joomla backup

27.12.2016.

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske, broj 43/07), člana 59. stav (1) tačka 21) Zakona o lokalnoj samoupravi(„Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 97/16) i člana 59. stav (1),tačka 21) Statuta opštine Milići („Službeni glasnik Opštine Milići“, broj: 4/14),Načelnik opštine Milići, d o n o s i

N A R E D B U
o određivanju preduzeća, ustanova i drugih organizacija koji su dužni da rade u dane praznika Republike Srpske u mjesecu januaru 2017.godine

U skladu sa Zakonom o praznicima RS, republički praznici u januaru mjesecu 2017.godine su :

- Nova godina- 1 i 2 januar i Dan Republike 9 januar.Član 1.

Radi zadovoljenja neophodnih potreba građana, dužni su da rade:

1. Dom zdravlja u vremenu 00,00 do 24,00 časa sa organizovanom hitnom službom.

2. ZU apoteka „ Galen“ Milići: 02.01.2017. od 07-15 časova
                                         09.01.2017. od 07-15 časova

3. ZU apoteka“Moja apoteka“: 02.01.2017. od 08-14 časova
                                         09.01.2017. od 08-14 časova

4. Vatrogasna jedinica u vremenu od 00,00 do 24,00 časa (dežurstva);
5. Komunalno preduzeće - kontinuirana isporuka vode i odvoz smeća-dežurstvo;
6. Autobuska stanica i javni prevoz putnika u skladu sa redovnom vožnjom;
7. Veterinarska stanica“ Zanum“ Milići ( dežurstvo ili pripravnost) ,gdje raspored pripravnosti mora biti vidljivo istaknut na veterinarskoj stanici.
8.Ugostiteljski objekti, trgovinski objekti i zanatsko preduzetničke radnje dužne su da rade u skladu sa Odlukom skupštine opštine Milići o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i Odlukom o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Milići.

Trgovinski objekti,zanatsko preduzetničke radnje i ostali privredni subjekti za obavljanje svoje djelatnosti u dane republičkog praznika određenog članom 1. ove naredbe, dužni su podnijeti Zahtjev za izdavanje rješenja za rad i radno vrijeme , Odjeljenju za finansije,privredu i društvene djelatnosti Opštine Milići- Odsjek za privredu i društvene djelatnosti .Član 2.

Odredbe o nadzoru, propisivanju prekršaja i sankcija za učinjeni prekršaj iz Zakona o praznicima RS(“Službeni glasnik RS“, broj 43/07), Odluka o određivanju radnog vremena ugostiteljskih objekata i Odluka o određivanju radnog vremena pravnim licima i preduzetnicima koji obavljaju trgovinsku, zanatsku i uslužnu djelatnost na području opštine Milići, primjenjivaće se u slučaju postupanja suprotno odredbama ove Naredbe.


Član 3.

Ova Naredba biće objavljena u „Službenom glasniku Opštine Milići“, a primjenjivaće se od 01.01.2017. godine.

NAČELNIK OPŠTINE

Momir Lazarević s.r.