joomla backup

24.04.2018.


Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 43/07), člana 59. stav (1) tačka 21) Zakona o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 97/16) i člana 68. stav (1),tačka 33) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj: 5/17 i 10/17), načelnik opštine Milići, d o n o s i


N A R E D B U
o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade u dane praznika Republike Srpske u mjesecu maju 2018.godine

U skladu sa Zakonom o praznicima RS, republički praznici u maju mjesecu 2018.godine su :

- Međunarodni praznik rada- 1. i 2. maj i Dan pobjede nad fašizmom 9. maj.
Član 1.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dana 1., 2. i 9. maja dužni su da rade:

1. Dom zdravlja u vremenu 00,00 do 24,00 časa sa organizovanom hitnom službom
2. Apoteke : ZU apoteka „Galen“ Milići 1., 2. i 9. maja od 8,00-14,00 časova i ZU apoteka „Moja apoteka“ 2. i 9. maja od 8,00-14,00 časova
3. Vatrogasna jedinica u vremenu od 00,00 do 24,00 časa (dežurstva)
4. Komunalno preduzeće - kontinuirana isporuka vode i odvoz smeća-dežurstvo
5. Autobuska stanica i javni prevoz putnika u skladu sa redovnom vožnjom
6. Veterinarska stanica“ Zanum“ Milići ( dežurstvo ili pripravnost)- vidljivo istaknut na objektu
7. Benzinske pumpe

-Ugostiteljski objekti, trgovinski objekti i zanatsko preduzetničke radnje dužne su da rade u skladu sa Odlukom skupštine opštine Milići o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Milići.

Trgovine, preduzetničke radnje i ostali privredni subjekti za obavljanje svoje djelatnosti i ispunjenje planova, u dane republičkog praznika određenog članom 1. ove naredbe, dužni su podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja za rad i radno vrijeme, Odjeljenju za finansije, privredu i društvene djelatnosti Opštine Milići- Odsjek za privredu i društvene djelatnosti .


Član 2.

Ova Naredba biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Milići“, a primjenjivaće se od 01.05.2018. godine.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Momir Lazarević s.r.