joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

06.11.2023.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
Radne grupe za praćenje javne rasprave o
Nacrtu Plana investicija

Broj: 02-022-84/23
Datum: 06.11.2023. godine

U skladu sa članom 104. stav (1), tačka 2) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj: 5/17, 10/17 i 2/19),  Radna grupa  d o n o s i

P   L   A   N
provođenja javne rasprave o
Nacrtu Plana investicija za 2024. godinu


1.  Priprema javne rasprave

Plan provođenja i praćenja javne rasprave o Nacrtu Plana investicija za 2024. godinu dostaviti: Odbornicima SO-e, Savjetima MZ-a opštine Milići, političkim partijama i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.
Javno saopštenje i Plan javne rasprave postaviti na oglasne table, druga vidna mjesta, Web site opštine  Milići  (www.opstinamilici.org) i oglasiti putem lokalnih radio stanica.

2.  Provođenje javne rasprave

-Radna grupa održaće sastanak:
1.    Sa predstavnicima mjesnih zajednica i političkih partija dana 27.11.2023. godine u 12,00 časova u sali za sastanke opštine Milići.   

 - Pisani prijedlozi i sugestije mogu se dostaviti Radnoj grupi do 06.12.2023. godine.

 - Svi akteri javne rasprave dodatna pojašnjenja mogu tražiti od Radne grupe zadužene za praćenje
   javne rasprave.  

- Zajedno sa Planom provođenja javne rasprave dostaviće se i rješenje o imenovanju Radne grupe.

3.  Nakon isteka roka za provođenje javne rasprave o nacrtnim aktima, Radna grupa pripremiće Izvještaj sa svim prikupljenim prijedlozima i sugestijama i isti dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga akata.


                                                                                                              RADNA GRUPA

Slaviša Stanković s.r.
Dalibor Marković s.r.
Srebrenko Stanković s.r.
Zajim Mahmutović s.r.
Rade Jolović s.r.

JAVNO SAOPŠTENJE O NACRTU PLANA INVESTICIJA ZA 2024.GODINU

NACRT PLANA INVESTICIJA ZA 2024.GODINU