slider1

joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

11.10.2021.

Na osnovu člana 8.Pravilnika o uslovima i načinu raspodjele sredstava za podsticaj povratka(“Službeni glasnik Opštine Milići ” broj: 6/18 ) Načelnik opštine raspisuje

J A V N I  P O Z I V
ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA RASPORED SREDSTAVA ZA PODSTICAJ POVRATKA


Opština Milići na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu rasporeda sredstava za podsticaj povratka raspisuje javni poziv za podnošenje prijava:
1.Pravo apliciranja imaju fizička lica, ovlašteni predstavnici naseljenih mjesta sa pretežnom povratničkom populacijom kao i grupe građana navedenih naseljenih mjesta.

A) USLOVI UČEŠĆA ZA PROJEKTE INFRASTRUKTURE I POTREBNA DOKUMENTACIJA:

- Da su aplikanti ovlašteni predstavnici naseljenih mjesta ili grupe građana (spisak građana)
- Projekat sa predmjerom i predračunom radova
- Listu korisnika koji će ostvariti ekonomske ili druge koristi realizacijom projekta
- Obavezno navesti učešće građana


B) USLOVI UČEŠĆA ZA FIZIČKA LICA:

-Da je prijavljeno mjesto boravka nosioca domaćinstva na području opštine Milići
-Da domaćinstvo ima radno sposobne članove domaćinstva
-Da nosilac domaćinstva ima u posjedu nekretnine (objekte, zemljište ili zakupljeno zemljište koje su mu potrebne za obavljanje ili unapređenje neke djelatnosti
-Da je nosilac domaćinstva uredan poreski obveznik opštine Milići
-Da domaćinstvo nije koristilo isti podsticaj u prethodnom periodu
-Da je registrovan u APIF-u

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČEŠĆE FIZIČKIH LICA:

1. Zahtjev za dodjelu pomoći sa Planom utroška sredstava,
2. Prijava mjesta boravka za nosioca domaćinstva,
3. Kućnu listu,
4. Izvod iz katastra nekretnina,
5. Poresko uvjerenje da je izmirio obaveze,
6 .Kopiju lične karte i žiro računa,
7. Uvjerenje o registraciji domaćinstva u APIF-u.

Napomena:Sve dostavljene kopije moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 15 dana od dana objave Javnog poziva. Prijave se mogu predati lično u zatvorenoj koverti u Šalter sali opštine Milići ili dostaviti putem pošte na adresu Opština Milići, ulica „Jovana Dučića“ broj 2. sa naznakom -Komisija za razmatranje prijava za dodjelu sredstava za podsticaj povratka.

Milići: 11.10.2021.godine
Broj:02-020-84/21

NAČELNIK OPŠTINE
Marko Savić s.r.