joomla backup

TB Milic 955x430 topslika

10.06.2021.

JAVNI POZIV

Opština Milići kao učesnik i koordinator projekta u saradnji sa Poljoprivrednom zadrugom „Sasvim prirodno“ Milići, APCU – jedinicom za koordinaciju poljoprivrednih projekata, kroz projekat „Plastenička proizvodnja“ pomaže zainteresovane žene za proizvodnju povrća na površini od 100 m2. Kroz projekat će korisnice uz vlastito učešće u iznosu od 700,00 KM, dobiti bespovratnu pomoć za prvu godinu proizvodnje, a što uključuje plastenike sa sistemom za navodnjavanje, sadni materijal i stručna predavanja.

Od korisnica se očekuje da osiguraju traženu površinu zemljišta, stabilan izvor vode, da vrše obradu zemljišta i provode sve agrotehničke mjere, te se pridržavaju stručnih uputa i ugovorenih odredbi.

Maksimalan broj žena koje će biti odabrane putem ovog javnog poziva je 30.

Pravo prijave na konkurs imaju sve žene starije od 18 godina sa područja opštine Milići.

Sve dodatne informacije možete dobiti u kancelariji za poljoprivredu opštine Milići ili na kontakt broj 056/745-450.

Dokumenta koja je potrebno dostaviti prilikom prijave na Javni poziv:

1. Zahtjev,
2. Kopija lične karte,
3. Kućna lista,
4. Potvrda sa biroa
5. Ovjerena izjava da će obezbijediti učešće u projektu od 700,00 KM,
6. Ovjerena izjava da plastenik neće otuđiti u roku od 5 godina.

Popunjene prijave isključivo predati na šalter sali opštine Milići.

Rok za predaju prijava je 11.06.2021.-18.06.2021. godine.

Kriterijumi:

1. Podnosilac prijave mora imati prebivalište na području opštine Milići,
2. Da živi u ruralnom dijelu opštine (komisija obilazi svakog korisnika),
3. Podnosilac živi u domaćinstvu u kojem su svi članovi nezaposleni, odnosno jedan član zaposlen,
4. Zemljište mora biti pogodno za ovu vrstu proizvodnje ( osunčano, povoljnog nagiba, sa dostupnom vodom na parceli (komisija obilazi svakog korisnika),

BODOVANJE

Konfiguracija terena
-Ravno 5 bodova
-Blagi nagib 3 boda
-Nagib 1 bod
-Visoki nagib 0 bodova

Položaj zemljišta
-Otvoren 1 bod
-zatvoren 2 boda
-zaštićen 3 boda

Potvrda sa Biroa
-Podnosilac zahtjeva ima potvrdu sa Biroa – 5 bodova
-Potvrda sa Biroa za svakog člana domaćinstva donosi po 2 dodatna boda,
-Podnosilac zahtjeva nema potvrdu sa Biroa – 0 bodova.

Kućna lista
-Za svakog dodatnog člana domaćinstva po 1 bod.

Godine starosti
-18-35 3 boda
-36-50 2 boda
-51 i više 1 bod


Načelnik opštine
Marko Savić s.r.