joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

13.11.2023.

Dana 14.11.2023.godine (utorak), sa početkom u 13 časova, na Trgu rudara u Milićima, banjalučko udruženje „Politikolog“ održaće promociju kampanje „Dejtonski mirovni sporazum u svakoj porodici“.

Cilj ove kampanje jeste da se građani upoznaju o izvornom sadržaju Dejtonskog sporazuma. Ovom prilikom građanima će biti podijeljeni štampani primjerci Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Promociji će prisustvovati predsjednik udruženja „Politikolog“ Milan LJepojević i načelnik opštine Milići Marko Savić.

08.11.2023.

Po Naredbi Načelnika opštine Milići broj 02-249/23 od 06.11.2023. godine doćiće do promjene režima saobraćaja i zatvaranja za saobraćaj motornih vozila dijela ulice Petra Petrovića NJegoša, počev od raskrsnice sa ulicom Branka Cvjetkovića do izvorišta Studenac i to: dana 11.11.2023.godine od 9.30 do 12.00 časova i dana 12.11.2023.godine od 13.00 do 24.00 časa.
Mjesto zatvaranja dijela ulice za saobraćaj motornih vozila biće vidno obilježeno postavljanjem privremene vertikalne saobraćajne signalizacije, čunjeva ili reflektujuće trake.

07.11.2023.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
Radne grupe za praćenje javne rasprave o
Nacrtu budžeta opštine Milići za 2024. godinu i
Nacrtu rebalansa budžeta opštine Milići za 2023. godinu

Broj: 02-400-37/23
Datum: 06.11.2023. godine

U skladu sa članom 104. stav (1), tačka 2) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj: 5/17, 10/17 i 2/19),  Radna grupa  d o n o s i

P   L   A   N
provođenja javne rasprave o
Nacrtu budžeta opštine Milići za 2024. godinu i
Nacrtu rebalansa budžeta opštine Milići za 2023. godinu

1.  Priprema javne rasprave

Plan provođenja i praćenja javne rasprave o Nacrtu budžeta opštine Milići za 2024. godinu i Nacrtu rebalansa budžeta opštine Milići za 2023. godinu dostaviti: Odbornicima SO-e,  Savjetima MZ-a opštine Milići, korisnicima budžetskih sredstava, javnim ustanovama i preduzećima, asocijacijama i udruženjima  NVO koje djeluju na području opštine, privrednim subjektima sa sjedištem na području opštine, političkim partijama  i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.
Javno saopštenje i Plan javne rasprave postaviti na oglasne table, druga vidna mjesta, Web site opštine  Milići  (www.opstinamilici.org) i oglasiti putem lokalnih radio stanica.

2.  Provođenje javne rasprave

-Radna grupa održaće sastanak:
1.    Sa predstavnicima javnih ustanova i preduzeća  dana 15.11.2023. godine u 12,00 časova u sali za sastanke opštine Milići.   
2.    Sa predstavnicima privrednih subjekata, sa predstavnicima mjesnih zajednica, NVO-a i političkih partija dana 16.11.2023. godine u 12,00 časova u sali za sastanke opštine Milići.   

 - Pisani prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti Radnoj grupi do 30.11.2023. godine.

 - Svi akteri javne rasprave dodatna pojašnjenja mogu tražiti od Radne grupe zadužene za praćenje
   javne rasprave.  

- Zajedno sa Planom provođenja javne rasprave dostaviće se i rješenje o imenovanju Radne grupe.

3.  Nakon isteka roka za provođenje javne rasprave o nacrtnim aktima, Radna grupa pripremiće Izvještaj sa svim prikupljenim prijedlozima i sugestijama i isti dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga akata.


                                                                                                              RADNA GRUPA

Mladen Vidović s.r.
Slaviša Stanković s.r.
Ranka Radić s.r.
Zajim Mahmutović s.r.
Marina Mišić s.r.
Aleksandra Lalović s.r.

JAVNO SAOPŠTENJE

RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE

NACRT BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI ZA 2024.GODINU

NACRT REBALANSA BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI ZA 2023.GODINU

06.11.2023.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
Radne grupe za praćenje javne rasprave o
Nacrtu Plana investicija

Broj: 02-022-84/23
Datum: 06.11.2023. godine

U skladu sa članom 104. stav (1), tačka 2) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj: 5/17, 10/17 i 2/19),  Radna grupa  d o n o s i

P   L   A   N
provođenja javne rasprave o
Nacrtu Plana investicija za 2024. godinu


1.  Priprema javne rasprave

Plan provođenja i praćenja javne rasprave o Nacrtu Plana investicija za 2024. godinu dostaviti: Odbornicima SO-e, Savjetima MZ-a opštine Milići, političkim partijama i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.
Javno saopštenje i Plan javne rasprave postaviti na oglasne table, druga vidna mjesta, Web site opštine  Milići  (www.opstinamilici.org) i oglasiti putem lokalnih radio stanica.

2.  Provođenje javne rasprave

-Radna grupa održaće sastanak:
1.    Sa predstavnicima mjesnih zajednica i političkih partija dana 27.11.2023. godine u 12,00 časova u sali za sastanke opštine Milići.   

