20.03.2014.

Opština Milići je podnijela zahtjev za promjenu granica naseljenog mjesta Milići Ministarstvu uprave i lokalne samouprave dana 06.04.2011.godine. Navedenim zahtjevom tražila je proširenje granica naseljenog mjesta Milići na račun naseljenih mjesta Đurđevići, Vrtoče, Podgora i Bačići. Razlog za proširenje granica je urbani razvoj i izgradnja naseljenog mjesta Milići tako da su neki infrastrukturni objekti kao što su zgrada Opštine Milići, objekat SŠC“Milutin Milanković“ Milići i objekat sportske hale izgrađeni u naseljenom mjestu Bačići, čije je područje bilo neizgrađeno.
Izgradnju ovih objekata pratila je i izgradnja stambenih objekata, putne infrastrukture itd. Područja navedenih naseljenih mjesta za koja smo tražili da se priključe naseljenom mjestu Milići su prostorno i funkcionalno povezana sa užim gradskim jezgrom naseljenog mjesta Milići.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave je dostavilo Opštini Milići 21.07.2011.godine Obavještenje, kojim nam je saopšteno da promjene u prostornoj organizaciji Republike Srpske u smislu promjena granica naseljenih mjesta, naziva naseljenih mjesta i sl. nisu dozvoljena dok se ne sprovede popis. Dalji rad na promjeni granica naseljenog mjesta je obustavljen nakon prijema ovog akta.
Rješenjem Načelnika opštine, broj: 02-020-12/14 od 07.02.2014.godine imenovana je Radna grupa za izradu Nacrta nove teritorijalne organizacije i naziva naseljenih mjesta područja opštine Milići. Zadatak Radne grupe je da razmotri postojeće granice naseljenih mjesta i sačini predlog nove teritorijalne organizacije područja Opštine Milići sa eventualnim predlogom izmjena granica i naziva naseljenih mjesta.
Radna grupa će koristeći se zahtjevom iz 2011.godine dostaviti prijedlog za proširenje naseljenog mjesta Milići sa opisanim granicama, a RGU PJ Milići treba uraditi grafički prikaz na katastarskim podlogama područja na koje se promjena odnosi, do nivoa statističkog kruga. Na osnovu ovih podataka SO-e Milići će donijeti inicijativu za pokretanje postupka za promjenu granica naseljenog mjesta Vladi RS posredstvom Ministarstva uprave i lokalne samouprave. Radna grupa je skoro završila opis granica, koje će biti predložene kao proširenje naseljenog mjesta Milići, a RGU Banja Luka se obavezao da će pružiti pomoć u radu RGU PJ Milići, koja ne raspolaže odgovarajućim katastarskim podlogama na koje će nanijeti predlog promjena granica.


NAČELNIK OPŠTINE
Živojin Jurošević s.r.

21.02.2014.

13. sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 27.februara 2014.godine u Skupštinskoj Sali Opštine Milići sa početkom u 10:00 časova.

10.02.2014.

Radna grupa za praćenje javne rasprave o Nacrtu LEAP-a opštine Milići za period od 2014-2020. godine ,dana 10.02.2014. godine, i z d a j e

J A V N O    S A O P Š T E NJ E

Skupština Opštine Milići dana 31.01.2014. godine usvojila je Nacrt LEAP-a Opštine Milići za period 2014-2020 godina. i isti uputila na javnu raspravu.
Zaključkom ,broj:01-022-20/14 od 31.01.2014. godine otvorena je javna rasprava o Nacrtu LEAP-a opštine Milići za period od 2014-2020. godine ,koja će trajati od 03. februara do 05.marta 2014. godine.
Javnu raspravu pratiće Radna grupa imenovana od strane Načelnika opštine u sastavu:
1. Marko Savić -predsjednik radne grupe
2. Zoran Stjepanović -član
3. Rada Đokanović -član
4. Mirsad Čizmić -član
5.Rajko Dukić-član

Radna grupa je usvojila Plan provođenja i praćenja javne rasprave,koja je sastavni dio ovog Saopštenja.
Ovom prilikom Načelnik opštine poziva sve zainteresovane građane,pravna i fizička lica,udruženja i ostale asocijacije da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu LEAP-a opštine Milići za period od 2014. - 2020 godine. Radna grupa tokom javne rasprave davaće građanima odgovore na njihova pitanja,prikupiće date prijedloge ,mišljenja i sugestije,a iste će dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga dokumenta.
Konačnu odluku o prijedlozima navedenih akata donijeće Skupština opštine Milići na martovskom zasjedanju.
Na saradnji građanima opštine Milići,Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje.

P R E D S J E D N I K
 R A D N E  G R U P E

Marko Savić

PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE O NACRTU LEAP-a OPŠTINE MILIĆI 

LOKALNI EKOLOŠKI AKCIONI PLAN OPŠTINE MILIĆI - LEAP

 

 

 

04.02.2014.

