joomla backup

12.05.2020.

 

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-30-6/20
Datum: 12.05.2020.god.

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.97/16 iz 6/19), člana 68. i 86. Statuta Opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj: 5/17, 10/17 i 2/19), na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, načelnik opštine, donosi:


NAREDBU
o obaveznim uslovima za izdavanje parohijskog doma Crkvene opštine Milići i Crkvene opštine Jeremićke

  1. Službenicima Crkvene opštine Milići i Crkvene opštine Jeremićke (Derventa) dozvoljeno je izdavanje crkvenih sala parohijanima u svrhu obavljanja vjerskih obreda uz dozvoljeno prisustvo od najviše 50 lica.
  2. Lica koja prisustvuju vršenju vjerskih obreda u obavezi su da se pridržavaju mjera fizičkog rastojanja od najmanje dva metra i mjera dezinfekcije i pojačane higijene.
  3. Za realizaciju ove naredbe zadužuje se komunalna policija i nadležna inspekcija.
  4. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.
  5. Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba od 16.04.2020. godine.

 


NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.