joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

28.03.2014.

P L A N
provođenja javne rasprave o nacrtu
Statuta opštine Milići

1. Priprema javne rasprave

- Plan provođenja i praćenja javne rasprave o nacrtu Statuta opštine Milići dostaviti: Odbornicima SO, Savjetima MZ-a opštine Milići, javnim ustanovama i preduzećima, NVO koje djeluju na području Opštine, privrednim subjektima sa sjedištem u Milićima.
- Javno saopštenje postaviti na oglasne table, druga vidna mjesta, web site opštine Milići www.opstinamilici.org i oglasiti putem lokalnih radio stanica.

2. Sprovođenje javne rasprave

- Radna grupa održaće sastanak sa predstavnicima MZ i NVO-a dana 15.04.2014. godine sa početkom u 12,oo časova u sali za sastanke zgrade opštine Milići.
- Sa predstavnicima javnih ustanova i preduzeća, privrednih subjekata o nacrtu Statuta opštine Milići Radna grupa održaće sastanak 17.04.2014. godine u 12,oo časova u sali sa sastanke opštine Milići.
- Pisani predlozi i sugestije mogu se dostaviti Radnoj grupi do 28.04.2014. godine.
- Svi akteri javne rasprave dodatna pojašnjenja mogu tražiti od Radne grupe zadužene za praćenje javne rasprave, koja na poziv i po potrebi može pružiti podršku.
- Zajedno sa Planom provođenja javne rasprave dostaviće se i rješenje o imenovanju radne grupe.

3. Nakon isteka roka za provođenje javne rasprave o nacrtu Statutu opštine Milići Radna grupa pripremiće izvještaj sa svim prikupljenim predlozima i sugestijama i isti dostaviti Načelniku opštine i Komisiji za statutarna pitanja, poslovnik i propise radi izrade predloga akta.


 RADNA GRUPA

1. Mirko Savić,s.r.
2. Jadranka Srdić,s.r.
3. Tatjana Pantić,s.r.

 

ZAKLJUČAK O PRIHVATANJU STATUTA OPŠTINE MILIĆI

NACRT STATUTA OPŠTINE MILIĆI