        Радна група за праћење јавне расправе о нацрту Одлуке о мјесним заједницама на 
подручју Општине Милићи , дана 03.02.2014. године, и з д а ј е

Ј А В Н О    С А О П Ш Т Е Њ Е


Скупштина општине Милићи дана 31.01.2014. године прихватила је Нацрт Одлуке о мјесним заједницама на подручју Општине Милићи и Закључком број 01-022-153/13 исти упутила на јавну расправу.
Закључком ,број:01-022-153/13 од 03.02.2014. године отворена је јавна расправа о нацрту Одлуке о мјесним заједницама на подручју Општине Милићи,која ће трајати од 03.фебруара 2014. године до 20.фебруара 2014. године.
Јавну расправу пратиће Радна група именована од стране Начелника општине, рјешењем број: 02-022-153/13 у саставу:
1.Татјана Пантић -предсједник радне групе
2.Рајко Дукић -члан
3.Раде Јоловић-члан
4.Мурат Авдић-члан.

Радна група је усвојила План провођења и праћења јавне расправе,који је саставни дио овог Саопштења.
Овом приликом позивамо све одборнике СО-е,радна тијела СО-е Милићи (Одбор за МЗ), чланове савјета МЗ-а, политичке партије,као и друга заинтересована правна и физичка лица да узму учешће у јавној расправи о нацрту Одлуке о мјесним заједницама на подручју Општине Милићи.
Радна група ће током јавне расправе давати одговоре на постављена питања, прикупиће дате приједлоге ,мишљења и сугестије и исте ће доставити Начелнику општине ради израде приједлога Одлуке о мјесним заједницама на подручју Општине Милићи.

Унапријед се захваљујемо на сарадњи грађанима општине Милићи.


ПРЕДСЈЕДНИК
РАДНЕ ГРУПЕ

   Татјана Пантић с.р.

 

PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O MJESNIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU OPŠTINE MILIĆI

RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE ZA PRAĆENJE JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O MJESNIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU OPŠTINE MILIĆI

NACRT ODLUKE O MJESNIM ZAJEDNICAMA NA PODRUČJU OPŠTINE MILIĆI

ZAKLJUČAK

27.01.2014.

12. sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 31.januara 2014.godine u Skupštinskoj sali opštine Milići sa početkom u 10:00 časova.

25.12.2013.

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА МИЛИЋИ

-Радна група за праћење јавне расправе

о Нацрту Плана инвестиција општине Милићи за 2014.годину

Број:02-022-152/13

Милићи,25.12.2013. године

            Радна група за праћење јавне расправе о Нацрту Плана инвестиција општине Милићи за 2014. годину , дана 25.12.2013. године,   и з д а ј е

 

Ј А В Н О   С А О П Ш Т Е Њ Е

            Скупштина општине Милићи дана 24.12.2013. године прихватила је Нацрт Плана инвестиција Општине Милићи за 2014. и Закључком број 01-022-152/13 исти упутила на јавну расправу.

            Закључком ,број:01-022-152/13 од 24.12.2013. године отворена је јавна расправа о Нацрту Плана Инвестиција општине Милићи за 2014. годину ,која ће трајати од 25.децембра 2013. године до 15.јануара 2014. године.

            Јавну расправу пратиће Радна група именована од стране Начелника општине, рјешењем бр: 02-022-152/13 у саставу:

            1.Миле Лаловић -предсједник радне групе

            2.Гордана Сарић -члан

            3.Марко Савић-члан

           

            Радна група је усвојила План провођења и праћења јавне расправе,који је саставни дио овог Саопштења.

            Овом приликом Начелник општине позива све заинтересоване грађане,правна и физичка лица,удружења и остале асоцијације да узму учешће у јавној расправи о нацрту Плана инвестиција општине Милићи за 2014. годину. Радна група током јавне расправе даваће грађанима одговоре на њихова питања,прикупиће дате приједлоге ,мишљења и сугестије,а исте ће доставити Начелнику општине ради израде приједлога Плана инвестиција општине за 2014. годину.

            Коначну одлуку о приједлозима наведених аката донијеће Скупштина општине Милићи на јануарском засједању 2014. године.

            На сарадњи грађанима општине Милићи,Начелник општине се унапријед захваљује.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

                                                                                    Р А Д Н Е   Г Р У П Е

                                                                                          Миле Лаловић

 

PLAN INVESTICIJA ZA 2014.GODINU

PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE O NACRTU PLANA INVESTICIJA OPŠTINE MILIĆI ZA 2014.GODINU

17.12.2013.

11. sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 24.decembra 2013.godine u Skupštinskoj sali opštine Milići, sa početkom u 10.00 časova.