joomla backup

12.05.2020.

 

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-30-6/20
Datum: 12.05.2020.god.

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.97/16 iz 6/19), člana 68. i 86. Statuta Opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj: 5/17, 10/17 i 2/19), na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, načelnik opštine, donosi:


NAREDBU
o stavljanju van snage naredbi donijetih u cilju provođenja mjera radi sprečavanja širenja virusa korona

1. Stavljaju se van snage sledeće Naredbe:

1) Naredba o mobilizaciji motornog sanitetskog vozila marke lada Niva u vlasništvu doma zdravlja „Sveti Nikola“ Milići od 23.04.2020. godine i
2) Naredba o upravljanju mobilisanim motornim vozilom, marke lada niva u vlasništvu doma zdravlja „Sveti Nikola“ Milići od 28.04.2020. godine.


2. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.


NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.