 - Pisani prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti Radnoj grupi do 06.12.2023. godine.

 - Svi akteri javne rasprave dodatna pojašnjenja mogu tražiti od Radne grupe zadužene za praćenje
   javne rasprave.  

- Zajedno sa Planom provođenja javne rasprave dostaviće se i rješenje o imenovanju Radne grupe.

3.  Nakon isteka roka za provođenje javne rasprave o nacrtnim aktima, Radna grupa pripremiće Izvještaj sa svim prikupljenim prijedlozima i sugestijama i isti dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga akata.


                                                                                                              RADNA GRUPA

Slaviša Stanković s.r.
Dalibor Marković s.r.
Srebrenko Stanković s.r.
Zajim Mahmutović s.r.
Rade Jolović s.r.

JAVNO SAOPŠTENJE O NACRTU PLANA INVESTICIJA ZA 2024.GODINU

NACRT PLANA INVESTICIJA ZA 2024.GODINU

06.11.2023.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-020-68/23
Datum: 03.11.2023 godine

Na  osnovu člana 59.stav (1) tačka 18) Zakona o lokalnoj samoupravi Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 68. stav (1), tačka 29) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj: 5/17 , 10/17 i 2/19 ), člana 12.stav (1) Pravilnika o stipendiranju učenika srednje škole i studenata prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama (Službeni glasnik opštine Milići“ broj 5/22) i Odluke o stipendiranju studenata broj : 02-020-68/23 od 01.11 2023 godine , Načelnik opštine  r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu 20 opštinskih stipendija
za školsku 2023/2024. godinu

Član 1.

U skladu sa Odlukom o stipendiranju studenata prvog ciklusa na državnim visokoškolskim ustanovama u školskoj 2023-2024 godini, dodjeljuje se 20 stipendija studentima prvog ciklusa na državnim visokoškolskim ustanovama.

-Medicinski fakultet
-Tehnički fakultet
-Tehnološki fakultet
-Fakultet prirodnih nauka


Član 2.

Za dodjelu opštinskih stipendija mogu konkurisati studenti koji ispunjavaju sledeće uslove:
-    da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;
-    da imaju prebivalište na području opštine Milići;
-    da su redovni studenti prvog ciklusa studiranja,odnosno osnovnih studija na državnim visokoškolskim ustanovama;
-    da su prvi put redovno upisani na godinu studija;
-    da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja.

Za stipendiju ne mogu konkurisati:

-    studenti prve godine studija,
-    studenti master studija
-    studenti koji obnavljaju godinu u školskoj godini za koju se objavljuje konkurs,
-    studenti korisnici drugih stipendija.

Član 3.

U kriterijume koji će biti predmet razmatranja prijave na Konkurs ubrajaju se:

-    Uspjeh u prethodnom školovanju –prosjek ocjena,
-    Godina fakulteta,
-    Prosjek primanja po članu domaćinstva,
-    Studenti, djeca poginulih boraca, bez jednog ili oba roditelja, ratnih vojnih invalida, studenti sa hendikepom,
-    Studenti porodica sa četvoro ili više djece,
-    Korisnici socijalne pomoći.
-    Studenti medicinskog fakulteta i tehničkih fakulteta za koje tržište rada iskazuje potrebu.


Član 4.

Uz prijavu, kandidati kao dokaz o ispunjavanju uslova iz Konkursa, prilažu sledeću dokumentaciju:

1. uvjerenje o prebivalištu-CIPS (svi studenti)
2. uvjerenje da je student prvi put redovno upisan na godinu studija (svi studenti);
3. ovjerena izjava da student ne prima stipendiju iz drugih izvora (svi studenti)
4. uvjerenje o položenim ispitima sa svih godina studija,sa prosječnom ocjenom (svi
    studenti);  
5. ovjerenu fotokopiju lične karte (svi studenti)
6. ovjerenu kućnu listu (svi studenti);
7. platna lista zaposlenih članova domaćinstva za poslednja tri mjeseca, poslednji           
    ček od penzije  ili dokaz o drugim primanjima;
8. potvrda da se nezaposleni članovi domaćinstva nalaze na evidenciji nezaposlenih  
    lica nadležnog Zavoda za zapošljavanje;
9. potvrda nadležnog organa o priznatom statusu djeteta ratnog vojnog invalida od 1-6               
    kategorije sa visinom primanja;
10. potvrda nadležnog organa o invalidnosti studenta;
11. potvrda nadležnog organa o statusu korisnika socijalne pomoći;
12. izvod iz MKU za studente bez jednog ili oba roditelja;
13. uvjerenje da je student iz porodice poginulog borca.

Član 5.

Prijava sa dokumentacijom se dostavlja putem pošte, na adresu Opštine Milići, Jovana Dučića broj 2., 75446 Milići sa naznakom za Komisiju za dodjelu stipendija, ili lično predajom u Šalter sali opštine Milići.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Konkursa.
Konkurs će biti objavljen na Web stranici opštine Milići www.opstinamilici.org i na oglasnoj tabli opštinske Administrativne službe.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


                                                                                               NAČELNIK OPŠTINE
                                                                                                    Marko Savić s.r.