joomla backup

27.09.2018.

Opštinska uprava opštine Milići – Odjeljenje za prostorno uređenje,stambeno-komunalne poslove i ekologiju, obavještava investitore odnosno vlasnike bespravno izgrađenih objekata da je dana 19.07.2018. godine stupio na snagu Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata („Službeni glasnik Republike Srpske br.62/18).

Skupština opštine Milići na Trinaestoj redovnoj sjednici usvojila je Odluku o subvenciji troškova obračunatih u postupku legalizacije bespravno izgrađenih individualnih stambenih i stambeno-poslovnih objekata („Službeni glasnik opštine Milići“ br.6/18), kojom su predviđena umanjenja naknada koje se obračunavaju u postupku legalizacije (renta i naknada za uređenje gradskog građevinskog zemljišta) za bespravno izgrađene objekte čiji su vlasnici:

  1. Lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe – umanjenje 20%
  2. Porodice poginulih boraca – umanjenje 20%
  3. Ratni vojni invalidi I i II kategorije i članovi njihovog porodičnog domaćinstva - umanjenje 20%
  4. Civilna lica sa invaliditetom koja su potpuno zavisna od pomoći i njege drugog lica - umanjenje 20%
  5. Civilna lica sa invaliditetom koja su djelimično zavisna od pomoći i njege drugog lica - umanjenje 10%
  6. Borci od I do III kategorije - umanjenje 20%
  7. Borci od IV do VII kategorije - umanjenje 15%
  8. Ratni vojni invalidi od III do X kategorije - umanjenje 15%
  9. Izbjeglice,raseljena lica i povratnici - umanjenje 15%
  10. Žene žrtve rata - umanjenje 15%


Obrazac zahtjeva za legalizaciju zainteresovana lica mogu preuzeti u šalter sali u zgradi opštinske uprave opštine Milići.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju je 6 (šest) mjeseci računajući od dana stupanja na snagu ovog Zakona odnosno 19.01.2019. godine.

Stranka koja ne podnese zahtjev u navedenom roku gubi pravo na gore navedeno umanjenje naknada koje se obračunavaju u postupku legalizacije a osim toga dodatno plaća i naknadu za legalizaciju koja iznosi 20% od obračunatog iznosa navedenih naknada.

 

NAČELNIK ODJELJENJA
Slađana Todorović s.r.

24.09.2018.

U sali za sastanke u zgradi opštine Milići, 21.septembra 2018.godine održan je sastanak predsjednice Vlade Republike Srpske Željke Cvijanović i rukovodstva opštine.

Prema riječima predsjednice Cvijanović, Vlada Republike Srpske je ove godine u opštinu Milići uložila 1.400.000 KM, a u ranijem periodu 15.000.000 KM kroz važne projekte.

Načelnik opštine Momir Lazarević istakao je da su najvažnija dva projekta ove godine izrada prečistača pitke vode i uređenje korita Studenog Jadra, dok će se u narednom periodu raditi na uređenju ulice Vuka Stefanovića Karadžića kao i na zamjeni azbestnih cijevi PVC cijevima.

predsjednicaVladeCvijanovic