joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

16.11.2023.

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 43/07),  člana 59. stav (1) tačka 21) Zakona o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 97/16, 36/19 i 61/21)  i člana 68. stav (1),tačka 33) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj: 5/17, 10/17 i 2/19), Načelnik opštine Milići, d o n o s i

N A R E D B U
o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade u dane praznika Republike Srpske u mjesecu novembru 2023.godine

Član 1.

U skladu sa Zakonom o praznicima RS, republički praznik 21.11.2023. godine je :

- Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini.
                

Član 2.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dana 21.11.2023. godine dužni su da rade:

1. Dom zdravlja u vremenu 00,00 do 24,00 časa sa organizovanom hitnom službom, HES službom i kovid ambulantom;
2. Vatrogasna jedinica u vremenu od 00,00 do 24,00 časa (dežurstva);
3. Komunalno preduzeće – kontinuirana isporuka vode i odvoz smeća-dežurstvo;
4. ZU apoteka „ Galen“  Milići: od 8,00-14,00 časova (obavezno isticanje broja telefona za kontakt u slučaju potrebe)            
5. Veterinarska ambulanta Milići (dežurstvo ili pripravnost), gdje raspored pripravnosti mora biti vidljivo istaknut  na veterinarskoj ambulanti.

Član 3.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dana 21.11.2023. godine mogu  da rade:

1. Autobuska stanica i javni prevoz putnika u skladu sa redom vožnje;
2. Benzinske pumpe sa redovnim radnim vremenom.


Trgovinski objekti, zanatsko preduzetničke radnje i ostali privredni subjekti, za obavljanje svoje djelatnosti u dane republičkog praznika određenog članom 1. ove Naredbe, dužni su podnijeti Zahtjev za izdavanje rješenja za rad i radno vrijeme Odjeljenju za finansije, privredu i društvene djelatnosti Opštine Milići.    
                            

Član 4.

Ova Naredba biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Milići“, a primjenjivaće se za dan 21.11.2023. godine.


Broj : 02-254/23                                            
Datum:  16.11.2023. godine                                             


NAČELNIK OPŠTINE

Marko Savić s.r.