joomla backup

10.10.2019.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
Radna grupa za praćenje javne rasprave
o nacrtu plana investicija za 2020. godinu

Broj:02-022-91/19
Datum: 04.10.2019. godine

Radna grupa za praćenje javne rasprave o Nacrtu Plana investicija opštine Milići za 2020. godinu, izdaje:

 

J A V N O   S A O P Š T E Nj E

Skupština opštine Milići dana 03.10.2019. godine prihvatila je Nacrt plana investicija za 2020. godinu i isti uputila na javnu raspravu.

Javna rasprava provešće se u periodu od 04.10.2019 do 04.11.2019. godine.

Za praćenje postupka javne rasprave Načelnik Opštine imenovao je radnu grupu u sledećem sastavu:

1. Slađana Todorović – predsjednik radne grupe
2. Ljilana Lalović-član radne grupe i
3. Marina Mišić-član radne grupe
4. Halil Jašić-član radne grupe
5. Ranka Radić-član radne grupe
6. Marko Savić-član radne grupe

Pozivaju se zainteresovana pravna i fizička lica sa područja opštine Milići, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dostave svoje prijedloge i sugestije na nacrt Plana investicija opštine Milići za 2020. godinu.
Tokom javne rasprave radna grupa će prikupljati prijedloge, mišljenja i sugestije, obraditi ih i dostaviti Načelniku Opštine radi izrade prijedloga Plana investicija za 2020. godinu.
Konačnu odluku o prijedlogu Plana investicija za 2020. godinu donijeće Skupština Opštine Milići.


Predsjednik radne grupe
Slađana Todorović

 

PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE O NACRTU PLANA INVESTICIJA ZA 2020.GODINU

NACRT PLANA INVESTICIJA ZA 2020.GODINU