joomla backup

14.03.2017.

1.PRIPREMA JAVNE RASPRAVE

- Plan provođenja i praćenja javne rasprave o Nacrtu Statuta opštine Milići dostaviti: odbornicima SO-e, radnim tijelima SO-e Milići, javnim preduzećima i ustanovama, NVO koje djeluju na području opštine Milići, privrednim subjektima sa sjedištem na području opštine Milići, Savjetima MZ-a i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.
-Javno saopštenje i Plan o javnoj raspravi postaviti na oglasne table ili druga vidna mjesta, na Web site opštine Milići i oglasiti putem lokalnih radio stanica


2.SPROVOĐENJE JAVNE RASPRAVE

- Radna grupa održaće sastanak sa predstavnicima MZ, NVO 14.03.2017.godine, u sali za sastanke u zgradi Opštine Milići sa početkom u 12,00 časova.
- Radna grupa održaće sastanak sa predstavnicima javnih ustanova i preduzeća i privrednih subjekata sa sjedištem na području opštine Milići 16.03.2017.godine, u sali za sastanke u zgradi Opštine Milići sa početkom u 12,00 časova.
- Pisani prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti Radnoj grupi do 24.03.2017.godine.
- Svi akteri javne rasprave dodatna pojašnjenja mogu tražiti od Radne grupe zadužene za praćenje javne rasprave.
- Zajedno sa Planom provođenja javne rasprave dostaviće se i Rješenje o imenovanju Radne grupe.


3. IZRADA IZVJEŠTAJA O JAVNOJ RASPRAVI

Nakon isteka roka za provođenje javne rasprave o Nacrtu Statuta opštine Milići Radna grupa će pripremiti Izvještaj sa svim prikupljenim prijedlozima i sugestijama i dostaviti Načelniku opštine i Komisiji za statutarn apitanja, Poslovnik i propise radi izrade prijedloga akta.

R A D N A   G R U P A

1.Mirko Savić,s.r.
2.Jadranka Srdić,s.r.
3.Zajim Mahmutović,s.r.RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE JAVNE RASPRAVE O NACRTU STATUTA OPŠTINE MILIĆI

NACRT STATUTA OPŠTINE MILIĆI