joomla backup

06.03.2018.

RADNA GRUPA ZA PRAĆENJE JAVNE RASPRAVE
O NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA MALIH I
SREDNJIH PREDUZEĆA OPŠTINE MILIĆI

Broj :02-022-23/18
Datum : 06.03.2018. godine

Radna grupa za praćenje javne rasprave o Nacrtu Strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Milići za period 2018-2023. godine, dana 06.03.2018. godine izdaje :

J A V N O   S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 27.02.2018. godine prihvatila je Nacrt Strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Milići za period 2018-2023 godina i isti uputila na javnu raspravu .

Javna rasprava o Nacrtu Strategije za razvoj malihi srednjih preduzeća opštine Milići za period 2018-2023. godina provešće se u periodu od 28.02.2018 do 15.03.2018. godine.

Za praćenje postupka javne rasprave Načelnik opštine je imenovao rješenjem broj 02-022-23/18 od 06.03.2018. godine radnu grupu u sledećem sastavu :

1. Marko Savić
2. Gordana Savić
3. Mirjana Sarić

Radna grupa je usvojila Plan provođenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog saopštenja .
Načelnik opštine poziva sva zainteresovana pravna i fizička lica sa područja opštine Milići i šire, da uzmu učešće u javnoj raspravi i dostave svoje prijedloge i sugestije na Nacrt Strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Milići za period 2018.-2023 godina . Radna grupa tokom javne rasprave davaće svim zainteresovanim odgovore i pojašnjenja na njihova pitanja, prikupljaće dostavljene prijedloge, mišljenja i sugestije, obraditi ih i dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga Strategije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Milići za period 2018-2023 godina .
Konačnu odluku o prijedlogu Startegije za razvoj malih i srednjih preduzeća opštine Milići za period 2018-2023 donijeće Skupština opštine Milići .
Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje na saradnji .

Predsjednik radne grupe
Marko Savić

 

PLAN PROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE

NACRT STRATEGIJE RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA 2018-2023.GOD.

AKCIONI PLAN STRATEGIJE RAZVOJA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA