joomla backup

22.07.2020.

 

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Broj: 02-30-6/20
Datum: 22.07.2020.god.

Na osnovu člana 45. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 121/12 i 46/17) i člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 90/17,42/20), Opštinski štab za vanredne situacije, na 23. sjednici, održanoj dana 22.07.2020. godine, donosi:

Z A K LJ U Č A K

  1. U cilju prevencije širenja virusa korona zabranjuju se sva javna okupljanja na području mjesnih zajednica povodom predstojećih praznika ( vašari, seoske slave i sl.).
  2. Nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka vrši komunalna policija opštine Milići.
  3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

KOMANDANT ŠTABA
ZA VANREDNE SITUACIJE
OPŠTINE MILIĆI

Momir Lazarević s.r.