joomla backup

08.12.2016.

 

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA MILIĆI
NAČELNIK OPŠTINE
- Radne grupe za praćenje javne rasprave
o nacrtu Budžeta opštine Milići za 2017. godinu,
nacrtu Rebalansa budžeta za 2016. godinu i
nacrtu Plana investicija za 2017. godinu

 

J A V N O    S A O P Š T E NJ E

Skupština opštine Milići dana 06.12.2016. godine usvojila je nacrt Budžeta opštine Milići za 2017. godinu, nacrt Rebalansa budžeta za 2016. godinu i nacrt Plana investicija za 2017. godinu.

Zaključcima Skupštine opštine Milići, broj: 01-400-55/16, 01-400-60/16 i 01-022-87/16 od 06.12.2016. godine, otvorena je javna rasprava o nacrtu Budžeta opštine Milići za 2017. godinu, nacrtu Rebalansa budžeta za 2016. godinu i nacrtu Plana investija za 2017. godinu koja će trajati do 16.12.2016. godine.

Javnu raspravu pratiće Radna grupa imenovana od strane Načelnika opštine u sastavu:

1. Marko Savić
2. Ljiljana Lalović
3. Ranka Radić
4. Zajim Mahmutović
5. Mile Lalović

Radna grupa je usvojila Plan provođenja i praćenja javne rasprave, koji je sastavni dio ovog Saopštenja.

Ovom prilikom Načelnik opštine poziva sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica, udruženja i ostale asocijacije da uzmu učešće u javnoj raspravi o nacrtu Budžeta opštine Milići za 2017. godinu, nacrtu Rebalansa budžeta za 2016. godinu i nacrtu Plana investicija za 2017. godinu.

Radna grupa tokom javne rasprave daće građanima odgovore na njihova pitanja, prikupiće date prijedloge, mišljenja i sugestije, a iste će dostaviti Načelniku opštine radi izrade prijedloga Budžeta opštine Milići za 2017. godinu, prijedloga Rebalansa budžeta za 2016. godinu i prijedloga Plana investicija za 2017. godinu.

Konačnu odluku o prijedlogu navedenih akata donijeće Skupština opštine Milići na Drugoj redovnoj sjednici.

Na saradnji, građanima opštine Milići i ostalim subjektima, Načelnik opštine se unaprijed zahvaljuje.

RADNA GRUPA

 

 

  • Sa predstavnicima javnih ustanova i preduzeća, privrednih subjekata o nacrtu Budžeta opštine Milići za 2017. godinu, nacrtu Rebalansa budžeta za 2016. godinu i nacrtu Plana investicija za 2017. godinu, Radna grupa održaće sastanak 13.12.2016. godine u 12,00 časova u sali za sastanke opštine Milići.
  • Radna grupa održaće sastanak sa predstavnicima MZ, NVO-a i političkih partija dana 14.12.2016. godine sa početkom u 12,00 časova u sali za sastanke zgrade opštine Milići.
  • Pisani predlozi i sugestije mogu se dostaviti Radnoj grupi do 15.12.2016. godine.
  • Svi akteri javne rasprave dodatna pojašnjenja mogu tražiti od Radne grupe zadužene za praćenje javne rasprave.  

 


PLAN PROVOĐENJA JAVNE RASPRAVE O NACRTU BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI ZA 2017.GODINU, NACRTU REBALANSA BUDŽETA ZA 2016.GODINU I NACRTU PLANA INVESTICIJA ZA 2017.GODINU

NACRT BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI ZA 2017.GODINU

NACRT REBALANSA BUDŽETA OPŠTINE MILIĆI ZA 2016.GODINU

NACRT PLANA INVESTICIJA ZA 2017.GODINU