joomla backup

28.02.2018.

Na osnovu člana 59. stav (1) tačka 21) i člana 82. stav (3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 68. stav (1) tačka 33) Statuta Opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 5/17) i člana 18. Pravilnika o sufinansiranju i rekonstrukciji krovova i fasada na stambenim zgradama u opštini Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj 8/17), Načelnik opštine Milići d o n i o  j e

O D L U K U
o izmjeni Odluke
o rezultatima Javnog poziva o sufinansiranju i rekonstrukciji krovova i fasada
na stambenim zgradama u opštini Milići

I

U članu I Odluke o rezultatima Javnog poziva o sufinansiranju i rekonstrukciji krovova i fasada na stambenim zgradama u opštini Milići u stavu 2) umjesto naziva Zajednica etažnih vlasnika S-19 ul. Vuka S. Karadžića br. 50A., treba da stoji naziv Zajednica etažnih vlasnika S-23 ul. Vuka S. Karadžića br. 50A.

II

U ostalom dijelu Odluka o rezultatima Javnog poziva o sufinansiranju i rekonstrukciji krovova i fasada na stambenim zgradama u opštini Milići se ne mijenja.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u Službenom glasniku Opštine Milići i na internet stranici Opštine Milići.

 

NAČELNIK OPŠTINE
Momir Lazarević s.r.