joomla backup

05.11.2019.

Na osnovu člana 8.Pravilnika o uslovima i načinu raspodjele sredstava za podsticaj povratka (“Službeni glasnik Opštine Milići”, broj 6/18) Načelnik opštine raspisuje

J A V N I   P O Z I V
ZA PODNOŠENjE PRIJAVA ZA RASPORED SREDSTAVA ZA PODSTICAJ POVRATKA

Opština Milići na osnovu Pravilnika o uslovima i načinu rasporeda sredstava za podsticaj povratka raspisuje javni poziv za podnošenje prijava:

1.Pravo apliciranja imaju fizička lica, ovlašteni predstavnici naseljenih mjesta sa pretežno povratničkom populacijom kao i grupe građana navedenih naseljenih mjesta.

A) USLOVI UČEŠĆA ZA PROJEKTE INFRASTRUKTURE I POTREBNA DOKUMENTACIJA:

  • Da su aplikanti ovlašteni predstavnici naseljenih mjesta ili grupe građana (spisak građana)
  • Projekat sa predmjerom i predračunom radova
  • Listu korisnika koji će ostvariti ekonomske ili druge koristi realizacijom projekta
  • Obavezno navesti učešće građana

B) USLOVI UČEŠĆA ZA FIZIČKA LICA:

  • Da je prijavljeno mjesto boravka nosioca domaćinstva na području opštine Milići
  • Da domaćinstvo ima radno sposobne članove domaćinstva
  • Da nosilac domaćinstva ima u posjedu nekretnine (objekte, zemljište ili zakupljeno zemljište koje su mu potrebne za obavljanje ili unapređenje neke djelatnosti)
  • Da je nosilac domaćinstva uredan poreski obveznik opštine Milići
  • Da domaćinstvo nije koristilo isti podsticaj u prethodnom periodu
  • Da je registrovan u APIF-u

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UČEŠĆE FIZIČKIH LICA:

1. Zahtjev za dodjelu pomoći sa Planom utroška sredstava,
2. Prijava mjesta boravka za nosioca domaćinstva,
3. Kućnu listu,
4. Izvod iz katastra nekretnina,
5. Poresko uvjerenje da je izmirio obaveze,
6 .Kopiju lične karte i žiro računa,
7. Uvjerenje o registraciji domaćinstva u APIF-u.

Napomena:Sve dostavljene kopije moraju biti ovjerene od strane nadležnog organa.

Rok za podnošenje zahtjeva je 10 dana od dana objave Javnog poziva. Prijave se mogu predati lično u zatvorenoj koverti u Šalter sali opštine Milići ili dostaviti putem pošte na adresu Opština Milići,ulica „Jovana Dučića“ broj 2. sa naznakom -Komisija za razmatranje prijava za dodjelu sredstava za podsticaj povratka.


Milići: 05.11.2019.god.
Broj:02-020-93/19


NAČELNIK OPŠTINE

Momir Lazarević s.r.