slider1

joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

12.11.2021.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-67-1/21
Datum: 12.11.2021 godine

Na osnovu člana 59.stav (1) tačka 18) Zakona o lokalnoj samoupravi Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 68. stav (1), tačka 29) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj: 5/17 , 10/17 i 2/19 ), člana 12.stav (1) Pravilnika o stipendiranju učenika srednje škole i studenata prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama (Službeni glasnik opštine Milići“ broj 6/18) i Odluke o stipendiranju studenata broj : 02-67-1/21 od 11.11 2021 godine , Načelnik opštine r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu 10 opštinskih stipendija
za školsku 2021/2022 godinu

Član 1.

U skladu sa Odlukom o stipendiranju studenata u školskoj 2021-2022. godini, dodjeljuje se 10 stipendija studentima prvog ciklusa na državnim visokoškolskim ustanovama.

- 2 stipendije Medicinski fakultet
- 8 stipendija Tehnički fakulteti

Član 2.

Za dodjelu opštinskih stipendija mogu konkurisati studenti koji ispunjavaju sledeće uslove:
- da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;
- da imaju prebivalište na području opštine Milići;
- da su redovni studenti prvog ciklusa studiranja,odnosno osnovnih studija na državnim visokoškolskim ustanovama;
- da su prvi put redovno upisani na godinu studija;
- da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja.

Za stipendiju ne mogu konkurisati:

- studenti prve godine studija,
- studenti master studija
- studenti koji obnavljaju godinu u školskoj godini za koju se objavljuje konkurs,
- studenti korisnici drugih stipendija.

Član 3.

U kriterijume koji će biti predmet razmatranja prijave na Konkurs ubrajaju se:

- Uspjeh u prethodnom školovanju –prosjek ocjena,
- Godina fakulteta,
- Prosjek primanja po članu domaćinstva,
- Studenti, djeca poginulih boraca, bez jednog ili oba roditelja, ratnih vojnih invalida, studenti sa hendikepom,
- Studenti porodica sa četvoro ili više djece,
- Korisnici socijalne pomoći.


Član 4.

Uz prijavu, kandidati kao dokaz o ispunjavanju uslova iz Konkursa, prilažu sledeću dokumentaciju:

1. uvjerenje o prebivalištu-CIPS (svi studenti)
2. uvjerenje da je student prvi put redovno upisan na godinu studija (svi studenti);
3. ovjerena izjava da student ne prima stipendiju iz drugih izvora (svi studenti)
4. uvjerenje o položenim ispitima sa svih godina studija,sa prosječnom ocjenom (svi studenti);
5. ovjerenu fotokopiju lične karte (svi studenti)
6. ovjerenu kućnu listu (svi studenti);
7. platna lista zaposlenih članova domaćinstva za poslednja tri mjeseca, poslednji ček od penzije ili dokaz o drugim primanjima;
8. potvrda da se nezaposleni članovi domaćinstva nalaze na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog Zavoda za zapošljavanje;
9. potvrda nadležnog organa o priznatom statusu djeteta ratnog vojnog invalida od 1-6 kategorije sa visinom primanja;
10. potvrda nadležnog organa o invalidnosti studenta;
11. potvrda nadležnog organa o statusu korisnika socijalne pomoći;
12. izvod iz MKU za studente bez jednog ili oba roditelja;
13. uvjerenje da je student iz porodice poginulog borca.

Član 5.

Prijava sa dokumentacijom se dostavlja putem pošte, na adresu Opštine Milići, Jovana Dučića broj 2., 75446 Milići sa naznakom za Komisiju za dodjelu stipendija, ili lično predajom u Šalter sali opštine Milići.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Konkursa.
Konkurs će biti objavljen na Web stranici opštine Milići www.opstinamilici.org i na oglasnoj tabli opštinske Administrativne službe.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


NAČELNIK OPŠTINE
Marko Savić s.r.

11.11.2021.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
Radna grupa za praćenje javne rasprave o
Nacrtu Plana investicija za 2022. godinu

Broj: 02-022-117/21
Datum: 11.11.2021. godine


J A V N O   S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 28.10.2021. godine usvojila je Nacrt Plana investicija za 2022. godinu.

Zaključkom Skupštine opštine Milići otvorena je javna rasprava o Nacrtu Plana investicija za 2022. godinu, koja će trajati od 04.11.2021. do 04.12.2021. godine.

