joomla backup

24.11.2016.

U srijedu, 23.novembra 2016.godine održana je Konstitutivna sjednica Skupštine opštine Milići, na kojoj su verifikovani mandati odbornika novog saziva Skupštine opštine Milići.

Za predsjednika SO-e Milići imenovan je gospodin Branislav Novaković, za potpredsjednika gospodin Zajim Mahmutović, dok funkcija zamjenika načelnika nije popunjavana.

17.11.2016.

Omladinski savjet Milići uz podršku Misije OSCE-a, obilježio je Međunarodni dan tolerancije – 16.novembar.

Predstavnici Omladinskog savjeta posjetili su Opštinu Milići, gdje su razgovarali sa Zoranom Kipićem, predsjednikom Skupštine opštine, a zatim su posjetili i Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju.

Nakon toga, na Trgu rudara u Milićima, učenici OŠ „Aleksa Jakšić“, SŠC „Milutin Milanković“ i mališani iz PU „Poletarac“, kroz poruke mira i tolerancije, noseći štafetu sa figurom bijelog goluba, obilježili su ovaj dan. Omladinci su poručili da je potrebno ostvariti razumijevanje između različitih socijalnih i društvenih grupa, mlađih i starijih osoba, te naroda i religija.

tolerancija2

tolerancija1

16.11.2016.

Konstitutivna sjednica Skupštine opštine Milići biće održana 23.novembra 2016.godine u sali za sastanke u zgradi Opštine Milići, sa početkom rada u 10,00 časova.

15.11.2016.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
OПШТИНА МИЛИЋИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 02-020-112/16
Датум: 14.11.2016.године

На основу члана 72. Став 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.гл.РС“, бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 59.став (1) тачка 21) Статута општине Милићи („Сл.гл.општине Милићи“, бр.4/14) и члана 7. Одлуке о стипендирању студената, бр.02-020-112/16 од 11.11.2016.године, Начелник општине р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С
за додјелу 8 општинских стипендија
за школску 2016/2017.годину


Члан1.

У складу са Одлуком о стипендирању студената у 2017. години, додјељују се :

- 3 стипендије Електротехнички факултет,ФОН модул-информациони системи и технологије (државни)
- 2 стипендије Машински факултет –смјер дрвопрерада (државни)
- 1 стипендија Архитектонски факултет (државни)
- 1 стипендија Рударски факултет-смјер подземна експлоатација (државни)
- 1 стипендија Шумарски факултет- III или IV година (државни)


Члан2.

За додјелу општинских стипендија могу конкурисати студенти који испуњавају следеће услове:
- да су држављани Републике Српске и Босне и Херцеговине;
- да имају пребивалиште на подручју општине Милићи;
- да су редовни студенти првог циклуса студирања,односно основних студија;
- да су први пут редовно уписани на годину студија;
- да не примају стипендију из других јавних извора финансиранја.

За стипендију не могу конкурисати:

- студенти прве године студија,
- студенти мастер студија
- студенти који обнављају годину у школској години за коју се објављује конкурс,
- студенти корисници других стипендија.

Члан 3.

У критеријуме који ће бити предмет разматрања пријаве на Конкурс убрајају се:

- Успјех у претходном школовању –просјек оцјена,
- Година факултета,
- Просјек примања по члану домаћинства,
- Студенти, дјеца погинулих бораца, без једног или оба родитеља, ратних војних инвалида,студенти са хендикепом,
- Студенти породица са четворо или више дјеце,
- Корисници социјалне помоћи.

Члан 4.

Уз пријаву, кандидати као доказ о испуњавању услова из Конкурса, прилажу следећу документацију:

1. увјерење о пребивалишту-ЦИПС (сви студенти)
2. увјерење да је студент први пут редовно уписан на годину студија (сви студенти);
3. овјерена изјава да студент не прима стипендију из других извора (сви студенти)
4.увјерење о положеним испитима са свих година студија,са просјечном оцјеном (сви
студенти);
5. овјерену фотокопију личне карте (сви студенти)
6.овјерену кућну листу (сви студенти);
7. платна листа запослених чланова домаћинства за последња три мјесеца, последњи
чек од пензије или доказ о другим примањима;
8. потврда да се незапослени чланови домаћинства налазе на евиденцији незапослених
лица надлежног Завода за запошљавање;
9. потврда надлежног органа о признатом статусу дјетета ратног војног инвалида од 1-6
Категорије са висином примања;
10. потврда надлежног органа о инвалидности студента;
11.потврда надлежног органа о статусу корисника социјалне помоћи;
12.извод из МКУ за студенте без једног или оба родитеља;
13. увјерење да је студент из породице погинулог борца.

Члан 5.

Пријава са документацијом се доставља путем поште, на адресу Општине Милићи, Јована Дучића број 2. 75446 Милићи са назнаком за Комисију за додјелу стипендија, или лично предајом у Шалтер сали општине Милићи.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објаве Конкурса.
Конкурс ће бити објављен на Веб страници општине Милићи www.opstinamilici.org и на огласној табли општинске Административне службе.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.


НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Момир Лазаревић с.р.