 1 извршилац
Радно мјесто шесте категорије, трећег звања
2.    Стручни сарадник за послове обрачуна .................................................................. 1 извршилац
Радно мјесто седме категорије, трећег звања
3.    Стручни сарадник за помоћну књигу трезора ......................................................... 1 извршилац
Радно мјесто седме категорије, другог звања  
                                
II - Опис послова
Опис послова прописан је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 4/17, 7/17, 8/17, 3/18, 3/19, 10/19, 4/23 и 1/24).

III -  Општи услови  
   1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине;
   2. да је старији од 18 година;
   3. да има општу здравствену способност;
   4. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,
   5. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци       или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи;
   6. да није отпуштен из органа управе, као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу
       власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и
   7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност  која је неспојива са дужношћу
службеника у општинској управи, у складу са чл. од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16).

IV -  Посебни услови
1.    Виши стручни сарадник за послове цивилне заштите
-    виша стручна спрема или први циклус студија са остварених најмање 180 ECTS бодова или еквивалент, техничких наука
-    положен стручни испит за рад у управи
-    најмање годину дана, односно 9 мјесеци радног искуства у траженом степену образовања
2.    Стручни сарадник за послове обрачуна
-    средња стручна спрема у четворогодишњем трајању економског смјера
-    положен стручни испит за рад у управи
-    најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену образовања
3.    Стручни сарадник за помоћну књигу трезора
-    средња стручна спрема у четворогодишњем трајању друштвеног или техничког смјера
-    положен стручни испит за рад у управи
-    најмање годину дана радног искуства у траженом степену образовања.

V -  Потребна докумената
Пријава за учешће на јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу Пријава на јавни конкурс,    који је доступан на интернет страници Министарства управе и локалне самоуправе, као и на интернет страници Општине Милићи, а може се преузети и у Шалтер сали Општинске управе општине Милићи.
Уз пријаву кандидати прилажу доказе о испуњавању општих и посебних услова.
Као доказ о испуњавању општих услова, кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, а изјаве да кандидат:
1) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ,
2) није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,
3) није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања конкурса и
4) да не постоји неспојивост у складу са чл. од 43. до 47. Закона саставни су дио пријаве на јавни конкурс.

Доказ о општој здравственој способности доставља само изабрани кандидат.

Као доказ о испуњавању посебних услова, кандидат прилаже фото-копије:
1.    дипломе о завршеној стручној спреми;
2.    исправе којoм се доказује радно искуство у струци (потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство)
3.    увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи, односно изјаве којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит, уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи, у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 68/11, 85/11 и 7/15)

               
VI - Поступак избора
Са свим кандидатима који испуњавају опште и посебне услове, конкурсна Комисија ће обавити интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа, кандидати ће бити обавијештени путем поште  и путем интернет странице Општине Милићи.
Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије, достави доказе о испуњавању општих и посебних услова, у оригиналу или овјереној фото-копији, овјерену изјаву о испуњености услова из поглавља III, тачкe 4, 5. и 6. и 7. Конкурса, као и доказ о општој здравственој способности.

VII -  Рок за подношење пријава и објављивање Конкурса
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса.
Јавни конкурс ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“, у дневном листу „Глас Српске“ и на интернет страници Општине Милићи.
У случају да Конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријаве рачунаће се од  
дана последњег објављивања.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Документација приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.
Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је Марина Мишић, начелник Одјељења за општу управу, контакт телефон бр. 056/745-211.  
Пријаве са потребном документацијом могу се доставити  лично у Шалтер сали Општинске управе општине Милићи или путем поште, на адресу: Општинска управа општине Милићи, Јована Дучића бр. 2, 75 446 Милићи, са назнаком: Пријава на Јавни конкурс за попуњавање упражњених радних мјеста у Општинској управи општине Милићи. На коверти је обавезно навести назив радног мјеста за које се кандидат пријављује.


Број: 02-120-1/24                                                                                               
Милићи, 19.03.2024. године


                                                                                                                                    
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
 Марко Савић с.р.     

 

19.03.2024.

