joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

28.04.2023.

Tradicionalna akcija „April - mjesec čistoće“ u organizaciji Opštinske uprave Milići, danas je realizovana zajedno sa učenicima SŠC „Milutin Milanković“ Milići. U akciji je učestvovalo oko 60 učenika, koji su svojim učešćem dali doprinos u realizaciji navedene akcije.

1. Април мјесец чистоће

26.04.2023.

U skladu sa Programom rada Skupštine opštine održana je Petnaesta Redovna sjednica SO-e Milići.

Na dnevnom redu Petnaeste sjednice našlo se ukupno 26. tema za raspravu.

Odbornici su, između ostalog, razmatrali Izvještaje o izvršenju Programa korištenja sredstava od eksploatacije mineralnih sirovina, voda i šuma, te Izvještaj o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje.

Konsolidovani Izvještaj o izvršenju budžeta opštine za prošlu godinu je bio jedna od tema skupštinskog zasjedanja, kao i Odluka o pokriću deficita budžeta opštine za 2022. godinu, te Odluka o kreditnom zaduženju opštine kojim bi se finansiralo postrojenje za  tretman otpadnih voda.

Pred odbornicima su se našle i Informacije o stanju u oblasti poljoprivrede, Analize stanja u oblasti zapošljavanja, kulture i sporta i fizičke kulture.

Svi akti sa Petnaestog Redovnog zasjedanja Skupštine opštine Milići, biće objavljeni u „Službenom glasniku opštine Milići“, broj: 2/23.


                                                  ODSJEK ZA
                                                                   SKUPŠTINSKE POSLOVE

 15. Odrzana Petnaesta Redovna sjednica SO Milici 26.04

25.04.2023.

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 43/07),  člana 59. stav (1) tačka 21) Zakona o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 97/16, 36/19 i 61/21)  i člana 68. stav (1),tačka 33) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj: 5/17, 10/17 i 2/19), Načelnik opštine Milići, d o n o s i

N A R E D B U
o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade u dane praznika Republike Srpske u mjesecu maju 2023.godine

Član 1.

U skladu sa Zakonom o praznicima RS, republički praznici u mjesecu maju 2023.godine su :
-    Međunarodni praznik rada 01. i 02. maj i Dan pobjede nad fašizmom 09. maj.

                
Član 2.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dana 01.,02. i 09. maja godine dužni su da rade:

1. Dom zdravlja u vremenu 00,00 do 24,00 časa sa organizovanom hitnom službom;
2. Vatrogasna jedinica u vremenu od 00,00 do 24,00 časa (dežurstva);
3. Komunalno preduzeće – kontinuirana isporuka vode i odvoz smeća-dežurstvo;
4. ZU apoteka „ Galen“ Milići: 01.,02. i 09. maj - od 08,00 do 14,00 časova.
5. ZU apoteka “Moja apoteka“: 02. maj u vremenu od 08,00 do 14,00 časova. 01. i 02. maj - dežurstvo (obavezno isticanje broja telefona za kontakt u slučaju potrebe)        
6. Veterinarska ambulanta „Vetera“ d.o.o. Milići (dežurstvo ili pripravnost), gdje raspored pripravnosti mora biti vidljivo istaknut  na veterinarskoj ambulanti.

Član 3.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dana 01.,02. i 09. maja. 2023. godine mogu  da rade:

1. Autobuska stanica i javni prevoz putnika u skladu sa redom vožnje;
2. Benzinske pumpe sa redovnim radnim vremenom.


Trgovinski objekti, zanatsko preduzetničke radnje i ostali privredni subjekti, za obavljanje svoje djelatnosti u dane republičkog praznika određenog članom 1. ove Naredbe, dužni su podnijeti Zahtjev za izdavanje rješenja za rad i radno vrijeme Odjeljenju za finansije, privredu i društvene djelatnosti Opštine Milići. 

Član 4.

Ova Naredba biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Milići“, a primjenjivaće se za dan 01.,02. i 09. maj 2023. godine.

   Broj :    02-88/23                                          
   Datum: 25.04.2023.godine      

NAČELNIK OPŠTINE

                                                                     Marko Savić s.r. 

24.04.2023.

Na osnovu člana 59. stav (1) tačka 18) Zakona o lokalnoj samoupravi (“ Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 68. stav (1) tačka 29) Statuta Opštine Milići (“Službeni glasnik opštine Milići” broj:5/17,10/17 i 2/19) Načelnik opštine raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu sredstava iz tekućeg granta za
 „Prevenciju i dijagnostiku zdravlja stanovništva na teritoriji opštine Milići”,
 za 2023. godinu

Predmet javnog poziva je dodjela sredstava za „Prevenciju i dijagnostiku zdravlja stanovništva na teritoriji opštine Milići za programe skrininga, dijagnostičkih postupaka i liječenja malignih bolesti za 2023. godinu, iz budžeta opštine ,koji je objavljen na internet stranici Opštine Milići (u daljem tekstu: Opština).

Sredstva za tekući grant za „prevenciju i dijagnostiku zdravlja stanovništva na području opštine Milići za skrining program, dijagnostičke procedure i liječenje malignih bolesti za 2023. godinu u iznosu od 60.000,00 KM obezbjeđena su u budžetu opštine za 2023. godinu na budžetskoj poziciji 416100 Prevencija na ime zdravstvene zaštite.

Sredstva se dodeljuju za sufinansiranje projekata iz oblasti prevencije i dijagnostike zdravlja stanovništva na teritoriji opštine Milići za programe: skrininga, dijagnostičkih procedura i lečenja malignih bolesti za 2023. godinu putem javnog poziva u u skladu sa kriterijumima definisanim ovim javnim pozivom.

Iznos sredstava koji se može dodijeliti jednom ili više subjekata je 60.000,00 KM.

Kompletan tekst Javnog poziva, kao i prijavni obrazac i izjavu, možete pogledati i preuzeti na sledećim linkovima:

JAVNI POZIV

PRIJAVNI OBRAZAC

PRILOG 3 - IZJAVA