joomla backup

13.09.2018.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
Radna grupa za praćenje javne rasprave
o nacrtu plana investicija za 2019. godinu

Broj :02-022-47/18
Datum : 07.09.2018. godine

Radna grupa za praćenje javne rasprave o Nacrtu Plana investicija opštine Milići za 2019. godinu, dana 07.09.2018. godine izdaje :

J A V N O    S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 06.09.2018. godine prihvatila je Nacrt plana investicija za 2019. godinu i isti uputila na javnu raspravu .

Javna rasprava provešće se u periodu od 10.09.2018 do 25.09.2018. godine.

Za praćenje postupka javne rasprave Načelnik opštine je imenovao rješenjem broj 02-022-47/18 od 07.09.2018. godine radnu grupu u sledećem sastavu :

1. Slađana Todorović – Predsjednik radne grupe
2. Ljiljana Lalović-član radne grupe
3. Marina Mišić-član radne grupe
4. Zajim Mahmutović-član radne grupe
5. Ranka Radić-član radne grupe
6. Marko Savić-član radne grupe.

Radna grupa je usvojila Plan provođenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog saopštenja .
Načelnik opštine poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica sa područja opštine Milići, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dostave svoje prijedloge i sugestije na Nacrt plana investicija opštine Milići za 2019. godinu. Tokom javne rasprave radna grupa će davati sva potrebna pojašnjenja zainteresovanim licima, prikupljati prijedloge, mišljenja i sugestije, obraditi ih i dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga Plana investicija za 2019. godinu.
Konačnu odluku o prijedlogu Plana investicija za 2019. godinu donijeće Skupština opštine Milići.
Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje na saradnji .

Predsjednik radne grupe
Slađana Todorović

PLAN PROVOĐENJA I PRAĆENJA JAVNE RASPRAVE

RJEŠENJE O IMENOVANJU RADNE GRUPE

NACRT PLANA INVESTICIJA ZA 2019.GODINU


Radna grupa će održati sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica i privrednih subjekata, korisnicima budžetskih sredstava, javnih preduzeća, ustanova, NVO i drugim zainteresovanim pravnim i fizičkim licima dana 18.09.2018. godine u Sali za sastanke u zgradi opštine Milići sa početkom u 11:00 časova.