На основу члана 39. став (2) тачка 33) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21 ), члана 16. став (1) Закона о систему јавних служби  ( „Службени гласник Републике Српске“, број : 68/07, 109/12 и 44/16), члана 38. став (2) тачка 35)  Статута општине Милићи („Службени гласник Општине Милићи“, број: 5/17, 10/17 и 2/19), Одлуке Скупштине општине о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе за предшколско васпитање и образовање „Полетарац“ Милићи  („Службени гласник Општине Милићи “, број : 1/24 ), Скупштина општине Милићи    р а с п и с у ј е

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе за предшколско васпитање и образовање  „Полетарац“ Милићи

I – Скупштина општине Милићи расписује јавни конкурс за избор и именовање:
 
   
1. Три члана Управног одбора Јавне установе „Полетарац“ Милићи (представник оснивача, представник савјета родитеља и представник стручног вијећа предшколске установе).
   
                 
II- Опис послова

1. Управни одбор обавља послове у складу са законом и општим актима установе.

III – Мандат чланова Управног одбора установе  траје четири (4) године.
        
IV- Кандидати треба да испуњавају опште и посебне услове:

а)  Општи услови:

1.да су држављани Републике Српске или БиХ,
2.да су старији од 18 година,
3.да имају општу здравствену способност,
4.да нису отпуштени из службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини или ентитетима у периоду од три године прије објављивања јавног конкурса,
5.да нису осуђивани за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање дужности  и да се на њега не односи члан IX, став 1.Устава БиХ.

 б)  Посебни услови:
 
1.висока стручна спрема ,
2.најмање једна година радног  искуства у струци,
3.познавање проблематике у дјелатности којом се бави правни субјект,
4.познавање садржаја и начина рада органа управљања.

V-Сукоб интереса

Кандидати не могу обављати дужности и активности или бити  на положају који доводи до сукоба интереса у складу са Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 41/03), и   Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске  („Службени гласник Републике Српске”, број : 73/08 , 52/14 и 90/23).

VI-Потребна документа

Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан доставити доказе о испуњавању општих и посебних услова:

- увјерење о држављанству, не старије од шест мјесеци,
- извод из матичне књиге рођених,
- диплому или овјерену копију дипломе,
- увјерење о радном стажу или овјерену фотокопију радне књижице,  
- биографију са кретањем у служби,
- увјерење о невођењу  кривичног поступка, не старије од  шест мјесеци,
- увјерење да нису осуђивани на безусловну казну затвора у трајању од најмање 6 (шест) мјесеци или за кривично дјело које их чини неподобним за обављање функције,
- овјерена изјава да нису отпуштени из службе на основу дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти  у Босни и Херцеговини или ентитетима у периоду од три године прије дана објављивања јавног конкурса,
- овјерену изјаву да се не налазе  у сукобу интереса,
- овјерену изјаву да се на кандидата не односе  одредбе члана члан IX, став 1.Устава Босне и Херцеговине, односно да не служе казну затвора изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију  и да нису под оптужбом тог суда.
- кандидати који подносе пријаву за члана Управног одбора испред савјета родитеља и стручног особља предшколске установе  дужни су приложити доказе о испуњавању овог услова.
Увјерење о здравственој способности доставиће примљени кандидати  по завршетку изборне процедуре.
      
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за избор ће обавити интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

Коначно именовање ће вршити Скупштина општине Милићи.
       
VII- Рок за подношење пријава.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Глас Српске“, „Службеном гласнику Републике Српске“ и на wеb страници Општине Милићи.

У случају да конкурс не буде објављен истовремено, рок за подношење пријава рачунаће се од дана последњег објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање у даљем процесу именовања.

Пријаве на конкурс се могу доставити лично или путем поште на адресу:  Општина Милићи, ул. Јована Дучића бр. 2. Милићи, са назнаком:

Комисија за избор и именовање чланова Управног одбора Јавне установе за предшколско васпитање и образовање „Полетарац“ Милићи.
          
О резултатима конкурса кандидати ће бити обавјештени у року од осам дана од дана избора.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                
МИЛИЋИ                                                                                    

Број: 01-022-17/24                                             
Датум: 14.03.2024.године   

 

      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Предраг Сушић с.р.