joomla backup

14.11.2018.

J A V N O   S A O P Š T E Nj E

Skupština opštine Milići dana 13.11.2018. godine usvojila je nacrt Budžeta opštine Milići za 2019. godinu i nacrt Rebalansa budžeta za 2018. godinu.

Zaključcima Skupštine opštine Milići, broj: 01-400-63/18 i 01-400-69/18 od 13.11.2018. godine, otvorena je javna rasprava o nacrtu Budžeta opštine Milići za 2019. godinu i nacrtu Rebalansa budžeta za 2018. godinu, koja će trajati od 14.11.2018.g. do 30.11.2018. godine.

Javnu raspravu pratiće Radna grupa imenovana od strane Načelnika opštine u sastavu:

1. Ljiljana Lalović, predsjednik Radne grupe
2. Slađana Todorović, član
3. Ranka Radić, član
4. Zajim Mahmutović, član
5. Marko Savić, član
6. Marina Mišić, član.

Radna grupa je usvojila Plan provođenja i praćenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog Saopštenja.

Ovom prilikom Načelnik opštine poziva sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica, udruženja i ostale asocijacije da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu Budžeta opštine Milići za 2019. godinu i nacrtu Rebalansa budžeta za 2018. godinu.

Radna grupa će tokom javne rasprave dati građanima odgovore na njihova pitanja, prikupiće date prijedloge, mišljenja i sugestije, a iste će dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga Budžeta opštine Milići za 2019. godinu i prijedloga Rebalansa budžeta za 2018. godinu.

Konačnu odluku o prijedlogu navedenih akata donijeće Skupština opštine Milići na Petnaestoj redovnoj sjednici.

Na saradnji, građanima opštine Milići i ostalim subjektima, Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje.

RADNA GRUPA

PLAN PROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE

NACRT BUDŽETA ZA 2019.GOD

NACRT REBALANSA BUDŽETA ZA 2018.GOD.