joomla backup

24.10.2019.

 

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-67-3/19
Datum: 24.10.2019 godine

Na osnovu člana 59.stav (1).Tačka 18) Zakona o lokalnoj samoupravi „Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 97/16), člana 68 stav (1), tačka 29) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik opštine Milići“, broj 5/17 i 10/17 ), člana 12.stav (1) Pravilnika o stipendiranju učenika srednje škole i studenata prvog ciklusa na visokoškolskim ustanovama (Službeni glasnik opštine Milići“ broj 6/18) Načelnik opštine i na osnovu Odluke o stipendiranju studenata broj 02-67-3-/19 od 24.10. 2019 godine , Načelnik opštine r a s p i s u j e

K O N K U R S
za dodjelu 9 opštinskih stipendija
za školsku 2019/2020. godinu

 

Član 1.

U skladu sa Odlukom o stipendiranju studenata u 2019.godini, dodjeljuje se 9 stipendija studentima prvog ciklusa na visokoškolskim državnim ustanovama.

 • 2 stipendije Medicinski fakultet - IV, V ili VI godina
 • 1 stipendija Građevinski fakultet- III ili IV godina
 • 1 stipendija Rudarski ili Rudarsko-geološki fakultet- smjer podzemna eksploatacija
 • 1 stipendija Elektrotehnički fakultet-smjer jake struje
 • 1 stipendija Mašinski fakultet
 • 3 stipendije Fakultet organizacionih nauka-smjer informacioni sistemi i tehnologije

Član 2.

Za dodjelu opštinskih stipendija mogu konkurisati studenti koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine;
 • da imaju prebivalište na području opštine Milići;
 • da su redovni studenti prvog ciklusa studiranja,odnosno osnovnih studija;
 • da su prvi put redovno upisani na godinu studija;
 • da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja.

Za stipendiju ne mogu konkurisati:

 • studenti prve godine studija,
 • studenti master studija
 • studenti koji obnavljaju godinu u školskoj godini za koju se objavljuje konkurs,
 • studenti korisnici drugih stipendija.

Član 3.

U kriterijume koji će biti predmet razmatranja prijave na Konkurs ubrajaju se:

 • Uspjeh u predhodnom školovanju –prosjek ocjena,
 • Godina fakulteta,
 • Prosjek primanja po članu domaćinstva,
 • Studenti, djeca poginulih boraca, bez jednog ili oba roditelja, ratnih vojnih invalida,studenti sa hendikepom,
 • Studenti porodica sa četvoro ili više djece,
 • Korisnici socijalne pomoći.


Član 4.

Uz prijavu, kandidati kao dokaz o ispunjavanju uslova iz Konkursa, prilažu sledeću dokumentaciju:

 1. uvjerenje o prebivalištu-CIPS (svi studenti);
 2. uvjerenje da je student prvi put redovno upisan na godinu studija (svi studenti);
 3. ovjerena izjava da student ne prima stipendiju iz drugih izvora (svi studenti);
 4. uvjerenje o položenim ispitima sa svih godina studija,sa prosječnom ocjenom (svi studenti);
 5. ovjerenu fotokopiju lične karte (svi studenti);
 6. ovjerenu kućnu listu (svi studenti);
 7. platna lista zaposlenih članova domaćinstva za poslednja tri mjeseca, poslednji ček od penzije ili dokaz o drugim primanjima;
 8. potvrda da se nezaposleni članovi domaćinstva nalaze na evidenciji nezaposlenih lica nadležnog Zavoda za zapošljavanje;
 9. potvrda nadležnog organa o priznatom statusu djeteta ratnog vojnog invalida od 1-6 Kategorije sa visinom primanja;
 10. potvrda nadležnog organa o invalidnosti studenta;
 11. potvrda nadležnog organa o statusu korisnika socijalne pomoći;
 12. izvod iz MKU za studente bez jednog ili oba roditelja;
 13. uvjerenje da je student iz porodice poginulog borca.

Član 5.

Prijava sa dokumentacijom se dostavlja putem pošte, na adresu Opštine Milići, Jovana Dučića broj 2. 75446 Milići sa naznakom za Komisiju za dodjelu stipendija, ili lično predajom u Šalter sali opštine Milići.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Konkursa.
Konkurs će biti objavljen na web stranici opštine Milići www.opstinamilici.org i na oglasnoj tabli opštinske Administrativne službe.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.


NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.