joomla backup

12.12.2016.


На основу члана 39. став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 97/16), члана 38. став (1) тачка 2) Статута општине Милићи („Службени гласник Општине Милићи“, број 4/14), члана 75. став 1. Пословника Скупштине општине Милићи („Службени гласник Општине Милићи“, број 7/04, 5/05, 6/05, 1/06, 7/06, 10/11 и 1/15), а након разматрања нацрта Програма рада Скупштине општине Милићи за 2016.годину, Скупштина општине Милићи на Првој редовној сједници одржаној 06,децембра 2016.године, д о н и ј е л а    ј е

З А К Љ У Ч А К

1.Скупштина општине Милићи прихвата нацрт Програма рада Скупштине општине Милићи за 2017.годину.


2.Нацрт Програма рада Скупштине општине Милићи остаје отворен за приједлоге, мишљења и примједбе на основу којих ће предсједник Скупштине општине Милићи утврдити приједлог Програма рада.


3.Приједлоге, мишљења и примједбе могу доставити одборници СО-е Милићи, радна тијела СО-е Милићи, Начелник општине, начелници одјељења Општинске управе и руководни радници, Јавна предузећа и установе, привредна друштва, Савјети МЗ-а, НВО-е и сви заинтересовани субјекти.

4.Приједлоге, мишљења и примједбе заинтересована правна и физичка лица наведена у тачки 3.овог Закључка могу доставити Стручној служби Скупштине општине Милићи од 07.12.2016.године до 21.12.2016.године.

5.Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине Милићи“.


РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА МИЛИЋИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК
МИЛИЋИ                                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Број:01-022-88/16
Милићи, 06.децембра 2016.године                                                                    Бранислав Новаковић,с.р.

 

НАЦРТ ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МИЛИЋИ ЗА 2017.ГОДИНУ