telefon:
e-mail: 
_____________________________________________________________________________

 

Opis poslova:

 • Rukovodi i koordinira radom Odjeljenja u skladu sa Zakonom ,Statutom SO-e i   drugim propisima
 •  Usklađuje rad odjeljenja sa drugim odjeljenjima,izrađuje planove,programe rada odjeljenja i podnosi izvještaje o radu istog
 •  Odgovara za zakonit i blagovremen rad poslova iz nadležnosti Odjeljenja
 •  Predlaže budžet i izvještaje o izvršenju budžeta Načelniku opštine
 •  Podnosi godišnji izvještaj( završni račun )
 •  Potpisuje ( ovjerava ) naloge za plaćanje po ovlaštenju Načelnika opštine
 •  Vrši dnevni raspored sredstava po prioritetima za plaćanje uz saglasnost Načelnika opštine
 •  vrši kontrolu i ovjeru finansijske dokumentacije ( blagajnički i obračunski dokumenti )
 •  kontroliše predloge akata iz nadležnosti Odjeljenja koje donosi Načelnik i Skupština opštine
 •  kontroliše i ovjerava izvještaje i  prepiske sa resornim Ministrastvima ,
 •  Dio ovih poslova načelnik odjeljenja može prenositi na samostalne stručne saradnike ovlaštenjima.
 •  prati izvršenje Odluka i Zaključaka koje donosi Načelnik i SO-e
 •  upravlja dokumentima i procedurama iz nadležnosti odjeljenja
 •  učestvuje u radu Komisija i radnih tijela u koja bude imenovan
 •  učestvuje u radu Kolegija
 •  učestvuje u javnim raspravama i drugim aktivnostima pri izradi godišnjih i strateških dokumenata iz nadležnosti odjeljenja
 •  učestvuje u izradi plana obuke službenika u skladu sa potrebama odjeljenja
 •  ovjerava zahtjeve za neophodne nabavke oprema i materijala neophodne za efikasan rad odjeljenja
 •  vrši ocjenu rada službenika Odjeljenja kroz nadzor ,vrednovanje rada i uspješnost vršenja poslova u okviru svakog radnog mjesta
 •  daje prijedloge za napredovanje,nagrađivanje i kažnjavanje službenika Odjeljenja
 •  predlaže izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta za odjeljenje kojim rukovodi,kao i raspored radnika u odjeljenju
 •  Obavlja i sve druge poslove po naređenju i ovlaštenju Načelnika opštine
 •  Za svoj rad odgovara Načelniku opštine i izvještaj o svom radu i radu Odjeljenja podnosi Načelniku opštine.