joomla backup

11.05.2020.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-30-6/20
Datum: 11.05.2020.god.

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 90/17), člana 59. i 82. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ br.97/16 i3 6/19), člana 68. i 86. Statuta Opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj: 5/17, 10/17 i 2/19), na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, načelnik opštine, donosi:


NAREDBU O ORGANIZOVANJU RADA U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI “POLETARAC“ MILIĆI


1. U cilju prevencije širenja zarazne bolesti (covid-19) na području opštine Milići, predškolska ustanova „Poletarac“ Milići organizovaće svoj rad u skladu sa Uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ koje se odnosi na rad predškolskih ustanova.

2. Obavezni kriterijumi za prijem djece u predškolsku ustanovu su sledeći:

1) Da su oba roditelja djeteta zaposlena ili da je u pitanju samohrani roditelj koji je zaposlen
2) Da je dijete zdravo
3) Da je dijete prije stupanja na snagu mjera zabrane u cilju prevencije širenja zarazne bolesti (covid-19) pohađalo predškolsku ustanovu „Poletarac“ Milići

4. Kao dokaz o ispunjenju kriterijuma iz tačke 2. podtačka 1) i 2) dostavlja se:

1) potvrda o zaposlenju izdata od strane poslodavca
2) potvrda ljekara specijaliste -pedijatra da je dijete zdravo i da može pohađati predškolsku ustanovu

5. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja.


NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.