РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
МИЛИЋИ

-ПРЕДСЈЕДНИК

Број:01-022-110-10/20
Милићи, 21.04.2022.године

П О З И В


    На основу члана 82.Пословника о раду Скупштине општине Милићи („Службени гласник општине Милићи“, број 5/17 и 4/20), сазивам Девету редовну сједницу Скупштине општине Милићи за дан  29. април  2022.године.

    Сједница ће бити одржана у амфитеатру СШЦ „Милутин Миланковић“ Милићи са почетком рада у 10,00 часова.

    Предсједник Скупштине за Девету редовну сједницу Скупштине општине Милићи предлаже следећи

Д Н Е В Н И    Р Е Д

1.        Усвајање Записника са Осме редовне сједнице Скупштине општине Милићи одржане 3. марта  2022.године.
2.        Информација о активностима Начелника општине Милићи између двије сједнице Скупштине општине Милићи.
3.        Приједлог Одлуке о усвајању Консолидованог Извјештаја о извршењу Буџета за период 01.01.- 31.12.2021.године.    
4.        Приједлог Одлуке о давању сагласности на План пословања ЈЗУ Дом здравља „Свети Никола“ Милићи за 2022. годину.
5.        Приједлог Одлуке о давању сагласности на Финансијски план ЈЗУ Дом здравља „Свети Никола“ Милићи за 2022. годину.
6.        Приједлог Одлуке о висини просјечне коначне грађевинске цијене 1м2 корисне  стамбене површине и пословног простора на подручју општине Милићи.
7.        Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о извршењу Програма заједничке комуналне потрошње.
8.        Приједлог Одлуке о висини накнаде за трошкове уређења градског грађевинског земљишта за 2022.годину.
9.        Приједлог Одлуке о приступању израде Регулационог плана за производно-пословну зону Подгора 2.
10.        Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о извршењу Плана одржавања и заштите локалних, некатегорисаних путева и улица у насељима за 2021.годину.
11.        Приједлог Одлуке о усвајању Извјештаја о извршењу Програма утрошка средстава од накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2021.годину.
12.        Приједлог Одлуке о усвајању Програма утрошка средстава од накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2022.годину.
13.        Информација о броју и стању дивљих депонија на подручју општине Милићи.
14.        Извјештај о извршењу Програма коришћења средстава од накнада за експлоатацију минералних сировина за 2021.годину.        
15.        Извјештај о извршењу Програма коришћења средстава посебних намјена од водних накнада за 2021.годину.
16.        Извјештај о извршењу Програма утрошка средстава од накнада за шуме за 2021.годину.
17.        Приједлог Одлуке о замјени непокретности.
18.        Извјештај о стању безбједности саобраћаја на подручју општине Милићи за 2021. годину.
19.        Информација о стању у области ветеринарске заштите и здравственом стању животиња на подручју општине Милићи.
20.        Анализа стања у области запошљавања на подручју општине Милићи.
21.        Информација о стању у области пољопривреде на подручју Општине Милићи.
22.        Анализа стања у области културе на подручју општине Милићи.
23.        Анализа стања у области спорта и физичке културе на подручју општине Милићи.
24.        Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за именовање члана Одбора за жалбе општине Милићи.
25.        Приједлог Рјешења о именовању Комисије за избор члана Одбора за жалбе општине Милићи.
26.        Приједлог Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање УО ЈЗУ Дом здравља „Свети Никола“ Милићи.
27.        Приједлог рјешења о именовању Комисије за избор и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Свети Никола“  Милићи.
28.        Одборничка питања.


                                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК
                                                                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                              Предраг Сушић с.р.

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА СЈЕДНИЦУ СО-е МИЛИЋИ