joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

23.04.2024.

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 43/07), člana 2. Zakona o Danu Republike Srpske, člana 59. stav (1) tačka 21) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21) i člana 68. stav (1), tačka 33) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj: 5/17, 10/17 i 2/19), Načelnik opštine Milići, d o n o s i


N A R E D B U
o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade u dane praznika Republike Srpske u mjesecu maju 2024.godine

Član 1.

U skladu sa Zakonom o praznicima RS, republički praznici u mjesecu maju 2024.godine su :
-    Međunarodni praznik rada 01. 02. maj i Dan pobjede nad fašizmom 09. maj.            

Član 2.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dana 01, 02. i 09. maj 2024. godine dužni su da rade:

1. Dom zdravlja u vremenu 00,00 do 24,00 časa sa organizovanom hitnom službom;
2. Vatrogasna jedinica u vremenu od 00,00 do 24,00 časa (dežurstva);
3. Komunalno preduzeće – kontinuirana isporuka vode i odvoz smeća-dežurstvo;
4. ZU apoteka „ Galen“ Milići: 01, 02. i 09. maj - od 08,00 do 14,00 časova.
5. ZU apoteka “Moja apoteka“: 01, 02. i 09.maj - dežurstvo (obavezno isticanje broja telefona za kontakt u slučaju potrebe)        
6. Veterinarska ambulanta „Vetera“ d.o.o. Milići (dežurstvo ili pripravnost), gdje raspored pripravnosti mora biti vidljivo istaknut  na veterinarskoj ambulanti.

Član 3.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dana 01, 02. i 09. maja 2024. godine mogu  da rade:

1. Autobuska stanica i javni prevoz putnika u skladu sa redom vožnje;
2. Benzinske pumpe sa redovnim radnim vremenom.

Subjekti koji se bave proizvodnjom i prodajom prehrambenih proizvoda (pekare, pekoteke) mogu raditi u vremenu od 00,00-24,00 časova, s tim da je u vremenu od 00,00-06,00 časova dozvoljena samo šalterska prodaja.
Trgovine koje se bave prodajom pretežno prehrambenih proizvoda i zanatsko preduzetničke radnje za obavljanje svoje djelatnosti u dane republičkog praznika navedenih članom 1. ove Naredbe, dužni su podnijeti Zahtjev za izdavanje rješenja za rad i radno vrijeme Odjeljenju za finansije, privredu i društvene djelatnosti Opštine Milići.    
Za predstojeće vjerske praznike, Veliki petak, Vaskrs i Vaskršnji ponedeljak 03.05., 05.05. i 06.05.2024. godine, zaposleni vjernici imaju pravo plaćenog odsustvovanja sa radnog mjesta, a poslodavci sami određuju obim poslovanja u navedene  dane.
                          

 Član 4.

Ova Naredba biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Milići“, a primjenjivaće se za dan 01, 02. i 09. maj 2024. godine.


Datum: 22.04.2024. godine
Broj :    02-95/24                                                

NAČELNIK OPŠTINE
Marko Savić s.r.