joomla backup

05.07.2013.

Učenik generacije SŠC „Milutin Milanković“ Milići, Bojana Vasiljević – Elektro tehnički fakultet.

Tehničke nauke

1. Anica Vuković, Građevinski fakultet , II godina
2. Nevena Pantić, Građevinski fakultet, III godina
3. Ranka Erić, Građevinski fakultet, II godina
4. Nikola Lazić, FTN – industrijsko inženjerstvo, III godina, dijete poginulog borca
5. Borislav Jović, Poljoprivredni fakultet, II godina
6. Boško Kaldesić, Poljoprivredni fakultet, II godina
7. Jelena Jolović, Šumarski fakultet, III godina
8. Miloš Ružičić, Šumarski fakultet, III godina, dijete poginulog borca
9. Dragana Todorović, Poljoprivredni fakultet, III godina


Društvene i prirodne nauke

1. Marko Đurić, Ekonomski fakultet, IV godina
2. Nataša Đuričić, logopedija, IV godina
3. Sanda Joksimović, Farmaceutski fakultet, IV godina
4. Željka Bogičević , Ekonomski fakultet, III godina
5. Gordana Došić, Filozofski fakultet, III godina

 

Imajući u vidu dosta složenu finansijsku situaciju u pogledu punjenja budžeta opštine Milići Rang listu objavljujem danas, 05.07.2013.godine, dakle 3 mjeseca nakon sastanka Komisije za dodjelu stipendija. Takođe obavještavam kandidate koji su uvršteni u Rang listu da će isplata stipendija teći od 01.03.2013.godine odnosno od dana kada je Komisija utvrdila listu kandidata za dodjelu stipendija.


                                                                                                      NAČELNIK OPŠTINE
                                                                                                     Živojin Jurošević, s.r.

03.07.2013.

Na sedmoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Milići, održanoj dana 11.06.2013.godine, nakon razmatranja prijedloga Načelnika opštine Milići i utvrđenog prijedloga Komisije za izbor, imenovanje i mandatno – imunitetska pitanja, Skupština opštine je donijela Odluke o imenovanju načelnika Odjeljenja Administrativne službe opštine Milići, kao i Odluku o imenovanju sekretara Skupštine opštine Milići.


Za načelnika Odjeljenja za opštu upravu Administrativne službe opštine Milići imenovana je Gordana Savić, dipl.ekonomista.
Za načelnika Odjeljenja za finansije Administrativne službe opštine Milići imenovana je Milka Todorović, dipl.ekonomista.
Za načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju Administrativne službe opštine Milići imenovana je Gordana Sarić, dipl.ing.arhitekture.
Za načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Administrativne službe opštine Milići imenovana je Ljiljana Lalović, dipl.ekonomista.
Za sekretara Skupštine opštine Milići imenovan je Mirko Savić, dipl.pravnik.


Sva imenovana lica iz ovih Odluka, imenuju se na vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine Milići.

02.07.2013.

Skupština opštine Milići dana 16.05.2013. godine usvojila je Nacrt akta Strategija razvoja kulture na području opštine Milići za period 2013-2018. godine.

Zaključkom Skupštine opštine Milići broj: 01-022-70/13 od 16.05.2013. godine otvorena je javna rasprava o Nacrtu akta Strategija razvoja kulture opštine Milići koja će trajati do 31.07.2013. godine.

Javnu raspravu pratiće Radna grupa imenovana od strane Načelnika opštine u sastavu:

1. Mirko Savić
2. Zoran Đžinkić
3. Biljana Pajić
4. Darko Jurošević
5. Senad Hasanović

Radna grupa je usvojila Plan provođenja i praćenja javne rasprave, koja je sastavni dio ovog Saopštenja.

Ovom prilikom Načelnik opštine poziva sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica, udruženja i ostale asocijacije da uzmu učešće u javnoj raspravi o Nacrtu akta Strategija razvoja kulture na području opštine Milići za period 2013-2018. godine.

