joomla backup

16.11.2018.

Na osnovu člana 5. stav (3) Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj:43/07), člana 82. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16) i člana 70. stav (1) tačka 33) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj: 5/17 i 10/17), načelnik opštine Milići, d o n o s i

N A R E D B U
o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade u dane praznika Republike Srpske u mjesecu novembru 2018.godine

Član 1.

U skladu sa Zakonom o praznicima RS, republički praznik 21.11.2018. godine je :

- Dan uspostavljanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini


Član 2.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni su da rade:

  1. Dom zdravlja u vremenu 00,00 do 24,00 časa sa organizovanom hitnom službom;
  2. ZU apoteka „ Galen“ Milići: 21.11.2018. od 08-15 časova;
  3. ZU apoteka“Moja apoteka“:  21.11.2018. od 08-14 časova;
  4. Vatrogasna jedinica u vremenu od 00,00 do 24,00 časa (dežurstva);
  5. Komunalno preduzeće - kontinuirana isporuka vode i odvoz smeća-dežurstvo;
  6. Autobuska stanica i javni prevoz putnika u skladu sa redovnom vožnjom;
  7. Veterinarska stanica“ Zanum“ Milići ( dežurstvo ili pripravnost) ,gdje raspored pripravnosti mora biti vidljivo istaknut na veterinarskoj stanici;
  8. Ugostiteljski objekti, trgovinski objekti i zanatsko preduzetničke radnje dužne su da rade u skladu sa Odlukom skupštine opštine Milići o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Milići.

Trgovinski objekti, zanatsko preduzetničke radnje i ostali privredni subjekti za obavljanje svoje djelatnosti u dane republičkog praznika određenog članom 1. ove naredbe, dužni su podnijeti Zahtjev za izdavanje rješenja za rad i radno vrijeme, Odjeljenju za finansije, privredu i društvene djelatnosti Opštine Milići- Odsjek za privredu i društvene djelatnosti .


Član 3.

Odredbe o nadzoru, propisivanju prekršaja i sankcija za učinjeni prekršaj iz Zakona o praznicima RS (“Službeni glasnik RS“, broj 43/07), Odluka o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i Odluka o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Milići, primjenjivaće se u slučaju postupanja suprotno odredbama ove Naredbe.


Član 4.

Ova Naredba biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Milići“, a primjenjivaće se 21.11.2018. godine.


Broj :02-225/18 
Datum:16.11.2018. godine

NAČELNIK OPŠTINE

Momir Lazarević s.r.