2023.godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada projektne dokumentacije kulturnog centra

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada projektne dokumentacije pješačkog mosta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - uređenje sankališta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - krpljenje udarnih rupa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - radovi putara na održavanju lokalnih puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanacija tribina na stadionu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - adaptacija stambenog objekta Buljevići

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - uređenje lijeve obale Jadra Kaldrmica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - asfaltiranje Maćesi - Tumače

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje čistoće službenih prostorija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - javna rasvjeta Rajići

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka peleta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka ogrevnog drveta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje lokalnih puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - okvirni sporazum

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanacija tribina i terena SC

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izgradnja vodovodne mreže Zaklopača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - asfaltiranje Dubnički Most - Pavkovići

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - adaptacija prostora Nova Kasaba

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - vertikalna saobraćajna signalizacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reprezentacija čajna kuhinja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka jagnjadi

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kancelarijski materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sistemska deratizacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje zaposlenih

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje softvera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje javne rasvjete

Odluka o poništenju javne nabavke - adaptacija stambenog objekta Buljevići

Odluka o poništenju javne nabavke - adaptacija prostora Nova Kasaba

Odluka o poništenju javne nabavke - sanacija tribina i terena SC

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - udomljavanje pasa lutalica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada projekte dokumentacije Jatarište

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - horizontalna saobraćajna signalizacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje fotokopir aparata i štampača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje službenih automobila

Odluka o Planu javnih nabavki za 2023.godinu

Plan javnih nabavki za 2023.godinu

______________________________________________________________________

2022.godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka kancelarijskog materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - deratizacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka radova

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - proizvodna hala Podgora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - projekat S.Jadar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje zaposlenih

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje softvera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje javne rasvjete

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje lokalnih puteva 2022.god.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ugradnja el.instalacija za napajanje el.motora Nova Kasaba

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje čistoće kancelarija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - udomljavanje pasa lutalica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - regulacioni plan poslovna zona Podgora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - projektna dokumentacija Z.Jadar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje imovine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - iscrtavanje horizontalne saobraćajne signalizacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje fotokopir aparata i štampača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje službenih vozila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka radova putara

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - el.razvodne instalacije Nova Kasaba

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - pripremni radovi u poslovnoj zoni Podgora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reprezentacija u čajnoj kuhinji

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sadnice maline

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o Planu javnih nabavki za 2022.godinu

Plan javnih nabavki za 2022.godinu

________________________________________________________________

2021.godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - udomljavanje pasa lutalica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - jesenja sistemska deratizacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada idejnog rešenja obala Zelenog Jadra

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - bankarske usluge

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - pripremni radovi Opštinski administrativni centar

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - adaptacija fiskulturne sale Nova Kasaba

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - adaptacija prostora Derventa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka vatrogasne opreme

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka peleta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - asfaltiranje košarkaškog terena u Rajićima

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - ogrevno drvo TVJ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - udomljavanje pasa lutalica

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - uklanjanje stambeno-poslovnog objekta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje imovine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje zaposlenih

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - iscrtavanje horizontalne saobraćajne signalizacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje javne rasvjete

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje lokalnih puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - radovi putara na održavanju lokalnih puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sanacija ograde stadion Nova Kasaba

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - asfaltiranje Jovići

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - adaptacija prostora škole Nova Kasaba

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - zamjena stolarije FK Jadar Nova Kasaba

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka vodovodne cijevi Koprivno

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje fotokopir aparata i štampača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka kanc.materijala

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje službenih automobila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reprezentacija čaj.kuhinja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje čistoće

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje softvera

Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2021.godinu

Plan javnih nabavki za 2021.godinu

___________________________________________________________________________

2020.godina

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka peleta

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reklamni materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - novogodišnja dekoracija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - uređenje Milića 3.faza

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sistem centralnog grijanja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izgradnja sekundarne mreže

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - rekonstrukcija pristupnog stepeništa

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - adaptacija prostora

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - zaštita od bujičnih voda

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje lokalnih puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - rekonstrukcija vodovodne mreže i dijela fekalne i oborinske kanalizacije

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - sistemska deratizacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - projekat M19

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - horizontalna saobraćajna signalizacija

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača . sanacija odrona- Vitići

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - geodetsko snimanje vodovoda Derventa-Lukić Polje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje imovine

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - rad putara na održavanju lokalnih puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - revizija Glavnog projekta za izgradnju vodovoda Derventa-Lukić Polje

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - izrada 3D modela za trim stazu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje zaposlenih

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje javne rasvjete

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje lokalnih puteva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka goriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka sadnica šljive

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka sjemenskog krompira

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - reprezentacija u čajnoj kuhinji

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - kancelarijski materijal

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - usluge održavanja softvera

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - održavanje fotokopir aparata i štampača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - servisiranje službenih automobila

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - nabavka robe za održavanje čistoće službenih prostorija

Odluka o planu Javnih nabavki za 2020.godinu

Plan javnih nabavki za 2020.godinu