Radna grupa tokom javne rasprave daće građanima odgovore na njihova pitanja, prikupiće date predloge, mišljenja i sugestije, a iste će dostaviti Načelniku opštine radi izrade predloga akta Strategije razvoja kulture na području opštine Milići.

Konačnu odluku o prijedlogu navedenog akta donijeće Skupština opštine Milići na septembarskoj sjednici.

Na saradnji građanima opštine Milići, Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje.RADNA GRUPA

U narednim prilozima možete pogledati:

PLAN provođenja javne rasprave o nacrtu akta Strategija razvoja kulture na području opštine Milići za period od 2013-2018.god.

RJEŠENJE o imenovanju Radne grupe za praćenje javne rasprave o nacrtu akta Strategija razvoja kulture na području opštine Milići za period 2013-2018.god.

STRATEGIJA razvoja kulture na području opštine Milići za period 2013-2018.god. - NACRT

 

24.06.2013.

Na osnovu člana 2. Pravilnika o uslovima, načinu i postupku dodjele bespovratnih sredstava za zapošljavanje i stručno usavršavanje mladih, člana 7. Pravilnika o radu savjeta za mlade opštine Milići, Savjet za mlade i opština Milići raspisuju


JAVNI POZIV
ZA IZBOR NAJBOLJE POSLOVNE IDEJE I PODRŠKU STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU MLADIH


1. Predmet poziva

Predmet poziva je dodjela finansijskih sredstava za podsticaj mladih preduzetnika kroz dodjelu nagrade za najbolju poslovnu ideju, kao i stručno usavršavanje mladih sa područja Opštine Milići, u ukupnom iznosu od 2000,00 KM.
Pozivom su obuhvaćena nezaposlena lica sa stepenom stručnog obrazovanja od NK do VSS, koji aktivno traže zaposlenje i prijavljeni su na evidenciju Zavoda za zapošljavanje prije objavljivanja Javnog poziva.

Poziv predviđa dodjelu jedne nagrade za najbolju poslovnu ideju i biznis plan u iznosu od 1000,00 KM i podršku stručnom usavršavanju za najviše tri korisnika, uz alternativnu mogućnost dodjele sredstava za program zapošljavanja i stručnog osposobljavanja neformalne grupe mladih.

Sredstva se odobravaju bespovratno, a doznačavanje će se vršiti po odobrenju na osnovu odluke Savjeta za mlade.

2. Prava i uslovi učešća

Na javnom pozivu mogu učestvovati nezaposlena lica starosti od 18 do 35 godina koja imaju prebivalište u Opštini Milići, kao i neformalne grupe mladih koje planiraju provesti program iz oblasti zapošljavanja i stručnog osposobljavanja mladih.

Status nezaposlenog lica sa prebivalištem u Opštini Milići dokazuje se potvrdom iz CIPS-a i uvjerenjem o nezaposlenosti koje izdaje lokalni Biro za zapošljavanje.
Osnovni kriteriji za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava:
a) Mjesto prebivališta u Opštini Milići,
b) Starosna dob između 18 i 35 godina,
c) Da se lice nalazi na evidenciji Biroa za zapošljavanje.

Dodatni uslovi:
a) Da imaju razrađen poslovni plan za pokretanje posla (samozapošljavanje),
b) Da za zanimanjem u kome se nezaposleno lice planira usavršavati postoji potreba na tržištu rada (stručno usavršavanje),
c) Spremnost kandidata na sufinansiranje predloženog poslovnog plana ili programa usavršavanja,
d) Pripadnost skupinama ranjivih lica u stanju socijalne potrebe.
e) Program poboljšanja uslova za zapošljavanje i stručno usavršavanje mladih (za neformalne grupe mladih)
3. Način podnošenja zahtjeva, potrebna dokumentacija i obaveze korisnika sredstava

Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu koji se može dobiti u kancelariji Službenika za mlade opštine Milići kao i na internet stranici opštine Milići www.opstinamilici.org.
Uz zahtjev se, zavisno od toga da li se konkuriše za sredstva za izbor najbolje poslovne ideje ili stručno usavršavanje, podnosi:

3.1. Za izbor najbolje poslovne ideje:
- uvjerenje da je kandidat prijavljen na evidenciji nezaposlenih lica;
- biznis plan u kojem će obrazložiti djelatnost kao i način rada i
sticanje profita.
- potvrda nadležne službe da lice pripada porodici poginulog borca
ili porodici sa niskim prihodima.
- izjava kandidata o spremnosti da pokrene planirani posao i sufinansira
investiciju vlastitim sredstvima ili iz drugih izvora.

3.2. Za stručno usavršavanje mladih:
- uvjerenje da je kandidat prijavljen na evidenciji nezaposlenih lica;
- potvrda poslodavca o spremnosti za zaposli radnika nakon stručnog usavršavanja;
- potvrda nadležne službe da lice pripada porodici poginulog borca
ili porodici sa niskim prihodima.
- izjava o spremnosti za sufinansiranje programa usavršavanja iz vlastitih ili drugih izvora;
- program poboljšanja uslova za zapošljavanje i stručno usavršavanje mladih
(za neformalne grupe mladih).


4. Procedura odabira korisnika

Za odabir korisnika bespovratnih sredstava za najbolju poslovnu ideje i stručno usavršavanje mladih zadužen je Savjet za mlade opštine Milići.
Odabir korisnika će biti izvršen u skladu sa Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku dodjele bespovratnih sredstava za najbolju poslovnu ideju i stručno usavršavanje mladih u opštini Milići.
Prijava, skupa sa dokazima o ispunjenosti kriterija iz javnog poziva dostavlja se Opštini Milići i to preporučenom pismenom pošiljkom ili lično u zapečaćenoj koverti sa naznakom ZA JAVNI POZIV-NE OTVARAJ.

Opština Milići zaprima, evidentira prijave i po isteku roka iz poziva neotvorene prijave dostavlja Savjetu za mlade, koji vrši dalju obradu prijava.

Kandidati koji konkurišu za izbor najbolje poslovne ideje imaće podršku u pripremi poslovnog plana od Udruženja Prijatelji Srebrenice.

Svi poslovni planovi prijavljenih kandidata biće predstavljeni na Sajmu poslovnih ideja, koji organizuje Udruženje Prijatelji Srebrenice, a koji će se održati 28.06.2013. godine u Bratuncu.

Organizator Sajma poslovnih ideja će dati prijedlog rang liste kandidata, a konačnu odluku o izboru najbolje poslovne ideje donosi Savjet za mlade opštine Milići.

5. Obaveze korisnika sredstava su:

- da izvjesti Savjet za mlade o eventualnoj realizaciji poslovne ideje, odnosno o zapošljavanju nakon stručnog usavršavanja;
- da dostavi izvještaj o utrošku sredstava (za programe neformalnih grupa mladih);
- da dostavi dokaz o provedenom stručnom usavršavanju.


6. Rok za podnošenje zahtjeva

Javni poziv je otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 08.07.2013.godine.

Milići, 28.05.2013.

 PRIJAVNI OBRAZAC

19.06.2013.

Zanatsko preduzetničko udruženje Milići obavještava sve preduzetnike opštine Milići da će se u petak 21.06.2013. godine sa početkom u 9 časova u prostorijama amfiteatra SŠC "Milutin Milanković " Milići, održati izborna skupština udruženja.
Pozivaju se svi preduzetnici - članovi Udruženja da Skupštini neizostavno prisustvuju, radi stvaranja uslova za usklađivanje rada Udruženja sa Zakonom o zanatsko preduzetničkoj djelatnosti.