Javnu raspravu pratiće Radna grupa imenovana od strane Načelnika opštine u sastavu:

1. Slaviša Stanković, predsjednik Radne grupe
2. Dalibor Marković, član
3. Srebrenko Stanković, član
4. Zajim Mahmutović, član
5. Rade Jolović-član

Radna grupa je usvojila Plan provođenja i praćenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog Saopštenja.

Ovom prilikom Načelnik opštine poziva sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Plana investicija za 2022. godinu.
Radna grupa će tokom javne rasprave dati građanima odgovore na njihova pitanja, prikupiće date prijedloge, mišljenja i sugestije, a iste će dostaviti Načelniku opštine radi izrade Prijedloga Plana investicija za 2022. godinu.

Konačnu odluku o prijedlogu navedenih akata donijeće Skupština opštine Milići na sledećoj redovnoj sjednici.

Na saradnji, građanima opštine Milići i ostalim subjektima, Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje.

RADNA GRUPA

PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE

RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE

NACRT PLANA INVESTICIJA ZA 2022.GODINU

05.11.2021.


REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE
MILIĆI

Broj: 01-022- 128 /21
Milići, 28. oktobra 2021.godine


Na osnovu člana 39. stav (2) tačka 37) Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 97/16 , 36/19 i 61/21), člana 38. stav (2) tačka 42) Statuta opštine Milići ("Službeni glasnik opštine Milići" broj 5/17,10/17 i 2/19), a nakon razmatranja Nacrta Programa rada Skupštine opštine Milići za 2022. godinu, Skupština opštine Milići na Šestoj redovnoj sjednici održanoj 28. oktobra 2021.godine, d o n i j e l a   j e

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Nacrta Programa rada Skupštine opštine Milići za 2022. godinu i upućivanja istog u Javnu raspravu

1.

Skupština opštine Milići usvaja Nacrt Programa rada Skupštine opštine Milići za 2022. godinu i isti upućuje na javnu raspravu koja će trajati od 04.11.2021. godine do 04.12.2021. godine .

2.

Primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Odsjeku za poslove Skupštine opštine Milići pisanim putem ili na e-mail adresu : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.


3.


Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Milići.


PREDSJEDNIK SKUPŠTINE OPŠTINE

Predrag Sušić s.r.

NACRT PROGRAMA RADA SO MILIĆI ZA 2022.GODINU

04.11.2021.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
Radna grupa za praćenje javne rasprave o
Nacrtu budžeta opštine Milići za 2022. godinu i
Nacrtu rebalansa budžeta opštine Milići za 2021. godinu
Broj: 02-400-49/21
Datum: 04.11.2021. godine


J A V N O   S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 28.10.2021. godine usvojila je Nacrt budžeta opštine Milići za 2022. godine i Nacrt rebalansa budžeta opštine Milići za 2021. godinu.

Zaključkom Skupštine opštine Milići otvorena je javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine Milići za 2022. godinu i Nacrtu rebalansa budžeta opštine Milići za 2021. godinu, koja će trajati od 04.11.2021.g. do 04.12.2021. godine.

Javnu raspravu pratiće Radna grupa imenovana od strane Načelnika opštine u sastavu:

1. Mladen Vidović, predsjednik Radne grupe
2. Slaviša Stanković, član
3. Ranka Radić, član
4. Zajim Mahmutović, član
5. Marina Mišić-član
6. Aleksandra Lalović, član

Radna grupa je usvojila Plan provođenja i praćenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog Saopštenja.

Ovom prilikom Načelnik opštine poziva sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica, udruženja i ostale asocijacije da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu budžeta opštine Milići za 2022. godinu i Nacrtu rebalansa budžeta opštine Milići za 2021. godinu.
Radna grupa će tokom javne rasprave dati građanima odgovore na njihova pitanja, prikupiće date prijedloge, mišljenja i sugestije, a iste će dostaviti Načelniku opštine radi izrade Prijedloga budžeta opštine Milići za 2022. godinu i Prijedloga rebalansa budžeta opštine Milići za 2021. godinu.

Konačnu odluku o prijedlogu navedenih akata donijeće Skupština opštine Milići na sledećoj redovnoj sjednici.

Na saradnji, građanima opštine Milići i ostalim subjektima, Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje.

RADNA GRUPA

PLAN PROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE

RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE

NACRT BUDŽETA ZA 2022.GODINU

NACRT REBALANSA BUDŽETA ZA 2021.GODINU