joomla backup

19.03.2019.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02-400-38/19
Datum: 18.03.2019. godine


Na osnovu člana 62. stav (4) Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj: 71/12, 52/14 i 114/17), Načelnik opštine Milići


O B A V J E Š T A V A

Javnost da će se na Sedamnaestoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Milići, zakazanoj za 26.03.2019. godine, raspravljati o Odluci o dugoročnom kreditnom zaduženju opštine Milići za finansiranje kapitalnih investicija.

 

NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.