DRUMSKI SAOBRAĆAJ 
Položaj opštine Milići je takav da kroz opštinsko središte, u dužini od   17  km, prolazi magistralni put M-19, koji povezuje Beograd i Sarajevo preko Zvornika i regionalni put Milići – Skelani, u dužini od 19 km.
Sva naseljena mjesta na području opštine povezana su lokalnim ili nekategorisanim putevima, od čega je asfaltirano oko 40km, a sa makadamskom podlogom  oko 150km. Ukupna putna mreža, uključujući i puteve sa zemljanom podlogom je oko 300km dužine.

POŠTANSKI SAOBRAĆAJ I TELEKOMUNIKACIJE
Poštanski i telefonsko-telegrafski saobraćaj u opštini Milići odvija se u okviru akcionarskog društva Pošte Srpske putem tri pošte koje se nalaze u Milićima, Derventi i Novoj Kasabi. Mogućnosti komuniciranja putem raznih servisa je dostupno velikom broju korisnika. To su fiksna telefonija, mobilna telefonija, kablovska televizija, internet i drugo.