joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

24.06.2013.

Na osnovu člana 2. Pravilnika o uslovima, načinu i postupku dodjele bespovratnih sredstava za zapošljavanje i stručno usavršavanje mladih, člana 7. Pravilnika o radu savjeta za mlade opštine Milići, Savjet za mlade i opština Milići raspisuju


JAVNI POZIV
ZA IZBOR NAJBOLJE POSLOVNE IDEJE I PODRŠKU STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU MLADIH


1. Predmet poziva

Predmet poziva je dodjela finansijskih sredstava za podsticaj mladih preduzetnika kroz dodjelu nagrade za najbolju poslovnu ideju, kao i stručno usavršavanje mladih sa područja Opštine Milići, u ukupnom iznosu od 2000,00 KM.
Pozivom su obuhvaćena nezaposlena lica sa stepenom stručnog obrazovanja od NK do VSS, koji aktivno traže zaposlenje i prijavljeni su na evidenciju Zavoda za zapošljavanje prije objavljivanja Javnog poziva.

Poziv predviđa dodjelu jedne nagrade za najbolju poslovnu ideju i biznis plan u iznosu od 1000,00 KM i podršku stručnom usavršavanju za najviše tri korisnika, uz alternativnu mogućnost dodjele sredstava za program zapošljavanja i stručnog osposobljavanja neformalne grupe mladih.

Sredstva se odobravaju bespovratno, a doznačavanje će se vršiti po odobrenju na osnovu odluke Savjeta za mlade.

2. Prava i uslovi učešća

Na javnom pozivu mogu učestvovati nezaposlena lica starosti od 18 do 35 godina koja imaju prebivalište u Opštini Milići, kao i neformalne grupe mladih koje planiraju provesti program iz oblasti zapošljavanja i stručnog osposobljavanja mladih.

Status nezaposlenog lica sa prebivalištem u Opštini Milići dokazuje se potvrdom iz CIPS-a i uvjerenjem o nezaposlenosti koje izdaje lokalni Biro za zapošljavanje.
Osnovni kriteriji za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava:
a) Mjesto prebivališta u Opštini Milići,
b) Starosna dob između 18 i 35 godina,
c) Da se lice nalazi na evidenciji Biroa za zapošljavanje.

Dodatni uslovi:
a) Da imaju razrađen poslovni plan za pokretanje posla (samozapošljavanje),
b) Da za zanimanjem u kome se nezaposleno lice planira usavršavati postoji potreba na tržištu rada (stručno usavršavanje),
c) Spremnost kandidata na sufinansiranje predloženog poslovnog plana ili programa usavršavanja,
d) Pripadnost skupinama ranjivih lica u stanju socijalne potrebe.
e) Program poboljšanja uslova za zapošljavanje i stručno usavršavanje mladih (za neformalne grupe mladih)
3. Način podnošenja zahtjeva, potrebna dokumentacija i obaveze korisnika sredstava

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u kancelariji Službenika za mlade opštine Milići kao i na internet stranici opštine Milići www.opstinamilici.org.
Uz zahtjev se, zavisno od toga da li se konkuriše za sredstva za izbor najbolje poslovne ideje ili stručno usavršavanje, podnosi:

3.1. Za izbor najbolje poslovne ideje:
- uvjerenje da je kandidat prijavljen na evidenciji nezaposlenih lica;
- biznis plan u kojem će obrazložiti djelatnost kao i način rada i
sticanje profita.
- potvrda nadležne službe da lice pripada porodici poginulog borca
ili porodici sa niskim prihodima.
- izjava kandidata o spremnosti da pokrene planirani posao i sufinansira
investiciju vlastitim sredstvima ili iz drugih izvora.

3.2. Za stručno usavršavanje mladih:
- uvjerenje da je kandidat prijavljen na evidenciji nezaposlenih lica;
- potvrda poslodavca o spremnosti za zaposli radnika nakon stručnog usavršavanja;
- potvrda nadležne službe da lice pripada porodici poginulog borca
ili porodici sa niskim prihodima.
- izjava o spremnosti za sufinansiranje programa usavršavanja iz vlastitih ili drugih izvora;
- program poboljšanja uslova za zapošljavanje i stručno usavršavanje mladih
(za neformalne grupe mladih).


4. Procedura odabira korisnika

Za odabir korisnika bespovratnih sredstava za najbolju poslovnu ideje i stručno usavršavanje mladih zadužen je Savjet za mlade opštine Milići.
Odabir korisnika će biti izvršen u skladu sa Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku dodjele bespovratnih sredstava za najbolju poslovnu ideju i stručno usavršavanje mladih u opštini Milići.
Prijava, skupa sa dokazima o ispunjenosti kriterija iz javnog poziva dostavlja se Opštini Milići i to preporučenom pismenom pošiljkom ili lično u zapečaćenoj koverti sa naznakom ZA JAVNI POZIV-NE OTVARAJ.

Opština Milići zaprima, evidentira prijave i po isteku roka iz poziva neotvorene prijave dostavlja Savjetu za mlade, koji vrši dalju obradu prijava.

Kandidati koji konkurišu za izbor najbolje poslovne ideje imaće podršku u pripremi poslovnog plana od Udruženja Prijatelji Srebrenice.

Svi poslovni planovi prijavljenih kandidata biće predstavljeni na Sajmu poslovnih ideja, koji organizuje Udruženje Prijatelji Srebrenice, a koji će se održati 28.06.2013. godine u Bratuncu.

Organizator Sajma poslovnih ideja će dati prijedlog rang liste kandidata, a konačnu odluku o izboru najbolje poslovne ideje donosi Savjet za mlade opštine Milići.

5. Obaveze korisnika sredstava su:

- da izvjesti Savjet za mlade o eventualnoj realizaciji poslovne ideje, odnosno o zapošljavanju nakon stručnog usavršavanja;
- da dostavi izvještaj o utrošku sredstava (za programe neformalnih grupa mladih);
- da dostavi dokaz o provedenom stručnom usavršavanju.


6. Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 08.07.2013.godine.

Milići, 28.05.2013.

 PRIJAVNI OBRAZAC