joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

07.11.2023.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
Radne grupe za praćenje javne rasprave o
Nacrtu budžeta opštine Milići za 2024. godinu i
Nacrtu rebalansa budžeta opštine Milići za 2023. godinu

Broj: 02-400-37/23
Datum: 06.11.2023. godine

U skladu sa članom 104. stav (1), tačka 2) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj: 5/17, 10/17 i 2/19),  Radna grupa  d o n o s i

P   L   A   N
provođenja javne rasprave o
Nacrtu budžeta opštine Milići za 2024. godinu i
Nacrtu rebalansa budžeta opštine Milići za 2023. godinu

1.  Priprema javne rasprave

Plan provođenja i praćenja javne rasprave o Nacrtu budžeta opštine Milići za 2024. godinu i Nacrtu rebalansa budžeta opštine Milići za 2023. godinu dostaviti: Odbornicima SO-e,  Savjetima MZ-a opštine Milići, korisnicima budžetskih sredstava, javnim ustanovama i preduzećima, asocijacijama i udruženjima  NVO koje djeluju na području opštine, privrednim subjektima sa sjedištem na području opštine, političkim partijama  i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.
Javno saopštenje i Plan javne rasprave postaviti na oglasne table, druga vidna mjesta, Web site opštine  Milići  (www.opstinamilici.org) i oglasiti putem lokalnih radio stanica.

2.  Provođenje javne rasprave

-Radna grupa održaće sastanak:
1.    Sa predstavnicima javnih ustanova i preduzeća  dana 15.11.2023. godine u 12,00 časova u sali za sastanke opštine Milići.   
2.    Sa predstavnicima privrednih subjekata, sa predstavnicima mjesnih zajednica, NVO-a i političkih partija dana 16.11.2023. godine u 12,00 časova u sali za sastanke opštine Milići.   

 - Pisani prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti Radnoj grupi do 30.11.2023. godine.

 - Svi akteri javne rasprave dodatna pojašnjenja mogu tražiti od Radne grupe zadužene za praćenje
   javne rasprave.  

- Zajedno sa Planom provođenja javne rasprave dostaviće se i rješenje o imenovanju Radne grupe.

3.  Nakon isteka roka za provođenje javne rasprave o nacrtnim aktima, Radna grupa pripremiće Izvještaj sa svim prikupljenim prijedlozima i sugestijama i isti dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga akata.


                                                                                                              RADNA GRUPA

Mladen Vidović s.r.
Slaviša Stanković s.r.
Ranka Radić s.r.
Zajim Mahmutović s.r.
Marina Mišić s.r.
Aleksandra Lalović s.r.

JAVNO SAOPŠTENJE

RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE

NACRT BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI ZA 2024.GODINU

NACRT REBALANSA BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI ZA 2023.GODINU