joomla backup

15.12.2016.

Na osnovu člana 39. stav (1) tačka 33) Zakona o lokalnoj samoupravi(“Službeni glasnik Republike Srpske “broj 97/16),člana 8.Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), člana 38. stav (1) tačka 30) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 4/14), član 82. stav (6) Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 79/15), Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“Poletarac“ Milići broj 01-022-135/16), Skupština opštine Milići r a s p i s u j e

J A V N I   K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje “Poletarac“ Milići

I – Skupština opštine Milići raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje:

1.Direktor Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“Poletarac“
Milići.

II- Opis poslova
1. Direktor obavlja poslove u skladu sa zakonom i opštim aktima ustanove.

III – Mandat

-Direktora JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“Poletarac“Milići traje četiri (4) godine,

IV- Kandidat treba da ispunjava opšte i posebne uslove:

a) Opšti uslovi za kandidate pod tačkom 1., 2., i 3. su:

1.da su državljani Republike Srpske ili BiH,
2.da su stariji od 18 godina,
3.da imaju opštu zdravstvenu sposobnost,
4.da nisu otpušteni iz službe na osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili entitetima u periodu od tri godine prije dana od dana objavljivanja javnog konkursa,
5.da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ih čini nepodobnim za obavljanje dužnosti,
6.da se protiv njih ne vodi krivični postupak i da se na njega ne odnosi član IX, stav 1.Ustava BiH.

b) Posebni uslovi:

1.završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent potreban za rad u predškolskim ustanovama na poslovima vaspitača ili stručnog saradnika, ili lice koje ima završen prvi ciklus odgovarajućeg studijskog programa ili ekvivalent potreban za rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama na poslovima nastavnika ili stručnog saradnika ,te diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista.
2.najmanje pet godina radnog iskustva u svojoj struci nakon sticanja visoke stručne spreme.
3.poznavanje problematike u oblasti vaspitanja i obrazovanja.
4.pokazani rezultati i uspjesi u obavljanju ranijih poslova.
5.program rada ustanove za naredni period.

V-Sukob interesa

Kandidat ne može biti biran ukoliko postoji sukob interesa kako je propisano Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 73/08).

VI-Potrebna dokumenta

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova:

- uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest mjeseci,
- izvod iz matične knjige rođenih,
- diplomu ili ovjerenu kopiju diplome,
- uvjerenje o radnom stažu ili ovjerenu fotokopiju radne knjižice,
- biografiju sa kretanjem u službi,
- uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od šest mjeseci,
- program rada ustanove za naredni period,
-potpisanu i od opštinskog organa ovjerenu izjavu o ispunjavanju uslova iz tačke IV , podtačka 4. i 6. i tačke V ovog konkursa ( sukob interesa) .
-uvjerenje o nekažnjavanju,
- dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti – ne stariji od 6 mjeseci, dostaviće samo izabrani kandidat po završetku izborne procedure.

Sa svim kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija za izbor će obaviti intervju o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.
Konačno imenovanje će vršiti Skupština opštine Milići.

VII- Rok za podnošenje prijava.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa u dnevnom listu „Glas Srpske“, „Službenom glasniku Republike Srpske“ i na web stranici Opštine Milići.
U slučaju da konkurs ne bude objavljen istovremeno rok za podnošenje prijava računaće se od dana poslednjeg objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Prijave na konkurs se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opština Milići, ul. Jovana Dučića br. 2. Milići, sa naznakom Komisija za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje“Poletarac“ Milići .

O rezultatima konkursa kandidati će biti obavješteni u roku od osam dana od dana izbora.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE                                                                                                      PREDSJEDNIK
MILIĆI                                                                                                                    SKUPŠTINE OPŠTINE
Broj: 01-022-135/16
Datum: 15.12. 2016.godine                                                                                     Branislav Novaković s.r.