joomla backup

14.11.2018.


Na osnovu člana 39. stav (2) tačka 2) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 97/16), člana 38. stav (2) tačka 2) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 5/17 i 10/17), člana 125. i člana 126. Poslovnika o radu Skupštine opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 5/17), a nakon razmatranja nacrta Programa rada Skupštine opštine Milići za 2019.godinu, Skupština opštine Milići na Četrnaestoj redovnoj sjednici održanoj 13.novembra 2018.godine, d o n i j e l a   j e

Z A K Lj U Č A K

1.Skupština opštine Milići prihvata nacrt Programa rada Skupštine opštine Milići za 2019.godinu.

2.Nacrt Programa rada Skupštine opštine Milići ostaje otvoren za prijedloge, mišljenja i primjedbe na osnovu kojih će predsjednik Skupštine opštine Milići utvrditi prijedlog Programa rada.

3.Prijedloge, mišljenja i primjedbe mogu dostaviti odbornici SO-e Milići, radna tijela SO-e Milići, Načelnik opštine, načelnici odjeljenja Opštinske uprave i rukovodni radnici, Javna preduzeća i ustanove, privredna društva, Savjeti MZ-a, NVO-e i svi zainteresovani subjekti.

4.Prijedloge, mišljenja i primjedbe zainteresovana pravna i fizička lica navedena u tački 3.ovog Zaključka mogu dostaviti Stručnoj službi Skupštine opštine Milići od 14. novembra 2018.godine do 05.decembra 2018.godine.

5.Ovaj Zaključak stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Opštine Milići“.


REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
SKUPŠTINA OPŠTINE 
MILIĆI 

Broj:01-022-103/18
Milići, 13.novembra 2018.godine

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE OPŠTINE

Branislav Novaković

 

NACRT PROGRAMA RADA SKUPŠTINE OPŠTINE MILIĆI ZA 2019.GODINU